โครงการกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษอำเภอวังเหนือ ปี ๒๕๕๗

 
ณ โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
 
   
 

คปสอ.วังเหนือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาหารร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่ โดยเน้นหลักสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย Food safety ,มาตรฐานสุขาภิบาลโรงครัว และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหาร ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวมาจากโรงเรียน ๓๐ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๑ แห่ง รวม ๖๐ คน ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  โรงพยาบาลวังเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาหาร  
  ผู้รายงาน : รพ.วังเหนือ