โครงการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
 
   
 

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เทศบาลตำบลลำปางหลวง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน มีคณะครูและน้อง ๆ จาก โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงและกลุ่มสตรี อสม. ตำบลลำปางหลวงเข้าร่วมอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและสตรีได้เข้าใจถึงสิทธิของตนเอง และตระหนักให้สังคมได้ตื่นตัวให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรีให้มีคุณภาพ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และเล่าประสบการณ์ที่พบเจอให้ผู้เข้ารับการอบรมฟัง

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง,โรงเรียนวัดพระธาตุลำปางหลวง,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  ผู้รายงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง