USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับช้างสำคัญ ห้องประชุมสถาบันคชบาล อ.ห้างฉัตร -
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปาง ร้านดอยฝรั่ง -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ในการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ร่วมงานเลี้งสังสรรค์ประจำปีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ดอยฝรั่งคอฟฟี่แอนด์เรสเตอรองต์ -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการ "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4" หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนห้างฉัตร ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.    ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปาง ร้านดอยฝรั่ง -
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.) - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.    ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร รอง ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ในการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509