ลดพุง AEC คืนความสุขให้คนแเกาะคา

 
ณ ลานวัฒนธรรมพระธาตุลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
 
   
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลลำปางหลวงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอเกาะคา ได้ดำเนินการพัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอเกาะคาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตพื้นที่ตำบลลำปางหลวง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มประชาชนและเพื่อเป็นการรวมพลังปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชนตำบลลำปางหลวง ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวตำบลลำปางหลวงเป็นอย่างมาก จำนวนผู้เข้าร่วม 200 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  
  ผู้รายงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง