โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา

 
ณ บริเวณคลองส่งนำ้ชลประทาน บ้านวังสัก หมู่ที่๑๐ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
 
   
 

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.แจ้ห่ม ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง และ กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการกิ่วคอหมา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม ร่วมปลูกหญ้าแฝก ในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๘ คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.แจ้ห่ม , สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง , กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการกิ่วคอหมา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พื้นที่ อบต.แจ้ห่ม  
  ผู้รายงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม