การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว

 
ณ บ้านอ้อนหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว
 
   
 

เลี้ยงผีต้นน้ำแม่อ้อน หมู่ 2,3,6 ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 จำนวน 150 คน ณ บ้านอ้อนหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านอ้อน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ประชาชน ตำบลบ้านอ้อน  
  ผู้รายงาน : ที่ทำการปกครองอำเภองาว