สัปดาห์คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา

 
ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
 
   
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง  
  ผู้รายงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำป