เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวการแก้ไขปัญหาเพื่อการปฏิรูป

 
ณ โรงยิมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
 
   
 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว มีกิจกรรมจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการปฏิรูป โดยมีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยแก่ประชาชนร่วมด้วย เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ โรงยิมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.มีหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวน 8 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วม 140 คน งบประมาณ 20,000.-บาท

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  อำเภอเมืองปาน, เกษตรอำเภอเมืองปาน,พัฒนาชุมชน,กศน.เมืองปาน, รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง, รพ.สต.บ้านป่าเวียง, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม,  
  ผู้รายงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว