โครงการอบรมเกษตรกรปลอดภัยตำบลจางเหนือ

 
ณ รพ.สต.บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ
 
   
 

วันทื่21 กรกฏาคม 2557 สสอ.แม่เมาะและรพ.สต.บ้านนาแช่จัดการอบรมเกษตรกรปลอดภัยตำบลจางเหนือ

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  สสอ.แม่เมาะและรพ.สต.บ้านนาแช่  
  ผู้รายงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ