โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน

 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
 
   
 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. - 20.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกลุุ่มอาชีพในตำบล อาสาสมัครชุมชน ส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนเสริมสวยธานินท์ ธนาคารออมสิน สาคาเถิน สถานีตำรวจภูธร เถิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ถอด ห้างหุ้นส่วนจำกัดธวัชนยต์ บริษัทโกล์เบิลวู้ดชิพ จำกัด ชมรมนวดสมุนไพร และชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 อำเภอเถิน มณฑลทหารราบที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง จำนวน 12 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  องค์การบริหารตำบลแม่ถอด อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ถอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบ้านไร่ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา โรงเรียนแม่เติน โรงเรียนแม่เตี๊ยะชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 อำเภอเถิน มณฑลทหารราบที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง และประชาชนทั่วไป  
  ผู้รายงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด