USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับช้างสำคัญ ห้องประชุมสถาบันคชบาล อ.ห้างฉัตร -
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปาง ร้านดอยฝรั่ง -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ในการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ร่วมงานเลี้งสังสรรค์ประจำปีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ดอยฝรั่งคอฟฟี่แอนด์เรสเตอรองต์ -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการ "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4" หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนห้างฉัตร ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.    ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปาง ร้านดอยฝรั่ง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   ไปราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.    ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร รอง ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ในการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509