USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.30 น.   ประธานเปิดศูนย์กระจายสินค้าการเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชน กาดหนองบง อ.ห้างฉัตร -
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.    ร่วมงานเลี้ยงข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกรมการปกครองจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานปล่อยขบวนปั่นจักรยาน กิจกรรม "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ เชียงใหม่" อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานเลี้ยงข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง -
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.) - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509