การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต(MCATT)จังหวัดลำปาง

 
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
 
   
 

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. สสจ.ลำปาง ร่วมกับ กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน และการประสานงาน การเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือวิกฤตจากการกระทำของมนุษย์ เช่น แก๊สระเบิด ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2.กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 3.โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดลำปาง 4.ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 เชียงใหม่  
  ผู้รายงาน : กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง