เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ สิงหาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอังคาร
1 สิงหาคม 2560  
    ประชุมคณะคพจ.จังหวัดลำปาง การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2560
วันพุธ
2 สิงหาคม 2560  
    ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 2
วันพฤหัสบดี
3 สิงหาคม 2560  
    ผู้ประกอบการ OTOP การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนเป้นวิถีชีวิต way of life
วันศุกร์
4 สิงหาคม 2560  
    ประชุมตรวจราชการแบบบูรณกาาร รอบ 2 ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15(นางประภาศรี บุญวิเศษ) ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดลำปาง
วันเสาร์
5 สิงหาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
6 สิงหาคม 2560  
       
วันจันทร์
7 สิงหาคม 2560  
    ประชุมทางไกล video Conference  
วันอังคาร
8 สิงหาคม 2560  
      การจัดพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันพุธ
9 สิงหาคม 2560  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โครงการงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดี
10 สิงหาคม 2560  
    ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประชุมแก้ไขปัญหาการตรวจสอบเงินมูลนิธิพระครูสุนทรคัมภีรญาณ
วันศุกร์
11 สิงหาคม 2560  
    ประชุมเตรียมจัดงาน 12 สิงหาคม 2560
วันเสาร์
12 สิงหาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
13 สิงหาคม 2560  
    ต้อนรับ รมต.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วันจันทร์
14 สิงหาคม 2560  
       
วันอังคาร
15 สิงหาคม 2560  
    กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
วันพุธ
16 สิงหาคม 2560  
       
วันพฤหัสบดี
17 สิงหาคม 2560  
      ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2560
วันศุกร์
18 สิงหาคม 2560  
    ประชุมหารือการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำปาง และประชุมสามัญประจำปี 2560
วันเสาร์
19 สิงหาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
20 สิงหาคม 2560  
       
วันจันทร์
21 สิงหาคม 2560  
       
วันอังคาร
22 สิงหาคม 2560  
    ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการครั้งที่ 2/2560 ประชุมคณะอนุกรรมการคนพิการ ครั้งที่ 6/2560
วันพุธ
23 สิงหาคม 2560  
       
วันพฤหัสบดี
24 สิงหาคม 2560  
    การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และGAP ครบวงจร  
วันศุกร์
25 สิงหาคม 2560  
    ประชุม VCS คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง
วันเสาร์
26 สิงหาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
27 สิงหาคม 2560  
       
วันจันทร์
28 สิงหาคม 2560  
       
วันอังคาร
29 สิงหาคม 2560  
    ประชุมพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประชุมคณะกรรมการ SC
วันพุธ
30 สิงหาคม 2560  
    ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
วันพฤหัสบดี
31 สิงหาคม 2560  
      ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ สิงหาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>