เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ สิงหาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพุธ
1 สิงหาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
2 สิงหาคม 2561  
       
วันศุกร์
3 สิงหาคม 2561  
    การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561  
วันเสาร์
4 สิงหาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
5 สิงหาคม 2561  
       
วันจันทร์
6 สิงหาคม 2561  
      ประชุมต่ออายุใบอนุญาตให้มีและใช้วัตถุระเบิด
วันอังคาร
7 สิงหาคม 2561  
       
วันพุธ
8 สิงหาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
9 สิงหาคม 2561  
    การจัดทำแผน ปภ. จังหวัด
วันศุกร์
10 สิงหาคม 2561  
      คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
วันเสาร์
11 สิงหาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
12 สิงหาคม 2561  
       
วันจันทร์
13 สิงหาคม 2561  
       
วันอังคาร
14 สิงหาคม 2561  
       
วันพุธ
15 สิงหาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
16 สิงหาคม 2561  
       
วันศุกร์
17 สิงหาคม 2561  
       
วันเสาร์
18 สิงหาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
19 สิงหาคม 2561  
       
วันจันทร์
20 สิงหาคม 2561  
       
วันอังคาร
21 สิงหาคม 2561  
       
วันพุธ
22 สิงหาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
23 สิงหาคม 2561  
       
วันศุกร์
24 สิงหาคม 2561  
       
วันเสาร์
25 สิงหาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
26 สิงหาคม 2561  
       
วันจันทร์
27 สิงหาคม 2561  
       
วันอังคาร
28 สิงหาคม 2561  
       
วันพุธ
29 สิงหาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
30 สิงหาคม 2561  
       
วันศุกร์
31 สิงหาคม 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ สิงหาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>