โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย โดย นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ

 
ณ บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ
 
   
 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ ได้ออกพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกองทุนหมู่้าน คณะกรรมการ SML และได้ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา มีผู้เข้าร่วม 40 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ชุดทหารมวลชลสัมพันธ์ มทบ.32  
  ผู้รายงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ