ประชุมครูอนามัยโรงเรียนอำเภอเมืองปานเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสร้างสุข

 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
 
   
 

รพ.เมืองปาน,สสอ.เมืองปานและโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอเมืองปานประชุมครูอนามัยโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสร้างสุขเพื่อนักเรียน และบริการฉีดวัดซินป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ห้องประชุมรพ.เมืองปาน 4 กรกฏาคม 2557 จำนวน 37คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  โรงพยาบาลเมืองปาน ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปานและโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอเมืองปาน  
  ผู้รายงาน : โรงพยาบาลเมืองปาน