โครงการอบรมนักจัดการสุขภาพตำบลนาสักและตำบลจางเหนือ

 
ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
 
   
 

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557สสอ.เสริมงามร่วมกับ รพ.สต.นาแช่ รพ.สต.บ้านทาน รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ได้จัดกิจกรรมอบรมนักจัดการสุขภาพตำบลนาสักและตำบลจางเหนือ

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  สสอ.เสริมงามร่วมกับ รพ.สต.นาแช่ รพ.สต.บ้านทาน รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  
  ผู้รายงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ