โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านปงป่าปิน

 
ณ รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
 
   
 

วันที่19 กรกฎาคม 2557สสอ.แม่เมาะร่วมกับรพ.สต.บ้านสบป้าดจตัดการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านปงป่าปิน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  สสอ.แม่เมาะร่วมกับรพ.สต.บ้านสบป้าด  
  ผู้รายงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ