USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.00 น.   สภากาแฟ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 -
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา อ.เมืองปาน -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.00 น.   สภากาแฟ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (ลำปาง) -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมหารือการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ ห้องประชุมเขลงาค์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.ชลประทานที่ 2 ชั้น 4 ผวจ.มอบ
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษานครลำปาง ห้องประชุมร่่มไทร สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ อ.เมือง จ.ลำปาง ผวจ.มอบ
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   Zoom Meeting Online หลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 ห้องปฏิบัติงาน รองฯ ผวจ. -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ลำปางรีสอร์ท -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.00 น.   สภากาแฟ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ห้องแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท อ.เมืองลำปาง ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2560 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ร่วมต้อนรับขบวนปั่นจักรยาน กิจกรรม "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ เชียงใหม่" อาคารชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ผวจ.มอบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.) - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
07.00 น.    สภากาแฟ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (ลำปาง) -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมหารือการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2560 ห้องประชุมเวียงละกอน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509