โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ

 
ณ รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
 
   
 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 สสอ.แม่เมาะร่วมกับรพ.สต.จัดกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจในพื้นที่รพ.สต.บ้านสบป้าด บ้านสบป้าด

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  สสอ.แม่เมาะร่วมกับ รพ.สต.บ้านสบป้าด  
  ผู้รายงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ