โครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 
ณ เทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
 
   
 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลศาลาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอร่วมจัดกิจกรรมคืนความสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนตำบลศาลา เวลา 15.00 น - 19.00 น. มีผู้เข้าร่วมงาน 150 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  1.เทศบาลตำบลศาลา จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมนันทนาการ 2.สาธารณสุขอำเภอ จัดกิจกรรมลดพุง AEC คืนความสุขให้คนศาลา  
  ผู้รายงาน : เทศบาลตำบลศาลา