ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอห้างฉัตร

 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
 
   
 

1.ชี้แจงแนวทางการการดำเนินงานระเยียวยาระดับบุคคลและชุมชน 2. การดำเนินงานโครงการปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่รับผิดชอบ ในกลุ่ม คลินิกรักษาโรค กลุ่ม อสม. และกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 35 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง  
  ผู้รายงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร