ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และติดตามผลการดำเนินงาน

 
ณ โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
 
   
 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลวังเหนือ ร่วมกับภาตีเครือข่าย อสม ตำบลวังเหนือ จำนวน 188 คน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และติดตามผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก การควบคุมโรคมือเท้าปาก เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ตลอดจนถึงการดำเนินการโครงการ good health start here ของตำบลวังเหนือ

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  โรงพยาบาลวังเหนือ และภาคเครือข่าย อสม ตำบลวังเหนือ  
  ผู้รายงาน : รพ.วังเหนือ