โครงการกีฬาสี กศน.อ.แม่ทะ เกมส์ เพื่อความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ปี ๒๕๕๗

 
ณ โรงเรียนนาครัวประชาสามััคี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
 
   
 

กศน.อ.แม่ทะ จัดกิจกรรมโครงการโครงการกีฬาสี กศน.อ.แม่ทะ เกมส์ เพื่อความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ปี ๒๕๕๗ ของนักศึกษา กศน.ทุกตำบล ณ รร.นาครัวประชาสามมัคคี ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. จำนวน 400 คน 1.ขบวนรณรงค์กิจกรรมงานปรองดอง สมานฉันท์ การเข้าสู่อาเซียนในระบบการศึกษา การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และการดำเนินงานของผู้พิการ และ ชมรมผู้สูงอายุ ทุกตำบล 2.มีการแข่งขันกีฬา 7 รายการ 2 ประเภท (คนปกติและผู้พิการ)และแยกเป็น 7 สี 3.มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 4.มีการแสดงของเยาวชน และผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรัก ความสามัคคี ตลอดจนมีความรู้ด้านเทคนิควิธีการดุแลสุขภาพโดยการแข่งขันกีฬา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกาาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกาาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ โรงพยาบาลแม่ทะ ตัวแทนกำนัน/ผญบ.อำเภอแม่ทะ ประธานสตรีอำเภอแม่ทะ ชมรมผู้สูงอายุอ.แม่ทะ กลุ่มคนพิการอ.แม่ทะ โรงเรียนนาครัวประชาสามััคคี/โรงเรียนแม่ทะวิทยา  
  ผู้รายงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ