เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันจันทร์
1 มกราคม 2561  
       
วันอังคาร
2 มกราคม 2561  
    OTOP
วันพุธ
3 มกราคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
4 มกราคม 2561  
    ปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี2561  
วันศุกร์
5 มกราคม 2561  
    เวทีบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ปี2561  
วันเสาร์
6 มกราคม 2561  
       
วันอาทิตย์
7 มกราคม 2561  
       
วันจันทร์
8 มกราคม 2561  
       
วันอังคาร
9 มกราคม 2561  
    พล.ต.ภูมิชาย นิลกำแหง ผช.จเร กอ.รมน. ตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ประชุมคณะอนุกรรมการโอนกรรมสิทธิ์และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเินนโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด
วันพุธ
10 มกราคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
11 มกราคม 2561  
    โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
วันศุกร์
12 มกราคม 2561  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุม กบจ.
วันเสาร์
13 มกราคม 2561  
       
วันอาทิตย์
14 มกราคม 2561  
       
วันจันทร์
15 มกราคม 2561  
      ประชุม กบจ.ครั้งที่ 1/2561
วันอังคาร
16 มกราคม 2561  
      ประชุมคณะทำงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน(คนพิการ)
วันพุธ
17 มกราคม 2561  
    ติดตามและนิเทศงน์งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
วันพฤหัสบดี
18 มกราคม 2561  
    การตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานของ พล.ต.คงเอก ขยันกิจ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ประชุมคณะกรรมท่องเที่ยวฯ
วันศุกร์
19 มกราคม 2561  
    การประชุมการขับเคลื่อนงานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล
วันเสาร์
20 มกราคม 2561  
       
วันอาทิตย์
21 มกราคม 2561  
       
วันจันทร์
22 มกราคม 2561  
    vcs สัมมนานักบริหารระดับสูง การประชุมเตรียมข้อมูลแผนงาน/โครงการ งบกลาง
วันอังคาร
23 มกราคม 2561  
    การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ? ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
วันพุธ
24 มกราคม 2561  
    การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง
วันพฤหัสบดี
25 มกราคม 2561  
    การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ประชุม กรอ.จ.ลป. ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์
26 มกราคม 2561  
    ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) การดำเนินงานสร้างการรับรู้จากการใช้เน็ตประชารัฐ
วันเสาร์
27 มกราคม 2561  
       
วันอาทิตย์
28 มกราคม 2561  
       
วันจันทร์
29 มกราคม 2561  
      ประชุมสรุปผลการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี 2561
วันอังคาร
30 มกราคม 2561  
    ประชุมนายอำเภอ การประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
วันพุธ
31 มกราคม 2561  
      ประชุมคณะอนุกรรมการคนพิการจังหวัดลำปาง 1/2561
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>