USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ลงพื้นที่ ร่วมกับ มทร.ลป. หารือการออกแบบบ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมหารือ เรื่อง สับปะรด ห้องประชุม ผวจ. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ประธานการจัดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" โรงแรมเอเชีย ผู้ประสานงาน : ผช.ปชส.062-5944634
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ทบทวนรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาจังหวัด ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ. -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์สื่อลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข โรงแรมเอเชียลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2561 ห้องประชุมปลัดจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.00 น.   ประชุม VTC ห้องประชุมค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2561 ห้องประชุมปลัดจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์สื่อลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข โรงแรมเอเชีย -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ห้องประชุมธัญรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์สื่อลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509