กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกคืนความสุขในประชาชน

 
ณ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
 
   
 

วันที่4 กรกฎาคม 2557 สสอ.แม่เมาะ ร่วมดับรพ.สต.สบป้าด พร้อมด้วยคณะอสม.ตำบลสบป้าดโดยกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลสบป้าดโดย

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  สสอ.แม่เมาะ รพ.สต.สบป้าด อสม.ตำบลสบป้าด  
  ผู้รายงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ