โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน

 
ณ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
 
   
 

นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันปลูกข้าว ปลูกใจ เด็กลำปางรักษ์ข้าว ดำนาโยน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  ปกครองอำเภอเมืองปาน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุพืชลำปาง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน ธกส.อ.เมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองปาน  
  ผู้รายงาน : ปกครองอำเภอเมืองปาน