USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง และ ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการ "การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3" โรงแรมเอเชียลำปาง ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนฯ -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ประธานเปิดงาน "Chiang Rai Coffee Festival 2017" ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ผวจ.มอบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.) - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ลาพักผ่อน - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509