เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอาทิตย์
1 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
2 กรกฎาคม 2561  
       
วันอังคาร
3 กรกฎาคม 2561  
    ประชุมคณะกรรมการ Coo
วันพุธ
4 กรกฎาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
5 กรกฎาคม 2561  
       
วันศุกร์
6 กรกฎาคม 2561  
       
วันเสาร์
7 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
8 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
9 กรกฎาคม 2561  
      ประชุมคณะกรรมการจัดงาน สืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร? ประจำปี 2561
วันอังคาร
10 กรกฎาคม 2561  
    การบังคับใช้กฎหมายในภาคสนาม
วันพุธ
11 กรกฎาคม 2561  
      vcs ประชุมชี้แจงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
วันพฤหัสบดี
12 กรกฎาคม 2561  
    ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561  
วันศุกร์
13 กรกฎาคม 2561  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำปาง
วันเสาร์
14 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
15 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
16 กรกฎาคม 2561  
    คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ลป ครั้งที่4/61 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วันอังคาร
17 กรกฎาคม 2561  
    ประชุม กบร. ประชุมเกษตรอุตสาหกรรม
วันพุธ
18 กรกฎาคม 2561  
    การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 รอบที่ 2
วันพฤหัสบดี
19 กรกฎาคม 2561  
    ชี้แจงแนวทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คณะกรรมการลุ่มน้ำวังครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์
20 กรกฎาคม 2561  
    ประชุม กบจ.ลำปาง ครั้งที่ 8/2561 ประชุมหารือการจัดทำแผนฯ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
วันเสาร์
21 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
22 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
23 กรกฎาคม 2561  
    คณะทำงานสัมภาษณ์ สังเกตุพฤติการณ์ ฯ ผู้ขอถือสัญชาติไทยตามสามี พิจารณาโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี
วันอังคาร
24 กรกฎาคม 2561  
      ประชุมหารือ ด้านการท่องเที่ยว
วันพุธ
25 กรกฎาคม 2561  
    ตรวจติดตามและซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรฯ ประชุมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (พช.)
วันพฤหัสบดี
26 กรกฎาคม 2561  
    ประชุมนายอำเภอ  
วันศุกร์
27 กรกฎาคม 2561  
       
วันเสาร์
28 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
29 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
30 กรกฎาคม 2561  
       
วันอังคาร
31 กรกฎาคม 2561  
    ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความเหลื่อมล้ำของสังคม การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 (VCS)
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>