USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง และ ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการ "การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3" โรงแรมเอเชียลำปาง ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนฯ -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ประธานเปิดงาน "Chiang Rai Coffee Festival 2017" ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประชุม Conference ร่วมกับคณะอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ลาพักผ่อน - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509