1 Lampang happiness showcase ลำปางนครแห่งความสุข ณ บริเวณ ม.เนชั่นฯ ถนนวชิราวุธชดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ลป. 2014-06-24 คลิก
144 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สำนักสงฆ์บ้านแม่ปะแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-20 คลิก
141 การประชุมวิทยากรดำเนินงานเวทีเสวนาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-21 คลิก
134 การเข้าร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา วัดเจดีย์ซาว หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2014-06-20 คลิก
135 จัดอบรมประชุมชี้แจงสร้างเสริมความปรองดองสมานฉันธ์และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนตำบลบ้านหวด ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด 2014-06-20 คลิก
161 การแข่งขันฟุตซอล โรงเรียนบ้านปง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-26 คลิก
162 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2014-06-22 คลิก
146 ประชุมชี้แจงสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-20 คลิก
147 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สำนักสงฆ์บ้านแม่ปะแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-20 คลิก
155 การขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอำเภองาว ที่ต้ังโครงการบ้านอัจฉริยะ ทุกตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-06-21 คลิก
160 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดศาลาดงลาน และวัดน้ำฝึ้งชาวไร่อ้อย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-21 คลิก
157 ประชุมเครือข่ายอาสาพัฒนาประชาธิปไตย กศน.อำเภอเมืองลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-21 คลิก
158 ครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-21 คลิก
159 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-21 คลิก
170 ชาวตำบลพิชัยร่วมปรองดองสมานฉันท์สร้างสุขให้แผ่นดิน เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย 2014-06-23 คลิก
169 กิจกรรม "คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา" บริเวณข่วงนครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง 2014-06-23 คลิก
168 เครือข่ายยุติธรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านข่วงม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2014-06-22 คลิก
167 เครือข่ายยุติธรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2014-06-22 คลิก
166 เครือข่ายยุติธรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2014-06-22 คลิก
150 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สำนักสงฆ์บ้านแม่ปะแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-20 คลิก
151 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-20 คลิก
152 คนบ้านเฮาเมืองยาวแม่สัน ศาลาไทยในโรงเรียนบ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร สภ.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2014-06-20 คลิก
153 โครงการเฝ้าระวังพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา อบต.ใหม่พัฒนา 2014-06-21 คลิก
165 เครือข่ายยุติธรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2014-06-22 คลิก
164 เครือข่ายยุติธรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2014-06-22 คลิก
163 22 มิถุนา แม่เมาะสมานฉันท์ ร่วมกันปลูกป่า ลานกิจกรรมภูเขาไฟจำปาแดด หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 2014-06-22 คลิก
154 การขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอำเภองาว ห้องประชุมอำเเภองาว หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-06-21 คลิก
156 กีฬาสีสานสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-21 คลิก
142 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูประดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ครั้งที่ 1/2557 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-06-23 คลิก
143 ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความปรองดองสมาฉันท์ ที่การการสายตรวจตำบลทุ่งงาม ม .1 บ้านแม่กึ้ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม 2014-06-20 คลิก
140 ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ที่ี่ทำการสายตรวจตำบลทุ่งงาม(บ้านแม่กึ๊ด) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม 2014-06-20 คลิก
149 การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอำเภอเถิน วิทยาลัยการอาชีพเถิน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-20 คลิก
145 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สำนักสงฆ์บ้านแม่ปะแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-20 คลิก
137 เทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลวังพร้าว 2014-06-20 คลิก
132 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน 2014-06-20 คลิก
138 ร่มเย็นเป็นสุขด้วยต้นไม้ ร่วมปรองดองสมานฉันท์ ที่ทำการสายตรวจตำบลทุ่งงาม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ที่ทำการปกครองอำเภอเสริมงาม 2014-06-20 คลิก
136 ทีโอทีลำปางรวมใจขาย หน้าโรงเรียนปงวัง และหน้าร้าน 108 ช็อป (ม.ราชมงคลลำปาง) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง บมจ.ทีโอที ลำปาง 2014-06-20 คลิก
133 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ ศาลาวัดบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน 2014-06-20 คลิก
131 "รักษ์ทาง - รักถิ่น" ถนนสวยงาม อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า (ตามพระราชดำริ) ตำบลสบป้าด หมู่ที่ 3 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง 2014-06-20 คลิก
130 กิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความปองดองสมานฉันท์ สำนักสงฆ์หมู่2 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน อบต.แม่ปะ 2014-06-20 คลิก
172 โครงการดนตรีในสวน เพื่อสุขภาพ สวนสาธารณเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-23 คลิก
173 โครงการดนตรีในสวน เพื่อสุขภาพ (ครั้งที่ 2) สวนสาธารณเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-23 คลิก
174 ศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เทศบาลนครำปาง ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-23 คลิก
175 การประชุมปรองดองระดับหมู่บ้าน บ้านผาช่อ - ปางตุ้ม ศาลาประชาคมบ้านผาช่อ ม.8 ต.แม่สุก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-23 คลิก
176 ตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๗ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ ๓๒) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
177 รวมพล "คนลำปางฮักกั๋น แต้หนา" ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-23 คลิก
181 ปั่นรถถีบขึ้นม่อน ฮอมกั๋นทำบุญ วัดพระธาตุม่อนพระยาแช่ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-23 คลิก
178 ประชุมชี้แจงความเข้าใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เกี่ยวกับนโยบาย คสช. หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-23 คลิก
180 โครงการสร้างความปรองดองของคนในชุมชนตำบลแม่สุก โรงเรียนบ้านหนองกอก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 2014-06-23 คลิก
182 โครงการสร้างความปรองดองของคนในชุมชนตำบลแม่สุก โรงเรียนผาช่อวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 2014-06-23 คลิก
186 โครงการสร้างความปรองดองของคนในชุมชนตำบลแม่สุก โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 2014-06-23 คลิก
183 ประชุมชี้แจงความเข้าใจแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน เกี่ยวกับนโยบาย คสช. ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-23 คลิก
184 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว วัดเจดีย์ซาว ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง ปกครองอำเภองาว 2014-06-23 คลิก
185 ประชุมชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปรองดองสมานฉันท์ ของ คสช.กลุ่่มอสม. ระดับอำเภอ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-23 คลิก
187 ประชุมการข่าวกับชุดมวลชน มทบ.32 ห้องฝ่ายความมั่นคง หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-23 คลิก
190 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว ปกครองอำเภองาว 2014-06-23 คลิก
196 ค่ายครอบครัวเด็ก "พัฒนาคุณชีวิตเด็กโดยชุมชน" ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-23 คลิก
191 โครงการฝึกอบรมราษฎรหลักสูตรจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก ปกครองอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2014-06-23 คลิก
192 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมฟื้นฟูบำบัดผู้เสพยาเสพติด) โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-06-23 คลิก
193 ประชุมหารือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-06-23 คลิก
194 จัดอบรมเข้าค่าย โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-06-23 คลิก
195 รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-06-23 คลิก
197 กิจกรรมขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ธานี ตำบลบ้านหวด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด 2014-06-23 คลิก
198 การประชุมวิทยากรดำเนินงานเวทีเสวนาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-06-23 คลิก
199 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมฟื้นฟูบำบัดผู้เสพยาเสพติด) โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-23 คลิก
200 เวทีค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ตำบลทุ่งฝาย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย 2014-06-23 คลิก
202 บำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-23 คลิก
204 โครงการเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดลำปาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง อบต.บ่อแฮ้ว 2014-06-23 คลิก
205 กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-06-23 คลิก
206 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ท่าอากาศยานลำปาง 2014-06-23 คลิก
208 ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาอบต.บ้านบอมสามปี และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านบอมห้าปี ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-06-23 คลิก
212 ประชุม ห้องประชุมเทศบา่ลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-23 คลิก
214 โครงการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ รพ.ลำปาง ห้องประชุมห้องผู้อำนวยการ รพ.ลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-06-23 คลิก
211 ตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๗ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ ๓๒) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
218 โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลวังพร้าว เทศบาลตำบลวังพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลวังพร้าว 2014-06-23 คลิก
219 การประกวดโฟล์คซอง และขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ข่วงนคร ห้ายแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-23 คลิก
217 จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-06-23 คลิก
220 บูรณาการร่วมกำหนดแผนปฎิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-06-23 คลิก
221 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-06-24 คลิก
222 เปิดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สำนักงานเทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา 2014-06-24 คลิก
223 เปิดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา 2014-06-24 คลิก
224 โครงการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ รพ.ลำปาง ห้องประชุมกลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-06-24 คลิก
232 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ สนามกีฬาอำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-24 คลิก
233 อำเภอสบปราบประชุมคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.อ.สบปราบ) ห้องประชุมอำเภอสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
226 กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-06-24 คลิก
227 เวทีเสวนาเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคามแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 2014-06-24 คลิก
231 เวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลศาลา ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา 2014-06-24 คลิก
228 ประชุมชี้แจงสร้างความปรองดองกลุ่มเยาวชน ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-24 คลิก
234 การจัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา 2014-06-24 คลิก
235 ตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2557 ศููนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ 32) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-24 คลิก
236 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-24 คลิก
237 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-24 คลิก
238 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ หอประชุมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-24 คลิก
239 เวที่เสวนาระดับตำบลเพื่อระดมความคิดเห็น ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน อบต.แม่ปะ 2014-06-24 คลิก
242 โครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ปรองดองสามนฉันท์ จังหวัดลำปาง สนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 2014-06-24 คลิก
245 การจัดเวทีเสวนาค้นหาปัญหาระดับตำบลบ้านบอม ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-06-24 คลิก
244 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและมอบหมายภารกิจให้วิทยากรกระบวนการ (ครู ข) ห้องประชุมอำเภอสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
246 ท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ ป่าชุมชนทุ่งโป้ หมู่ที่ ๕ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-24 คลิก
247 ประชุมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเทศบาลตำบลหลวงใต้ สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ ๑ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบา่ลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-24 คลิก
249 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ป่าชุมชน บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-06-24 คลิก
252 จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในเขตตำบลแม่กัวะ (อบต.แม่กัวะ) ห้องประชุม (อบต.แม่กัวะ) ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
251 เวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนตำบลนาโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง 2014-06-24 คลิก
253 การเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับตำบล เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-06-24 คลิก
254 โครงการปลูกต้นไม้สร้างความปรองดองสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง 2014-06-24 คลิก
255 ร่วมเสวนาเวทีค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูปตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-06-24 คลิก
256 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิต เขตเทศบาลตำบลนาครัว (บ้านฮ่อม) หมู่ที่ 9 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-06-24 คลิก
257 เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 2014-06-24 คลิก
258 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำนักงานเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 2014-06-24 คลิก
259 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-06-24 คลิก
260 รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา สมานฉันท์ สร้างสรรค์ นครแห่งความสุข ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 2014-06-24 คลิก
263 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-24 คลิก
264 เวทีเสวนาระดับตำบลเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย 2014-06-24 คลิก
262 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-24 คลิก
265 การจัดเวทีประชาคม เสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2014-06-24 คลิก
266 จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในเขตตำบลสบปราบ (อบต.นายาง) ห้องประชุม (อบต.นายาง) ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
267 การจัดเวทีเสนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 385 หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-06-24 คลิก
268 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปเทศบาลตำบลห้างฉัตร สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-06-24 คลิก
269 เทศบาลนครลำปาง จัดเวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ 4 เขต 4 มุมเมือง อาคารมูลนิธิไชพัฒนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-24 คลิก
270 จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-24 คลิก
271 เทศบาลนครลำปาง จัดเวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ 4 เขต 4 มุมเมือง วัดป่ารวก ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-24 คลิก
272 งานบุญห่มผ้าพระธาตุและสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ วัดม่อนพระยาแช่ หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2014-06-24 คลิก
273 เทศบาลนครลำปาง จัดเวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ 4 เขต 4 มุมเมือง วัดท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-24 คลิก
274 จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในเขตตำบลสบปราบ (อบต.สบปราบ) ห้องประชุม (อบต.สบปราบ) ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
275 จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในเขตตำบลสมัย (อบต.สมัย) วัดบ้านจัว หมู่ที่ 3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
276 การจัดเวทีเสวนาเสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา อบต.ใหม่พัฒนา 2014-06-24 คลิก
277 โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย โดยนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-24 คลิก
278 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) วัดทุ่งงามหลวง และวัดนาจะลา หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง 2014-06-24 คลิก
282 ชรมรมจริยธรรม รพ.ลำปาง จัดการบรรยายหัวข้อ "ครอบครัว...หัวใจแห่งการเยียวยา" โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-24 คลิก
283 งานทำบุญครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-24 คลิก
284 จัดกิจกรรมชี้แจงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม 2014-06-25 คลิก
285 โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service ) สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุข ให้ประชาชน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก ปกครองอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
286 โครงการก่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านกิ่ว ประจำปี 2557(จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขของชุมชน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านกิ่ว 2014-06-25 คลิก
287 จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา 2014-06-25 คลิก
288 จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา 2014-06-25 คลิก
296 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รู้รักสามัคคีในชุมชน ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปา 2014-06-25 คลิก
292 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ณ สวนป่าชุมชนทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ปกครองอำเภองาว 2014-06-25 คลิก
295 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ศาลาประชาคมอำเภอ หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ปกครองอำเภองาว 2014-06-25 คลิก
293 โครงการอบรมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก เยาวชน และความรุนแรงในครอบครัว ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำป 2014-06-25 คลิก
291 ประชุมสภากาแฟ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ทีโอที ลำปาง 2014-06-25 คลิก
294 คนลำปาง ฮักกันแต้หนา ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
297 คนลำปางฮักกันแต้หนา แปลงนาเกษตร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
304 สัปดาห์คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำป 2014-06-25 คลิก
299 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ที่สาธารณหลังโรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว ปกครองอำเภองาว 2014-06-25 คลิก
303 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา 271 ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 2014-06-25 คลิก
301 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว ปกครองอำเภองาว 2014-06-25 คลิก
302 กิิจกรรมประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-06-25 คลิก
305 โครงการสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองตำบลบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-06-25 คลิก
306 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา แปลงนาเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 2014-06-25 คลิก
307 เข้าค่ายอบรม โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-06-25 คลิก
308 โครงการติดอาวุธทีมบำบัดยาเสพติด อ.เมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุข อ.เมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-06-25 คลิก
309 เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวการแก้ไขปัญหาเพื่อการปฏิรูป โรงยิมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว 2014-06-25 คลิก
310 การจัดเวทีประชาคม เสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์การบริหารส่่วนตำบลเสริมขวา หมู่ที่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา 2014-06-25 คลิก
311 การจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-25 คลิก
312 เวทีเสวนาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ 2014-06-25 คลิก
313 โครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉัน มีดี) ประจำปี 2557 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-25 คลิก
318 โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลปงยางคก 2014-06-25 คลิก
319 เวทีเสวนา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์อำเภอแม่พริก ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก ปกครองอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
317 โครงการปลูกป่าเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สวนป่าสมุนไพรและสวนป่าชุมชนบ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลปงยางคก 2014-06-25 คลิก
316 โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย โดย นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-25 คลิก
320 เวทีเสวนา จัดกิจกรรม และสนับสนุน ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-06-25 คลิก
321 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้นำชุมชนและกลุ่มเสี่ยง ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-06-25 คลิก
322 จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป สำนักงานเทศบาลตำบลสิรราช หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลสิริราช 2014-06-25 คลิก
323 เวทีเสวนาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านขอ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดล 2014-06-25 คลิก
324 รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา สมานฉันท์ สร้างสรรค์ นครแห่งความสุข บ้านเทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
325 จัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-06-25 คลิก
326 โครงการเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ อบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 2014-06-25 คลิก
327 รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา แปลงนาบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2014-06-25 คลิก
328 การดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (นางเทียมใจ ทรายคำ) 2014-06-26 คลิก
329 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนตำบลปงเตา ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-25 คลิก
330 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-25 คลิก
333 งานประเพณีถวายสักการะเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ประจำปี 2557 และพิธียกช้างยกม้าสัญลักษณ์ประตูสู่ตำบลเมืองมาย ศูนย์รวมจิตใจเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ดอยกิ่วดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย 2014-06-25 คลิก
332 ส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557 ศาลาประชาคมหมู่บ้านห้วยอูน หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-25 คลิก
334 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-25 คลิก
335 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ หอประชุมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-25 คลิก
336 การแข่งขันกีฬ่าอาชีวเกมส์ To Be Number One ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง 2014-06-25 คลิก
337 เวทีเสวนาเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ และการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิรูปอำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
338 การจัดตั้งศูนย์เสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว กศน.ตำบลวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
339 กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
341 โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ศศช.ห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
344 การอบรมแกนนำเยาวชน To Be Number One จ.ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
345 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนเพื่อลดปัญหาแม่วัยใส โรงเรียนอรุโณทัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
343 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
346 กิจกรรมเสวนาสภานักเรียน เรื่อง “ ลำปางนครแห่งความสุข” ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ 2014-06-27 คลิก
347 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-26 คลิก
355 กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนแม่พริกวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-06-26 คลิก
356 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สโมสรโครงการชลประทานลำปาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-26 คลิก
350 โครงการปรองดองสมานฉันท์ สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
351 บอร์ดนิทรรศการ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.57 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
354 กิจกรรม "ดอนไฟร่วมใจ เสริมสร้างปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-06-26 คลิก
353 เวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับตำบลหลวงใต้ สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
357 โครงการร่วมใจ ต้านภัย ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สู่การปรองดองและสมานฉันท์ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-26 คลิก
358 วันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-06-26 คลิก
359 อบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะภัยพิบัติ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำป 2014-06-26 คลิก
360 อบต.สัญจรและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ อบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 2014-06-26 คลิก
361 โครงการรวมใจต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สู่การปรองดองและสมานฉันท์ อำเภอแม่ทะ หอประชุมอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-06-26 คลิก
362 โครงการ เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูปสร้างสุขให้แผ่นดิน ห้องประชุมอุดมพร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 2014-06-26 คลิก
363 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ อบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 2014-06-26 คลิก
364 ประชุมชี้แจงข้อขัดแย้งในอาชีพ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทาก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด 2014-06-26 คลิก
365 กิจกรรมป้องกันยาเสพติด โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
366 วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
367 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ไปถึงโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-06-26 คลิก
368 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ลานจอดรถ อบต.บ้านกิ่ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านกิ่ว 2014-06-26 คลิก
369 โครงการเวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป ณ วัดบ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 2014-06-26 คลิก
370 โครงการเทิดทูลและปกป้องสถาบันพระมหากษัตย์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ 2014-06-26 คลิก
371 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้างฉัตร สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-06-26 คลิก
372 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ทต.บ้านใหม่ 2014-06-26 คลิก
373 เวทีเสวนาปรองดองระดับตำบล ประจำปี 2557 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 2014-06-26 คลิก
374 โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์เพื่อเสน่ห์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง 2014-06-26 คลิก
375 ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 2014-06-26 คลิก
376 งานรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ตลาด SML หมู่ 7 และเทศบาลตำบลแม่เมาะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 2014-06-26 คลิก
377 งานเกษตร สวนสาธารณเขลางค์นคร หมู่ที่ 1 ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง 2014-06-26 คลิก
378 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์ตำบลแม่ปุ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
379 we are student คืนความสุขให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เยาวชนคนนครลำปาง ข่วงนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
380 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 385 หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-06-26 คลิก
381 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง 2014-06-26 คลิก
382 โครงการปั่นรถปันรัก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-06-26 คลิก
383 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง 2014-06-26 คลิก
386 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนตำบลปงเตา ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-26 คลิก
387 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับท้องถิ่น อบต.แจ้ห่ม ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 2014-06-26 คลิก
385 กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วัดสันตินิคม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
388 เวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และค้นหาปัญหาของชุมชน/หมู่บ้านเพื่อการปฏิรูป วัดบ้านฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว 2014-06-26 คลิก
389 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูประดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ 2014-06-26 คลิก
392 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 2014-06-27 คลิก
393 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา วัดพระแก้วดอนเต้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-27 คลิก
391 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ 2014-06-26 คลิก
397 รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
398 การดำนาปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้แก่แผ่นดิน แปลงนาเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ 2014-06-27 คลิก
396 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว สำนักงานเกษตรอำเภองาว หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-06-27 คลิก
399 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดินตำบลพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย 2014-06-27 คลิก
400 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน อำเภอเมืองลำปาง ณ บริเวณสวนป่าแม่มาย บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 2014-06-27 คลิก
401 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ลานโพธิ์ วัดต้นต้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-06-27 คลิก
402 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองฉมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-06-27 คลิก
404 วันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอแจ้ห่ม หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-27 คลิก
409 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอธยาศัย อำเภองาว หมู่ที่ 3 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-06-27 คลิก
410 ภารกิจปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 2014-06-27 คลิก
407 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สวนป่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ 2014-06-27 คลิก
408 โครงการปั่นรถปันรัก หมู่ 7 , หมู่ 8 , หมู่ 9 , หมู่ 10 , หมู่ 6 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-06-27 คลิก
411 โครงการประชาร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนิคม เขต 16 หมู่ 7 ต.บุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-06-27 คลิก
412 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
413 กิจกรรม“ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน” แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-06-27 คลิก
414 เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป 222 หมู่ที่ 3 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-06-27 คลิก
415 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และฟื้นฟูตำรวจบ้าน อปพร.ต.เวียงต้า และต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-06-27 คลิก
416 เวทีเสวนา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล ห้องประชุม อบต.ปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-27 คลิก
417 เวทีเสวนา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล หอประชุมโรงเรียนบบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-27 คลิก
418 สัปดาห์ชาวลำปางรักกัน ร่วมสร้างสรรค์นครแห่งความสุข โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-27 คลิก
419 โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรพื้นที่สูง หมู่บ้านชาวเขาห้วยน็อต หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-06-27 คลิก
420 เวทีประชาคม เสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อำเภอแจ้ห่ม หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-27 คลิก
421 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดความสามัคคี โรงเรียนเถินวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
422 โครงการปกป้องสถาบัน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านร้องพัฒนา และ โรงเรียนผาแดงวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 2014-06-27 คลิก
423 กิจกรรมสร้างบรรยากาศส้รางความปรองดองสมานฉันท์ในองค์กร สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-06-27 คลิก
425 โครงการเวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป วัดบ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารสาวนตำบลวังทอง 2014-06-27 คลิก
427 โครงการ อบต.ร่วมใจรัก สามัคคี ที่ทำการน่ามอง ที่ทำการ อบต.บุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-06-27 คลิก
426 โครงการ "บวชป่า สืบชะตา ปลูกต้นกล้า รักษาป่าต้นน้ำ" พระพุทธบาทสี่รอยห้วยลูด บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
428 โครงการเลี้ยงผีขุนน้ำ(ห้วยแม่ป๊ะ) วัดป่าบุญนาค หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 2014-06-27 คลิก
429 คนลำปางมีความสุขสมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ 2014-06-27 คลิก
430 โครงการสมานฉันท์สานรักสานใจ ประจำปี 2557 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-06-27 คลิก
432 โครงการค่ายหรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ สำนักวิปัสสนาบุญยานภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
433 โครงการสร้างความปรองดองของคนในชุมชนตำบลแม่สุก โรงเรียนผาช่อวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 2014-06-27 คลิก
434 เทศบาลนครลำปาง จัดเวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ 4 เขต 4 มุมเมือง วัดสุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-27 คลิก
435 โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ 2014-06-27 คลิก
436 โครงการชาวเถินบุรีสมานฉันท์ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ณ ที่สาธารณะประโยชน์(คือเวียง) บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
437 โครงการเสวนาธรรมสู่การปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียติสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
438 โครงการเสวนาธรรมสู่การปรองดองสมานฉันท์ ห้องประชุมสำนักงาน อบต.แม่ปะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
439 โครงการยุติความรุนแรงและแแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว/ชุมชน เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล 2014-06-27 คลิก
440 คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา ณ สวนป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาง-แม่อาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
441 สัปดาห์คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
442 โครงการสร้างสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ สู่ความพอเพียง กศน.อำเภอแม่พริก จังฟวัดลำปาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
443 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำนักงาน กศน.อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
444 โครงการเพื่อค้นหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูปศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น กศน.อ.แจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
445 โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ตำบลบ้า้นอ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 2014-06-27 คลิก
447 รณรงค์ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันต่อต้านยาเสพติดสากล หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
448 รณรงค์ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันต่อต้านยาเสพติดสากล ถนนหน้าอำเภอเกาะคา-ตลาดเกาะคา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
449 โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
450 รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
451 พิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ กศน.อำเภองาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
452 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557 อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
453 ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
454 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลงนามสัตยาบรรณเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ อำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
455 ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
456 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
457 โครงการต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
458 งานวันยาเสพติดโลกและกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ของอำเภอแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
459 รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก อำเภอเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
460 กิจกรรมคืนความสุข ให้ประชาชน อำเภอเสริมงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
461 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ กศน.อำเภองาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
462 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
463 โครงการเครือข่ายชุมชน เยาวชนต้นน้ำ ลดเผา ลดหมอกควัน ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
464 ส่งเสริมการอ่านเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ อบต.แม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
465 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนตำบลปงเตา ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-28 คลิก
466 วันยาเสพติด อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
467 โครงการสร้างความปรองดองของคนในชุมชนตำบลแม่สุก สนามกีฬาการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 2014-06-30 คลิก
468 โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย “Bike For All” สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
469 “ลำปาง นครแห่งความสุข" มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
470 โครงการอบรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
471 ตำบลพิชัยร่วมปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน เทศบาลเมืองพิชัย หมู่ที่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
472 จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
473 โครงการคนลำปางฮักกั๋นแต๊หนา ปั่นรถถีบขึ้นม่อน ฮอมกันทำบุญ วัดพระธาตุม่อนพระยาแช่ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง - วัดม่อนพระยาแช่ หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
474 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
475 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
476 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
477 แข่งขันกีฬาฟุตซอล อำเภอแม่ทะ ต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านปง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
478 โครงการเสวนาธรรมสู่การปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสำนักเทศบาลเถินบุรี หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเถินบุรี 2014-06-30 คลิก
481 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันทร์ ประจำตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
480 โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ (กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์) บ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
482 โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ (กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์) บ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
483 กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ลำน้ำแม่สัน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน 2014-06-30 คลิก
484 จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูประดับตำบล อบต.วังหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ 2014-06-30 คลิก
485 เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏรูประดับตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
486 กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอแม่ทะ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
487 เสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป อบต.บ่อแฮ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง อบต.บ่อแฮ้ว 2014-06-30 คลิก
488 โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 2014-06-30 คลิก
489 ภารกิจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน และปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 2014-06-30 คลิก
490 เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหวด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด 2014-06-30 คลิก
491 กิจกรรมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจัวหวัดลำปาง แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
492 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 2014-06-30 คลิก
493 คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อางบ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 2014-06-30 คลิก
494 คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา ณ สวนป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาง-แม่อาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
495 การประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
496 โครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฎิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม อบต.เสริมกลาง 2014-06-30 คลิก
497 โครงการคืนความสุขให้ประชาชน ร่วมปรองดอง สมานฉันท์ ร้อง เต้น เล่นอิสระ ชาว TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม อบต.เสริมกลาง 2014-06-30 คลิก
501 อำเภอแม่ทะต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านปง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
499 เวทีเสวนาเพื่อค้นหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมอบต.วังซ้าย หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ อบต.วังซ้าย 2014-06-30 คลิก
500 ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ในตำบลนิคมพัีฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
502 เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
503 โครงการพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ป้องกันปัญหาอุทกภัย ห้วยแม่พวก บ้านหนามปู่ย่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
504 โครงการให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านป่าเหว หมู่ที่ 3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดล 2014-07-01 คลิก
505 การรณรงค์ส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
506 โครงการเวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป อบต.วังเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ อบต.วังเงิน 2014-06-30 คลิก
507 ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 2014-06-30 คลิก
508 รวมพลคนสบปราบ ฮักกันแต้หนา เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉัน โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
509 คนสบปราบร่วมลงนามถวายสัตยาบันร่วมปรองดองสมานฉันท์รู้รักสามัคคีปกป้องเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
510 อำเภอสบปราบจัดกิจกรรมรวมพลคนสบปราบ ฮักกันแต้หนา สมานฉันท์ สร้างสรรค์ นครแห่งความสุข โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
511 ชาวอำเภอสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.2557 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
512 อำเภอสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ีที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
513 โครงการดนตรีในสวน เพื่อสุขภาพ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-01 คลิก
514 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เทศบาล สวนสาธารณะหัาแยกหอนาฬิกา, สวนธารณะเขลางค์นครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-01 คลิก
515 จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป หอประชุมอำเภอเมืองลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง 2014-07-01 คลิก
516 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
517 อำเภอสบปราบจัดกิจกรรมรวมพลคนสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
518 จัดกิจกรรมรวมพลคนสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดโลก วันยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.2557 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
523 โครงการคืนความสุขให้กับประชาชน เถินปาร์ค หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-07-01 คลิก
524 โครงการฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ เขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-01 คลิก
522 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเข้าค่ายคุณธรรม เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
520 ประชุมพิจารณาแผนพัฒนา 3 ปี ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
525 โครงการเสวนาธรรมสู่การปรองดองสมานฉันท์ เถินปาร์ค หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-07-01 คลิก
526 โครงการมัคคุเทศน้อย ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
527 โครงการประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
528 คืนความสุขให้ประชาชน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-07-01 คลิก
529 กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลเมืองยาว 2014-07-01 คลิก
530 ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน แปลงนาเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-01 คลิก
531 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
532 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
533 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรค โรงเรียนเถินวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน องค์กำารบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
534 พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-01 คลิก
535 การประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี 2557 ห้องประชุมศูนย์นิรภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-01 คลิก
536 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
537 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดและโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
538 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
539 จัดเวทีเสวนาระดับอำเภอเพืื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
545 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
541 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
544 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน องค์การบริหารตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
543 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
546 โครงการประชุมอาสาสมัคร "บัานหนังสืออัจฉริยะ" กศน.อำเภอเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
547 โครงการอ่านสร้างสุข สู่ชุมชน บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
548 โครงการส่งเสริมการอ่าน ตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
552 โครงการปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับอำเภอ อำเภอเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
550 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่การปรองดอง วัดสบปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
551 งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
553 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
554 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
555 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
556 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 หอประชุมอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
557 โครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา วัดห้างฉัตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-07-02 คลิก
558 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เทศบาล หน้าสุสานร่องสามดวง,กาดกองต้า, ถ.วัฒนธรรม, สะพานดำ, แยก อปพร.,เวที ข่วงนคร, และรถประชาสัมพันธ์, ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-02 คลิก
559 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-02 คลิก
560 รวมพล "คนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย" พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลวังพร้าว 2014-07-03 คลิก
564 ภารกิจการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน และปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 2014-07-03 คลิก
562 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ศาลาประชาคมอำเภองาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-03 คลิก
563 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-03 คลิก
565 กิจกรรม รณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เดินขบวนหน้าที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน โรงเรียนบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-07-03 คลิก
566 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-03 คลิก
567 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เชื่อมสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ วัดบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-07-03 คลิก
568 รวมพล เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา 2014-07-03 คลิก
569 นครแห่งความสุข คืนความสุขสู่ประชาชน คนเมืองเถิน สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 14 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง 2014-07-03 คลิก
570 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ศาลาประชาคมอำเภองาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-03 คลิก
571 โครงการพุทธศาสนากับธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วัดศรีสัจจะอธิษฐาน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-03 คลิก
572 ร่มเย็นเป็นสุขด้วยต้นไม้ร่วมปรองดองสมานฉันท์ ที่ทำกราสายตรวจตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมซ้าย 2014-07-03 คลิก
573 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษาที่พึ่งประสงค์ ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 2014-07-03 คลิก
574 การประชุมและซักซ้อมแผนบนโต๊ะกับคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดลำปาง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-03 คลิก
575 โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย โดยนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ วัดบ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-03 คลิก
576 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 1 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-03 คลิก
577 รวมพลคนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
578 โครงการปรองดอง สมานฉันท์ ระดับอำเภอ อำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
600 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอห้างฉัตร ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร 2014-07-04 คลิก
580 โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ สวนสาธารณ หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-07-04 คลิก
581 คนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-04 คลิก
582 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบลนิคมพัฒนา ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-07-04 คลิก
583 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 86 พรรษา ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก 2014-07-04 คลิก
584 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลจางเหนือหนือเพื่อคืนความสุขในประชาชน จางเหนือทุกหมู่บ้าน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
585 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านดงเพื่อคืนความสุขในประชาชน ณ ตำบลบ้านดงทุกหมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
586 เวทีเสวนาเพื่อความปรองดอง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก 2014-07-04 คลิก
587 ประชุมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ออกแบบการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง" สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-04 คลิก
588 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่เมาะ ณ ตำบลแม่เมาะทุกหมู่บ้าน ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
589 กิจกรรมมหกรรมTO BE NUMBER ONE อำเภอแม่เมาะ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
590 กิจกรรมทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่รัตนโกสิทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก 2014-07-04 คลิก
591 การออกแบบพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-04 คลิก
592 กิจกรรมสัปดาห์ชาวลำปางรักกัน ร่วมสร้างสรรค์นครแห่งความสุข โรงพยาบาลวังเหนือ และ รพสต ทุกแห่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-04 คลิก
593 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชดำริ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม 2014-07-04 คลิก
594 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก (0-5ปี) และสตรี คปสอ.วังเหนือ โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-04 คลิก
595 ประชุมเรื่องมาตรการปรองดองผู้มีผลกระทบด้านจิตใจจากเหตุการทางการเมืองและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-07-04 คลิก
596 สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-04 คลิก
597 กิจกรรมวันยาเสพติดโลก โรงเรียนเถินวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-04 คลิก
598 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดสบป้าด ตำบ,สบปราบ อำเภอแม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
599 รวมพลคนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา 2014-07-04 คลิก
601 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพใจในผู้สูงอายุ วัดบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-04 คลิก
603 รวมพลคนเกาะคา หัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
604 กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกคืนความสุขในประชาชน ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
605 อบรมคุณแม่วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-04 คลิก
606 เปิ้งปี้ เปิ้งน้อง ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 2014-07-04 คลิก
607 ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเวียงมอกวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-04 คลิก
608 จิตอาสาตักบาตรทำดีเพื่อพ่อ ณ ห้องประชุมปางชมภู รพ.แจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
609 ประชุมสัมนาทันตกรรมผู้สูงอายุระหว่างประเทศไทยและสาธารณประชาชนจีน โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
610 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนไอโอดีนให้ยั่งยืน ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-04 คลิก
611 การรณรงค์ค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลุก กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-04 คลิก
612 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนบ้านขอวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-05 คลิก
613 กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและการปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน วัดห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-07-05 คลิก
614 โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น อบต.แจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-06 คลิก
615 พิธีเปิดป้ายผู้ใหญ่บ้าน บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-06 คลิก
616 พิธีเปิดป้ายกำนันตำบลวังเงิน บ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ที่ทำการกำนันตำบลวังเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-06 คลิก
617 ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองปาน หอประชุมอำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-06 คลิก
618 ประชุมครูอนามัยโรงเรียนอำเภอเมืองปานเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสร้างสุข ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-06 คลิก
619 โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-06 คลิก
621 โครงการอบรมให้ความรู้โรคสุขภาพจิต ณ วัดบ้านหลวง หมู่ 13 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-06 คลิก
622 โครงการกีฬาสี กศน.อ.แม่ทะ เกมส์ เพื่อความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนนาครัวประชาสามััคี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 2014-07-06 คลิก
623 การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บริเวณโรงเรียนบ้านขอวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-07 คลิก
624 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว บ้านอ้อนหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-07 คลิก
625 กิจกรรม Big Cleaning Day สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-07-07 คลิก
626 โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตอำเภอแจ้ห่ม วัดม่อนเจริญธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม 2014-07-07 คลิก
627 โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขจากโครงการกิ่วคอหมา ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม รพ.สต.ปงดอน 2014-07-07 คลิก
628 โครงการกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษอำเภอวังเหนือ ปี ๒๕๕๗ โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-07 คลิก
629 ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และติดตามผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-07 คลิก
630 ถวายผ้าป่าสมััคี และถวายเทียนเข้าพรรษา สำนักสงฆ์ดอยแก้วชัยมคล หมู่ที่ 2 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-07 คลิก
631 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลงาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว โรงพยาบาลงาว 2014-07-07 คลิก
632 ทำบุญ สืบชะตา อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-07 คลิก
633 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น โรงเรียนแม่เมาะวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ 2014-07-07 คลิก
634 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น ห้องประชุมโรงเรียนสบจางวิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ 2014-07-07 คลิก
635 เวทีเสวนาความปรองดองสมานฉันท์ มูลนิธิรักษืแม่เมาะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ 2014-07-07 คลิก
636 ประชุมรับนโยบายโครงการปรองดองสมานฉันท์ ห้้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลแม่เมาะ 2014-07-07 คลิก
637 ซ้อมแผนอุทกภัยปี 57 อบต.บ้านขอ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 2014-07-07 คลิก
638 ซ้อมแผนอุทกภัยปี 57 โรงเรียนบ้านขอวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 2014-07-07 คลิก
639 ปลูกป่าชุมชน ป่าชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-07-07 คลิก
640 ประชุมคณะกรรมการงานสุขศึกษาสร้างสุข ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
641 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วัดเมืองมูล หมู่ที่ 4 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-07-07 คลิก
642 โครงการสายใยรักตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ห้องประชุมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
643 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
644 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด หมู่ 4 บ้านแพะ ตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
645 การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านขอวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
646 รวมพลคนลำปางฮั๋กกันแต้หนา สมานฉันท์ สร้างสรรค์ นครแห่งความสุข บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง อบต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2014-07-08 คลิก
647 กิจกรรมการตั้งด่านตรวจตราป้องกันและแก้ไขยาเสพติด บริเวณสะพานห้วยแม่แหง หมู่ที่ ๑ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-07-08 คลิก
648 กิจกรรมประเพณีต๋านก๋วยสลากขอฝน(ห้วยแม่แหง) บ้านสบแหง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-07-08 คลิก
649 โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว โรงพยาบาลงาว 2014-07-08 คลิก
650 ลำปางนครแห่งความสุข โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
651 คืนความสุขให้ประชาชนและสร้างอำเภอเถินให้เป็นนครแห่งความสุข สวนสาธารณะอำเภอเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
652 โครงการแพร่ระบาดและสกัดกั้นยาเสพติดในเยาวชนตำบลล้อมแรด เทศบาลตำบลล้อมแรด หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
653 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี เทศบาลตำบลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
654 จัดกิจกรรมรวมพลคนสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
655 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ วัดทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ,ห้องประชุมที่ทำการ อบต.วังทรายคำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ 2014-07-08 คลิก
656 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ วัดทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ,ห้องประชุมที่ทำการ อบต.วังทรายคำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังห 2014-07-08 คลิก
657 ประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2557 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-08 คลิก
658 โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น อุ่นใจวัยใส เทศบาลตำบลล้อมแรด หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
659 ปลูกป่าพะยูง สวนป่าแม่ทรายคำ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 2014-07-08 คลิก
660 โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม หมู่ 14 ชุมชนสบปราบใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
661 โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม หมู่ 2 ชุมชนสบปราบเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
662 โครงการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (โรงเรียนสบปราบพิทยาคม) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
663 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดและทำความดีถวายพ่อหลวง ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุญญานุภาพอำเภอเถิน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
664 โครงการการป้องกันการทุจริต และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2014-07-08 คลิก
665 คืนความสุขให้ผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
666 โครงการทำความดีถวายในหลวงและการปรองดองสมานฉันท์ วัดพระพุทธบาทนาเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเถินบุรี 2014-07-08 คลิก
667 รำวงย้อนยุคสร้างสุขภาพและความสุขให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
669 โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม หมู่ 13 หล่ายเหนือพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
670 ย้อนยุคสร้างสุข อสม.บ้านเวียง ศาลาสาธารณะประโยชน์ บ้านเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
671 การอบรมให้ความรู้ยาเสพติดและการปรองดองสมานฉันท์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง 2014-07-08 คลิก
672 โครงการป้องกันมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กองค์บริหารส่วนตำบลบ้านขอประจำปี งบประมาณ 2557 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-08 คลิก
673 โครงการประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีเด่น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-08 คลิก
675 โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-09 คลิก
676 โครงการรับบริจาคโลหิตอำเภอแม่เมาะเพื่อสร้างกุศลในช่วงเข้าพรรษา หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-09 คลิก
677 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk) บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-09 คลิก
678 โครงการติดตามเยี่ยมผู้พิการในเขต รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-09 คลิก
679 การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 บริเวณโรงเรียนบ้านขอวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-09 คลิก
680 โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-09 คลิก
681 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหมอสม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-09 คลิก
682 โครงการ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน กศน.ตำบลเสริมขวา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-07-09 คลิก
683 โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ หลักสูตร การทำเบเกอรี่ กศนอำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-07-09 คลิก
684 การฝึกอบรมตามแผนปฎิบัติการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-09 คลิก
685 ออกให้บริการประชาชน หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง จำนวน 12 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-07-09 คลิก
686 การออกบริการแจกเบี้ยยังชีพ พื้นที่ตำบลบ้านโป่ง จำนวน 12 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อ.บต.บ้านโป่ง 2014-07-09 คลิก
687 โครงการ TO BE NUMBER ONE "คืนความสุขให้ประชาชน ร้อง เต้น เล่นอิสระ ปรองดอง สมานฉันท์" โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-07-09 คลิก
688 กิจกรรมพิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ กศน.อำเภอ วัดนางเหลียว ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว กศนอำเภอเมืองปานและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองปา 2014-07-09 คลิก
689 โครงการการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปรองดอง สมานฉันท์ กศนอำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-07-09 คลิก
690 โครงการอบรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-09 คลิก
691 การพัฒนาช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินในชุมชน เทศบาลตำบลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-09 คลิก
692 การพักปอด พักตับ พักไต สร้างหัวใจให้เข็มแข็ง เทศบาลตำบลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-09 คลิก
693 โครงการสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ร่วมใจกันปลูกป่า สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย 2014-07-09 คลิก
716 ชมรมจริยธรรม รพ.แม่เมาะ วัดนาแขม หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รพ.แม่เมาะ 2014-07-10 คลิก
717 โรงพยาบาลลำปางรักและห่วงใยดูแลสุขภาพของประชาชน ห้องตรวจอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-10 คลิก
695 โครงการประเพณีถวานเทียนพรรษา ประจำปี 2557 วัดภายในเขตเทศบาลตำบลเถินบุรี 11 วัด ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเถินบุรี 2014-07-09 คลิก
696 กิจกรรมการตรวจสุขภาพของประชาชน วัดห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-07-09 คลิก
697 กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา วัดห้างฉัตร และวัดเตาปูน หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-07-09 คลิก
698 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ที่ีทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-09 คลิก
699 ออกให้บริการแจกเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-07-09 คลิก
700 เภสัชกรสร้างสุขให้ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งฟองรับยาก่อนกลับบ้าน หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
701 โครงการปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-07-10 คลิก
702 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเชื่อมความปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนบ้านแพะ วัดบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-07-10 คลิก
703 โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-10 คลิก
704 ถวายเทียนพรรษา วัดพระธาตุคว่ำหม้อ บ้านห้วยยาง จ.ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
705 โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-10 คลิก
706 ตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ ๓๒) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
707 กิจกรรมปรองดองเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม วัดสบพลึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-07-10 คลิก
708 โครงการ คนเกาะคา ฮักกั๋นแต้หนา ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว และพื้นที่สาธารณะในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 2014-07-10 คลิก
709 โครงการ คนเกาะคา ฮักกั๋นแต้หนา ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว และพื้นที่สาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา 2014-07-10 คลิก
710 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนแม่พริกวิทยา หมู่ที่ 5 อำเภอแม่พริก โรงพยาบาลแม่พริก 2014-07-10 คลิก
711 แห่เทียนเข้าวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ตำบลบุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-07-10 คลิก
712 โครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์อำเภอแม่พริก ห้องประชุม รพ.สต.ทุกแห่งในเขตอำเภอแม่พริก อำเภอแม่พริก โรงพยาบาลแม่พริก 2014-07-10 คลิก
713 งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2557 วัดนิคมสามัคคี เขต 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดล 2014-07-10 คลิก
714 ชมรมจริยธรรม รพ.แม่เมาะ รพ.แม่เมาะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รพ.แม่เมาะ 2014-07-10 คลิก
715 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2557 วัดผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-15 คลิก
718 โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗ ป่าต้นน้ำแม่แก่ง จังหวัดลำปาง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
719 ถวายเทียนเข้าพรรษา วัดสันป่าลาน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 2014-07-10 คลิก
720 ปลูปป่าพะยูง สวนป่าแม่มาย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือนบน 2014-07-10 คลิก
721 ตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ ๓๒) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
724 โครงการสร้างสุขให้ประชาชนด้วยสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม ศาลาพระพุทธ โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-10 คลิก
723 โครงการสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ ประจำปี 2557 สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดล 2014-07-10 คลิก
725 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา,วัดบ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลสิริราช 2014-07-10 คลิก
726 โครงการประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีเด่น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
727 โครงการฉีดวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างสุข ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูิม รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
728 OPDรพ.เมืองปานสร้างสุขให้แก่ผู้รับบริการ หอผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
729 วันอาสาฬหบูชาสร้างสุขให้ประชาชนบ้านทุ่งส้าน วัดทุ่งส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
730 กิจกรรมสร้างสุขการป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานกับแพทย์แผนไทย บ้านสีฟ้า รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
731 รณรงค์โรคไข้เลือดออก โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-18 คลิก
732 โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ศสมช. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-13 คลิก
733 โครงการปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-07-15 คลิก
734 ประชุมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-15 คลิก
737 เทศบาลตำบลสบปราบถวายเทียนเข้าพรรณษา ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-15 คลิก
738 โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-15 คลิก
736 การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการจัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ สำนักงานเทศบาลตำบลปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-15 คลิก
739 การแข่งขันกีฬาสามััคคีปรองดอง ประชาชนตำบลเสริมขวา ณ ศาลาเอนกประสงค์การบริหารส่่วนตำบลเสริมขวา หมู่ที่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา 2014-07-15 คลิก
740 การถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 วัดม่อนกระทิง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-15 คลิก
741 การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-15 คลิก
742 การควบคุมและป้องกันโรค ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านแม่แจ๋ม หมู่ ๑ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน 2014-07-15 คลิก
743 การควบคุมและป้องกันโรค และการป้องกันยาเสพติด โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน 2014-07-15 คลิก
744 พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-15 คลิก
745 ถวายเทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-07-15 คลิก
746 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อาสาสมัครแรงงานและผู้ประกอบการหอพักร่วมใจ ส่งต่อความรัก..ความสามัคคี...สู่ชุมชน ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง 2014-07-15 คลิก
747 โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง 2014-07-15 คลิก
748 การดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน สู่การปรองดอง สมานฉันท์ ตำบลเสริมขวา หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-15 คลิก
749 โครงการเยี่ยมบ้านใกล้ใจห่วงใยคนพิการ ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-15 คลิก
750 โครงการผู้สูงอายุแก่แล้วไม่ล้ม ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-15 คลิก
751 ถวายเทียนวันเข้าพรรษา วัดดงนั่งคีรีชัย หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-15 คลิก
752 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่ความปรองดอง สมานฉันท์ วัดนางอย หมู่ที่ 10 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-15 คลิก
753 คืนความสู่ให้ประชาชนชาวตำบลเสริมกลาง ร่วมรณรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-15 คลิก
754 การแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองเพื่อเชื่อมความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-07-16 คลิก
755 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 วัดในพื้นที่ตำบลดอนไฟ จำนวน 6 แห่ง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-07-16 คลิก
756 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามัคคี ปรองดอง โรงเรียนปงแสนทอง ต ปงแสนทอง จ.ลำปาง หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2014-07-16 คลิก
757 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
758 โครงการวันเข้าพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
759 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ป่าห้วยฟาง บ้านหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
760 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ป่าห้วยแม่ฟางบ้านหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
761 ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 63 จังหวัดลำปาง ณ โรงสีโชคพนะการ และ บจก. อิมพีเรียลพอทเทอรี่ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-16 คลิก
762 จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อาคารรวมใจผู้สูงอายุบ้านใหม่ หมู่6 หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 2014-07-16 คลิก
763 ภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ บริเวณด้านนห้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
766 ถวายเทียนพรรษาวันดในเขตเทศบาล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-16 คลิก
767 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเข้าค่ายคุณธรรม ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-16 คลิก
768 คืนความสุขให้คนไทย ศาลาเอนกประสงค์ โรงพยาบาลเสริมงาม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม โรงพยาบาลเสริมงาม 2014-07-16 คลิก
769 คืนความสุขให้คนไทย วัดบ้านแม่กึ๊ด และวัดบ้านนาบอน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม โรงพยาบาลเสริมงาม 2014-07-16 คลิก
770 ปรองดอง สมานฉันท์ อำเภอเสริมงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม โรงพยาบาลเสริมงาม 2014-07-16 คลิก
771 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลปงดอน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 2014-07-16 คลิก
772 ถวายเทียนเข้าพรรษา วัดพระธาตุพระเกิด หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-16 คลิก
773 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2557 ( TABLE TOP :TTX) ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-16 คลิก
781 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านผาช่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-17 คลิก
782 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
775 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน สวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 2014-07-16 คลิก
776 ประชุม “การดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ศาลากลางจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 2014-07-16 คลิก
777 โครงการเสริมพลังให้ผู้ปกครองเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
778 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตอำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
779 โฮงยาเถินร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา วัดดอยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-17 คลิก
780 ค่ายวิวัฒน์พลเมือง ค่ายประตูผา ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
783 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต(MCATT)จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
784 กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีหลวง, วัดเชียงหมั้น, และวัดดงเย็น ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2014-07-17 คลิก
785 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี 2557(Table TOP:TTX) ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
786 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
787 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
788 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-07-17 คลิก
789 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน 2557 สวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
790 กิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เทศบาลตำบลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-17 คลิก
791 นโยบายโครงการปรองดองสมานฉันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลเถิน 2014-07-17 คลิก
792 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
793 โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ที่ว่าการอำเภองาว(หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว โรงพยาบาลงาว 2014-07-17 คลิก
794 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชุมชนหมู่ที่1 บ้านทัพป่าเส้า หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 2014-07-17 คลิก
795 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
796 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ณ ลานหน้าศาลาประชาคมอำเภองาว (หลังเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-18 คลิก
797 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามัคคี ปรองดอง ศาลาประชาคม อำเภอเมืองลำปาง(ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง) ตำบล หัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2014-07-18 คลิก
798 แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 57 วัดในเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม 2014-07-18 คลิก
799 การปฏิบัติงานปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป วัดพระเกิด หมู่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ 2014-07-18 คลิก
800 ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-18 คลิก
801 โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกบ้านของอสม.บ้านสบเติ๋นร่วมกับครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสบเติ๋น โรงเรียนบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-18 คลิก
802 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้พิการ รพ.สต.บ้านนาแช่ รพ.สต.บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-18 คลิก
803 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอเสริมงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-18 คลิก
804 โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-21 คลิก
805 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิต วัดนาเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-18 คลิก
806 โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกของอสม.ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-18 คลิก
807 โครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายหน้าดิน ตลิ่งแม่น้ำวังบ้านทัพป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 2014-07-18 คลิก
808 โครงการวัยรุ่น วัยใส ไร้ปัญหาสุขภาพ (พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-18 คลิก
809 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชน.เนื่องในงานวันเทคนิคการแพทย์ไทย ศาลาอเนกประสงค์ ม.3และม.6 ต.แจ้ห่ม หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-18 คลิก
810 การฝึกซ้อมแผนฯ(ภาคสนาม)“การฝึกซ้อมแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (LAMP CAMP-EX 14) กรณีเกิดอุทกภัยขนาดรุนแรง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-21 คลิก
811 กิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว 2014-07-21 คลิก
981 ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน แนวทางการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวและการช่วยเหลือ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-15 คลิก
813 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ในพื้นที่อำเภองาว ศาลาประชาคมอำเภองาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-21 คลิก
814 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปางหลวง 385 หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-21 คลิก
817 โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา บริเวณคลองส่งนำ้ชลประทาน บ้านวังสัก หมู่ที่๑๐ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 2014-07-21 คลิก
815 กิจกรรมอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วันสร้างความสุขให้แกนนำนักเรียน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว 2014-07-21 คลิก
816 ลดพุง AEC คืนความสุขให้คนแเกาะคา ลานวัฒนธรรมพระธาตุลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-21 คลิก
818 โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา บริเวณคลองส่งนำ้ชลประทาน บ้านวังสัก หมู่ที่๑๐ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 2014-07-21 คลิก
819 โครงการอบรมความรู้เรื่องสารตกค้างบ้านสวนป่า ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ บ้านสวนป่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-21 คลิก
820 โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา บริเวณคลองส่งนำ้ชลประทาน บ้านวังสัก หมู่ที่๑๐ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 2014-07-22 คลิก
821 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-22 คลิก
822 กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว ลำปาง-สุโขทัย-กำแพงเพชร หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 2014-07-22 คลิก
823 กีฬาและนัทนาการผู้สูงอายุ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 2014-07-22 คลิก
824 โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 2014-07-22 คลิก
825 โครงการอบรมนักจัดการสุขภาพตำบลนาสักและตำบลจางเหนือ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-22 คลิก
826 โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านปงป่าปิน รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-22 คลิก
827 โครงการอบรมเกษตรกรปลอดภัยตำบลจางเหนือ รพ.สต.บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-22 คลิก
828 โครงการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงในตำบลนาสัก ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-22 คลิก
829 เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป วัดพระเจดีย์ซาวหลัง หมู่ที่ 12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง นางสาวหนึ่ง เขียวมาวงศ์ 2014-07-23 คลิก
830 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง นางสาวหนึ่ง เขียวมาวงศ์ 2014-07-23 คลิก
831 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สวนป่าแม่มาย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง นางสาวหนึ่ง เขียวมาวงศ์ 2014-07-23 คลิก
832 โครงการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-23 คลิก
834 กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-23 คลิก
836 การแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สนามโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลปงยางคก 2014-07-23 คลิก
837 กิจกรรมบันทึกความดี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-23 คลิก
838 อบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตอ.เมืองปาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท บ้านถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-23 คลิก
839 ปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-23 คลิก
840 กิจกรรมสร้างสุขให้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก0-5ปี มุมพัฒนาการเด็ก กลุ่มงานเวชฯ รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-23 คลิก
849 กิจกรรมสร้างเสริมเติมสุขในคลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเกาะคา หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา 2014-07-24 คลิก
850 กิจกรรมสร้างเสริมเติมสุขในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเกาะคา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา 2014-07-24 คลิก
842 กิจกรรมงานบริจาคโลหิต และโครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-23 คลิก
843 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านวังหม้อเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-23 คลิก
844 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง และอำเภอห้างฉัตร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-07-24 คลิก
845 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอวังเหนือ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-07-24 คลิก
846 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-07-24 คลิก
847 "ลดพุง AEC คืนความสุขให้คนเกาะคา" เทศบาลตำบลวังพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลวังพร้าว 2014-07-24 คลิก
848 แข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง 2014-07-24 คลิก
851 กิจกรรมเต้นลดพุง AEC ตำบลนาแส่ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา 2014-07-24 คลิก
852 กิจกรรมยืดเหยียดผ่อนคลายและ การให้ความรู้สร้างสุขภาพของคลินิกผู้ป่วยนอกรพ.เกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา 2014-07-24 คลิก
853 โครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา 2014-07-24 คลิก
854 โครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา 2014-07-24 คลิก
855 อบรมศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอสม ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-24 คลิก
856 กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง) ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-07-25 คลิก
857 โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย โดย นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-25 คลิก
858 กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกันแต้หนา สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-25 คลิก
859 พัฒนาบุคลากร รพ.แม่เมาะ ห้องประชุม รพ.แม่เมาะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รพ.แม่เมาะ 2014-07-25 คลิก
860 ออกกำลังกายบริหารปอด โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-25 คลิก
861 อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในสถานประกอบการ ห้องประชุมบริษัทสหกล หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รพ.แม่เมาะ 2014-07-25 คลิก
863 โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนตำบลห้างฉัตรสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 2014-07-25 คลิก
864 โครงการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง สมานฉันท์ เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย 2014-07-25 คลิก
865 การแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ อำเภแม่ทะ โรงเรียน แม่ทะวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ 2014-07-25 คลิก
866 โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2557 (ระยะส่งเสริม) โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2014-07-25 คลิก
867 กิจกรรมดำนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-25 คลิก
868 โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-25 คลิก
871 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ลานออกกำลังกายข้างวัดลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
870 กายภาพสร้างสุขบรรเทาทุกข์ แผนกกายภาพ รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-25 คลิก
872 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
873 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
874 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ลานออกกำลังกายหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
875 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
876 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
877 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
878 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
879 “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น คนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2557” สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-27 คลิก
881 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 7 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-27 คลิก
882 ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-27 คลิก
883 โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ประจำปี ๒๕๕๗ ลาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-07-27 คลิก
884 โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองสมานฉันท์อำเภอแม่ทะ โรงเรียนแม่ทะวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 2014-07-28 คลิก
885 โครงการเจาะเลือดหาเชื้อเอดส์โดยความสมัครใจ วิทยาลัยอาชีวะเถินเทคโนโลยี หมู่ที่ 12 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-28 คลิก
886 โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ สำนักงานเทศบลตำบลเสริมงาม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม 2014-07-28 คลิก
887 ทำบุญระหว่างพรรษา วัดกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-29 คลิก
888 โครงการนำพุทธศาสนิกชนสร้างกุศลวันอาสาฬหบูชา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-29 คลิก
889 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคี มุ่งสู่ความปรองดอง ประจำปี ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ 2014-07-29 คลิก
890 โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีคุณค่า ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-29 คลิก
891 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ ของโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หอประุชมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-07-29 คลิก
892 โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ 2014-07-29 คลิก
893 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดบ้านห้วยอูน หมู่ที่ 2 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-07-29 คลิก
895 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ระดับอำเภอ สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-07-29 คลิก
896 ประชุมประจำเดือนอสม.บ้านดอนแก้วสร้างสุขให้ประชาชน วัดบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-29 คลิก
897 โครงการพัฒนาระบบบริการตาม service plan รพ.เมืองปาน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-29 คลิก
898 โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-30 คลิก
899 การเสริมสร้างความสมานฉันท์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2014-07-30 คลิก
900 โครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง" โรงแรมรีเจนท์ ลอร์ด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-30 คลิก
901 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-30 คลิก
902 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว สนามกีฬาตำบลลำปางหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-30 คลิก
903 ปลูกป่าสวนป่าแม่อิม สวนป่าแม่อิม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-30 คลิก
904 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านหาดปู่ด้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-30 คลิก
905 เคารพธงชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-30 คลิก
908 โครงการส่งเสริมการทดลองปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า อบต.บ้านป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-07-31 คลิก
909 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ลดการทุจริต และกิจกรรมการปรองดอง อบต.บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-07-31 คลิก
910 มหกรรมสุขภาพ คนแจ้ห่มสุขภาพดี TO BE NUMBER ONE ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-31 คลิก
907 การจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี สนามเปตอง สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2014-07-31 คลิก
911 ประชุมสภากาแฟ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2014-08-03 คลิก
912 การฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2014-08-03 คลิก
913 การให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเหตุแผ่นดินไหว หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2014-08-03 คลิก
914 กิจกรรมอบรม สารธรรมสัญจรสำหรับเยาวชน หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2014-08-03 คลิก
915 การตรวจสุขภาพของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ประจำปี 2557 ห้องประชุม 1 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-04 คลิก
916 พิธีเปิดโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” บริเวณท้องนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-04 คลิก
917 โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-04 คลิก
918 โครงการสร้างฝายแม้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 2 บ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ อบต.นาสัก 2014-08-05 คลิก
919 กิจกรรมเพื่อความปรองดองในชุมชนตำบลนาสัก หมู่ที่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ อบต.นาสัก 2014-08-05 คลิก
920 ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพระดับอำเภอ ณ ลานตลาดนัดคลองถม อำเภอแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-08-08 คลิก
921 มหกรรมสุขภาพคนแจ้ห่ม สุขภาพดี TO BE NUMBERONE สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเอง Good Health Starts Here ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม 2014-08-05 คลิก
922 มหกรรมสุขภาพโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตำบลแม่สุก โรงเรียนบ้านทุ่งคาวิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม 2014-08-05 คลิก
923 เสวนายามเช้า (Morning brief) เรื่อง “การเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติ” ศาลากลาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-06 คลิก
924 เวทีรับฟังความคิดเห็น บ้านต้นหมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-08-06 คลิก
925 โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลแม่ถอด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-08-06 คลิก
926 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุกฏราชกุมาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ด่านกักสัตว์ลำปาง 2014-08-07 คลิก
927 โครงการรพ.สตสายใยรักแห่งครอบครัวเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ห้องประชุมองค์บริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-08-07 คลิก
928 โครงการพัฒนาเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-08-07 คลิก
929 โครงการพัฒนาคุณภาพ Quality day ห้องปางสวรรค์ โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-07 คลิก
930 โครงการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-28 คลิก
931 โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-08-08 คลิก
932 โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง วันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-08 คลิก
934 พิธีเปิดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนและให้ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-08-08 คลิก
935 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ แม่น้ำวัง บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านศาลาเม็ง หมู่ 8 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-08-08 คลิก
936 พิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ลำปางนครแห่งความสุข บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง อำเภอสบปราบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-08-08 คลิก
937 กิจกรรมโครงการ แอโรบิก รวพลคนรักแม่ ประจำปี 2557 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 2014-08-08 คลิก
938 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี พ.ศ.2557 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สะเปา ม.7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-08-08 คลิก
939 การแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองเพื่อเชื่อมความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-08-08 คลิก
940 โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-08 คลิก
941 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ป่าแม่จาง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
942 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
943 โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
944 โครงการปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา วัดแม่ทะหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
945 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ร.ร.แม่ทะวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
946 มหกรรมรวมพลัง พม.สร้างสุขสู่สังคมด้วยหัวใจเดียวกัน วิทยาลัยพยาบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 2014-08-08 คลิก
947 ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ม.15 หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-08-08 คลิก
948 โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-08-08 คลิก
949 กิจกรรมลานนันทนาการ “เมืองง้าวเงิน “ ลาน เล่น เป็นสุข ปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนอำเภองาว ครั้งที่ 5/2557 ณ ลานโพธิ์วัดต้นต้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-08-12 คลิก
950 กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ศาลาประชาคมอำเภองาว หลังเก่า ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-08-12 คลิก
951 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา สระน้ำหนองแฝก หมู่ 10 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-08-13 คลิก
952 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-13 คลิก
953 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-13 คลิก
954 การแข่งขันกีฬาผจญภัย LANNA ADVENTURES CHALLENGE 2014 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-13 คลิก
955 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-08-13 คลิก
956 โครงการดำนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อความสามัคคีพื้นที่ปรองดองสมานฉันท์ บ้านร่มเย็น หมู่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 2014-08-13 คลิก
957 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-08-13 คลิก
962 ภายใต้ยุทธศาสตร์ลำปางนครแห่งความสุข บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2014-08-14 คลิก
960 โครงการประชาอาสาปลูกป่า ป่าชุมชนบ้านค่ายวัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว 2014-08-14 คลิก
961 โครงการปลูกป่าเนื่องในวันสำคัญ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-08-14 คลิก
964 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สำนักสงฆ์ บ้านพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-08-14 คลิก
965 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ป่าชุมชนตำบลเกาะคา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 2014-08-14 คลิก
966 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเถินวิทยา ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
967 แข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ตำบลแม่มอก ลานกีฬาเทศบาลตำบลแม่มอก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
968 เทศบาลตำบลแม่มอกร่วมเคารพธงชาติปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่มอก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน 2014-08-14 คลิก
969 เทศบาลตำบลแม่มอกร่วมเคารพธงชาติปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่มอก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
970 บริจาคโลหิตในเทศกาลวันแม่ โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-08-14 คลิก
971 ปรองดองสมานฉันท์สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 9 วัด ในตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน 2014-08-14 คลิก
972 ปรองดองสมานฉันท์สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 9 วัด ในตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
973 วันแม่แห่งชาติ โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-08-14 คลิก
974 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 2014-08-14 คลิก
975 การประชุมระหว่างหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 2014-08-14 คลิก
976 ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติถสายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน 2014-08-14 คลิก
977 ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติถสายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
978 ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติถสายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน 2014-08-14 คลิก
979 ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 อบต.บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-08-15 คลิก
980 วันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 2014-08-15 คลิก
982 งานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-08-15 คลิก
985 โครงการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ รพ.ลำปาง ห้องประชุมกลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-08-15 คลิก
987 การอบรมเรื่องการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชั้น 3 รพ.ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-08-15 คลิก
988 มอบธงชาติ,ธงสัญลักษณ์ 82 พรรษาและป้ายไวนิลโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว กฤษณา มาลา 2014-08-18 คลิก
989 ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 2014-08-18 คลิก
990 กีฬาสานสันพันธ์เยาวชนและประชาชนตำบลลำปางหลวง ลานหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-08-19 คลิก
991 การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ(สภากาแฟ) ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
992 การให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาทางด้านสายตา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-08-19 คลิก
993 การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
994 รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ข่วงนครลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
995 การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ศาลจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
996 พิธีปิดโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
997 ผู้เข้ารับการบำบัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดอำเภอแม่ทะ เข้าศึกษาดูงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
998 เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี บริเวณสนามตลาดเทศบาล 4(ด้านหน้าห้างบิ๊กซีลำปาง) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ด่านกักสัตว์ลำปาง 2014-08-20 คลิก
999 เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี บริเวณสนามตลาดเทศบาล 4(ด้านหน้าห้างบิ๊กซีลำปาง) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ด่านกักสัตว์ลำปาง 2014-08-20 คลิก
1000 เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี บริเวณสนามตลาดเทศบาล 4(ด้านหน้าห้างบิ๊กซีลำปาง) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ด่านกักสัตว์ลำปาง 2014-08-20 คลิก
1001 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ประจำปี 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-20 คลิก
1003 กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม ปลูกจิตสำนึก วัดบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-20 คลิก
1008 ทีโอที ฉับไว้ใส่ใจใกล้บ้าน บ้านหนองห้าตะวันออก และ อำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ทีโอทีปงแสนทอง 2014-08-20 คลิก
1006 ทีโอที ฉับไว้ใส่ใจใกล้บ้าน บ้านห้วยรากไม้ กับ บ้านสาแพะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ทีโอทีปงแสนทอง 2014-08-20 คลิก
1007 ทีโอที ฉับไว้ใส่ใจใกล้บ้าน บ้านปางป๋วย และ บ้านห้อยมะเกลือ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ทีโอทีปงแสนทอง 2014-08-20 คลิก
1011 กิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมใจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสามัคคี ของประชาชนชาวไทย โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-22 คลิก
1010 โครงการรพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัวเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-08-20 คลิก
1012 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงมอก และ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงมอก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-22 คลิก
1013 โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงมอก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-25 คลิก
1014 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-25 คลิก
1015 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-25 คลิก
1016 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-08-25 คลิก
1019 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กินอยู่อย่างไรห่างไกลโรค อบต.แจ้ห่ม หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-28 คลิก
1020 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดเมืองมูล หมู่ที่ 4 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-08-27 คลิก
1018 โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-26 คลิก
1021 สร้างเครือข่ายการศึกษา พัฒนาชาติไทย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ถ,ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร งานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง 2014-08-28 คลิก
1022 โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 2014-08-28 คลิก
1023 โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 2014-08-28 คลิก
1025 จัดนิทรรศการงานเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ตลาดเทศบาล 4 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-28 คลิก
1026 โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-28 คลิก
1027 สร้างเครือข่ายการศึกษา พัฒนาชาติไทย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร งานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง 2014-08-28 คลิก
1028 โครงการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ความปรองดองสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-08-28 คลิก
1029 โครงการนำหลักธรรมปรองดองสู่สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-08-28 คลิก
1030 โครงการธรรมะสัญจร วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-08-28 คลิก
1031 โครงการใช้กระบวนการ Health litery ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-28 คลิก
1032 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-08-29 คลิก
1033 โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาให้แก่ผู้มีปัญหาทางด้านสายตาตำบลบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-08-29 คลิก
1034 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2557 ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
1035 การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
1036 โครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
1037 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เถิน บ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
1038 โครงการป้องกันโรคพืช ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
1039 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านแม่วะแล้ง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
1040 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
1041 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด ฝิ่นและเฮโรอีนในพื้นที่จ.ลำปาง และจ.พะเยา ห้องประชุม สสอ.งาว อ.งาว จ.ลำปาง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
1042 โครงการผู้สูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
1043 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ 5 ตำบลในอำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-01 คลิก
1044 โครงการอบรมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ห้องประชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-02 คลิก
1045 การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดลำปาง ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-02 คลิก
1046 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน หอประชุมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-03 คลิก
1047 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น/เยาวชนบ้านดอนแก้ว วัด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
1048 การประชุมประจำเดือน สภ.เมืองปาน ห้องประชุม สภ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
1049 โครงการล้อมรั้วครอบครัวเข้มแข็ง ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายบ้านทุ่งโป่ง วัดบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
1050 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่นอำเภอเมืองปาน ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
1051 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-07 คลิก
1052 โครงการบวชป่าต้นน้ำแม่ยาว บ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร ปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-07 คลิก
1053 ให้การช่วยเหลือราษฎร เหตุน้ำป่าไหลหลาก ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-08 คลิก
1054 การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนอุทกภัย โรงพยาบาลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สนง.ปภ.จ.ลำปาง 2014-09-08 คลิก
1055 การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย (FSX) ณ โรงเรียนพิชัยพิทยาคม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง สนง.ปภ.จ.ลำปาง 2014-09-08 คลิก
1056 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อาคารห้องประชุมสภา อบต.บุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-09-08 คลิก
1057 ประชุมสถานการณ์ฝน การเตรียมความพร้อมและการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ห้องประชุมสโมสร มทบ.32 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-08 คลิก
1058 การซักซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนดินโคลนถล่ม โรคที่มากับฤดูฝน และโรคอุบัติใหม่(อีโบล่า) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สนง.ปภ.จ.ลำปาง 2014-09-08 คลิก
1059 โครงการอบรมด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ห้องประชุมสภา อบต.บุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-09-08 คลิก
1060 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
1061 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
1062 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
1063 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-08 คลิก
1064 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
1065 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
1066 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-08 คลิก
1067 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
1068 โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2014-09-09 คลิก
1069 โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" อำเภองาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2014-09-09 คลิก
1070 โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" อำเภอเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2014-09-09 คลิก
1071 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ วัดวังฆ้อง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-09 คลิก
1072 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบ บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สนง.ปภ.ลำปาง 2014-09-10 คลิก
1073 เวทีการสนทนากลุ่มปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด โรงแรมลำปางรีสอร์ท ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-10 คลิก
1074 โครงการธรรมสัญจร วัดนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-09-11 คลิก
1075 โครงการทำบุญระหว่างพรรษา วัดอุมลอง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-09-11 คลิก
1076 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน หอประชุมโรงเรียนแม่สันวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-11 คลิก
1077 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2557 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-12 คลิก
1078 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลปงเตา หมู่ที่ 13 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-12 คลิก
1079 กิจกรรมปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ บ้านนาบัว หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-12 คลิก
1080 โครงการแข่งขันสวดมนต์แผ่เมตตาผู้สูงอายุตำบลปงยางคก วัดสันหนองบง หมู่ที่ 1 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-15 คลิก
1081 ปรองดองสมานฉันท์และงานมหกรรมการศึกษาครั้งที่ 10 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 2014-09-16 คลิก
1082 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-16 คลิก
1083 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-17 คลิก
1084 การตรวจตราหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-18 คลิก
1085 การอบรมเรื่อง การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลลำปางบรมราชชนนี ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-09-18 คลิก
1086 การอบรม เรื่อง การดูแลจิตใจเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง ห้องประชุม สถานฟื้นฟูเด็กและสตรีลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-09-18 คลิก
1087 โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ วัดเวียงทอง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-19 คลิก
1088 งานประกวดผู้สูงอายุดีเด่น ห้องประชุมชั้น 6 ตึกอุบัติเหตุ รพ.ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-09-19 คลิก
1089 ประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดจังหวัดลำปาง ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-23 คลิก
1090 โครงการส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน บ้านปันพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-23 คลิก
1091 อบรมพัฒนาศักยาภาพพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-23 คลิก
1092 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดปงเตา หมู่ที่ 12 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-10-01 คลิก
1093 งานวันมหิดล ปี 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง หมู่ที่ 10 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-24 คลิก
1094 พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วัดบ้านพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-10-01 คลิก
1095 โครงการคนเถินร่วมใจปลุกป่าสามัคคีในวิถีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประจำปี 2557 ณ สถานที่สาธารณประโยชน์คือเวียงและ ณ สาธารณประโยชน์สระวาริน หมู่ที่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเถินบุรี 2014-10-02 คลิก
1096 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง วัดขอหัวช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-10-02 คลิก
1097 โครงการหมู่บ้านศีลห้า วัดบ้านดอน หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-10-09 คลิก
1098 โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ ศาลาวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-10-14 คลิก
1099 ประชุม To Be Number One จังหวัดลำปาง ห้องประชุม ศาลากลาง จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-10-15 คลิก
1100 โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ในหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง แม่น้ำยาว บริเวณ ม.4 ม.6 ม.8 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังห 2014-10-28 คลิก
1101 กฐินสามัคคี วัดบ้านทุ่ง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-11-05 คลิก
1103 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ หอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง 2014-11-06 คลิก
1108 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ วัดวังหม้อ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง 2014-11-06 คลิก
1109 กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ รพ.แม่เมาะ ห้องประชุม รพ.แม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-11-11 คลิก
1106 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ สำนักสงฆ์ดอยพระฌาน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ แขวงการทางลำปาง 2014-11-06 คลิก
1110 กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ รพ.แจ้ห่ม ห้องประชุม รพ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-11-11 คลิก
1113 มหกรรมความสุข "ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีความสุข"งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2557 วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2557 หน้าห้องตรวจกลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-11-11 คลิก
1114 การสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-11-24 คลิก
1115 มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว หอประชุม โรงเรียนวอแก้ววิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร 2014-11-24 คลิก
1116 การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หน้าที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-11-28 คลิก
1118 โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558 บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-12-02 คลิก
1119 โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558 สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-12-02 คลิก
1120 ทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
1121 วันพ่อแห่งชาติ โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
1122 โรงพยาบาลเถินร่วมงานสังฆเติ่นเทอดไท้องค์ราชันย์ โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
1123 สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2557 โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
1124 กฐินสามัคคี สำนักสงฆ์บ้านแม่ปะแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-09 คลิก
1125 ซ้อมแผนแผ่นดินโคลนถล่ม โรงเรียนเถินวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-09 คลิก
1126 วันเบาหวานโลก คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-09 คลิก
1127 การอบรมเรื่อง โทษ พิษ ภัย ยาเสพติด วัดพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-12-12 คลิก