ค้นพบ 903 กิจกรรม
 
แสดงข้อมูล (แสดงตามชื่อผู้ใช้งาน)
 
1 [#1127] การอบรมเรื่อง โทษ พิษ ภัย ยาเสพติด ทีมบำบัดยาเสพติด รพ.ลำปาง เป็นวิทยากรกระบวนการยาเสพติด วัดพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-12-12 คลิก
2 [#1126] วันเบาหวานโลก โรงพยาบาลเถินจัดงานวันเบาหวานโลก คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-09 คลิก
3 [#1125] ซ้อมแผนแผ่นดินโคลนถล่ม สนง.ปภ.จ.ลำปาง โรงพยาบาลเถิน ตำรวจ อปท เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชน ร่วมซ้อมแผน โรงเรียนเถินวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-09 คลิก
4 [#1124] กฐินสามัคคี ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีอำเภอเถิน สำนักสงฆ์บ้านแม่ปะแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-09 คลิก
5 [#1123] สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2557 งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
6 [#1122] โรงพยาบาลเถินร่วมงานสังฆเติ่นเทอดไท้องค์ราชันย์ จัดบูธรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจแก่ประชาชน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
7 [#1121] วันพ่อแห่งชาติ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถินเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
8 [#1120] ทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมในงานวันพยาบาล โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
9 [#1119] โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระดับอำเภอ สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-12-02 คลิก
10 [#1118] โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระดับอำเภอ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-12-02 คลิก
11 [#1116] การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หน้าที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-11-28 คลิก
12 [#1115] มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ไทยเบฟ.. รวมใจต้านภัยหนาว 15 ปี กับรอยยิ้มแห่งไออุ่น หอประชุม โรงเรียนวอแก้ววิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร 2014-11-24 คลิก
13 [#1114] การสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-11-24 คลิก
14 [#1113] มหกรรมความสุข "ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีความสุข"งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2557 วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2557 หน้าห้องตรวจกลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-11-11 คลิก
15 [#1110] กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ รพ.แจ้ห่ม ห้องประชุม รพ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-11-11 คลิก
16 [#1109] กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ รพ.แม่เมาะ ห้องประชุม รพ.แม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-11-11 คลิก
17 [#1108] กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ถวายองค์กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ วัดวังหม้อ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง 2014-11-06 คลิก
18 [#1106] กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ โครงการบำเพ็ญประโยชน์ สำนักสงฆ์ดอยพระฌาน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ แขวงการทางลำปาง 2014-11-06 คลิก
19 [#1103] กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาสมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา หอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง 2014-11-06 คลิก
20 [#1101] กฐินสามัคคี ทำบุญกฐินสามัคคี วัดบ้านทุ่ง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-11-05 คลิก
21 [#1100] โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ในหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ขุดลอก กำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ แม่น้ำยาว บริเวณ ม.4 ม.6 ม.8 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังห 2014-10-28 คลิก
22 [#1099] ประชุม To Be Number One จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม To Be Number One จังหวัดลำปาง ห้องประชุม ศาลากลาง จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-10-15 คลิก
23 [#1098] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ศาลาวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-10-14 คลิก
24 [#1097] โครงการหมู่บ้านศีลห้า ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา วัดบ้านดอน หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-10-09 คลิก
25 [#1096] โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประเพณีตานก๋วยสลากตำบลบ้านขอ วัดขอหัวช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-10-02 คลิก
26 [#1095] โครงการคนเถินร่วมใจปลุกป่าสามัคคีในวิถีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประจำปี 2557 ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 800 ต้น ณ สถานที่สาธารณประโยชน์คือเวียงและ ณ สาธารณประโยชน์สระวาริน หมู่ที่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเถินบุรี 2014-10-02 คลิก
27 [#1094] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 พาลูกจูงหลานเข้าวัด วัดบ้านพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-10-01 คลิก
28 [#1093] งานวันมหิดล ปี 2557 การมอบใบประกาศเกียรติคุณงานวันมหิดล ปี 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง หมู่ที่ 10 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-24 คลิก
29 [#1092] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 พาลูกจูงหลานเข้าวัด พร้อมงานสลากภัตร วัดปงเตา หมู่ที่ 12 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-10-01 คลิก
30 [#1091] อบรมพัฒนาศักยาภาพพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป อบรมพัฒนาศักยาภาพพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-23 คลิก
31 [#1090] โครงการส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน ส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน บ้านปันพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-23 คลิก
32 [#1089] ประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดจังหวัดลำปาง ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-23 คลิก
33 [#1088] งานประกวดผู้สูงอายุดีเด่น คณะกรรมการตัดสิืนการประกวดผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2557 ห้องประชุมชั้น 6 ตึกอุบัติเหตุ รพ.ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-09-19 คลิก
34 [#1087] โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ จัดนิทรรศการและการให้บริการประชาชน วัดเวียงทอง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-19 คลิก
35 [#1086] การอบรม เรื่อง การดูแลจิตใจเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง วิทยากรเรื่อง การดูแลจิตใจเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง ห้องประชุม สถานฟื้นฟูเด็กและสตรีลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-09-18 คลิก
36 [#1085] การอบรมเรื่อง การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน วิทยากร เรื่อง การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลลำปางบรมราชชนนี ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-09-18 คลิก
37 [#1084] การตรวจตราหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-18 คลิก
38 [#1083] โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ต.บ้านบอม และ คณะทำงานแผนชุมชน ต.บ้านบอม ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-17 คลิก
39 [#1082] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-16 คลิก
40 [#1081] ปรองดองสมานฉันท์และงานมหกรรมการศึกษาครั้งที่ 10 ปรองดองสมานฉันท์และงานมหกรรมการศึกษาครั้งที่ 10 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 2014-09-16 คลิก
41 [#1080] โครงการแข่งขันสวดมนต์แผ่เมตตาผู้สูงอายุตำบลปงยางคก โครงการแข่งขันสวดมนต์แผ่เมตตาผู้สูงอายุตำบลปงยางคก วัดสันหนองบง หมู่ที่ 1 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-15 คลิก
42 [#1079] กิจกรรมปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ ปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ บ้านนาบัว หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-12 คลิก
43 [#1078] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้ประชาชน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลปงเตา หมู่ที่ 13 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-12 คลิก
44 [#1077] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2557 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้ประชาชน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-12 คลิก
45 [#1076] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน 2. การสร้างบรรยากาศและกิจกรรมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ หอประชุมโรงเรียนแม่สันวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-11 คลิก
46 [#1075] โครงการทำบุญระหว่างพรรษา โครงการทำบุญระหว่างพรรษา วัดอุมลอง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-09-11 คลิก
47 [#1074] โครงการธรรมสัญจร โครงการธรรมสัญจร วัดนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-09-11 คลิก
48 [#1073] เวทีการสนทนากลุ่มปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด เข้าร่วมเวทีการสนทนากลุ่มปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด โรงแรมลำปางรีสอร์ท ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-10 คลิก
49 [#1072] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100 % "ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย....ห่วงใครให้ใส่หมวก" บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สนง.ปภ.ลำปาง 2014-09-10 คลิก
50 [#1071] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับหมู่บ้าน ต.บ้านขอ วัดวังฆ้อง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-09 คลิก
51 [#1070] โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อำเภอเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2014-09-09 คลิก
52 [#1069] โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อำเภองาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2014-09-09 คลิก
53 [#1068] โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2014-09-09 คลิก
54 [#1067] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
55 [#1066] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-08 คลิก
56 [#1065] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
57 [#1064] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
58 [#1063] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-08 คลิก
59 [#1062] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
60 [#1061] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
61 [#1060] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว 2014-09-08 คลิก
62 [#1059] โครงการอบรมด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ห้องประชุมสภา อบต.บุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-09-08 คลิก
63 [#1058] การซักซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนดินโคลนถล่ม โรคที่มากับฤดูฝน และโรคอุบัติใหม่(อีโบล่า) การซักซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนดินโคลนถล่ม โรคที่มากับฤดูฝน และโรคอุบัติใหม่(อีโบล่า) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สนง.ปภ.จ.ลำปาง 2014-09-08 คลิก
64 [#1057] ประชุมสถานการณ์ฝน การเตรียมความพร้อมและการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประชุมสถานการณ์ฝน การเตรียมความพร้อมและการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ห้องประชุมสโมสร มทบ.32 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-08 คลิก
65 [#1056] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อาคารห้องประชุมสภา อบต.บุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-09-08 คลิก
66 [#1055] การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย (FSX) การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย (FSX) ณ โรงเรียนพิชัยพิทยาคม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง สนง.ปภ.จ.ลำปาง 2014-09-08 คลิก
67 [#1054] การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนอุทกภัย การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนอุทกภัย โรงพยาบาลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สนง.ปภ.จ.ลำปาง 2014-09-08 คลิก
68 [#1053] ให้การช่วยเหลือราษฎร เหตุน้ำป่าไหลหลาก ให้การช่วยเหลือราษฎร เหตุน้ำป่าไหลหลาก ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-08 คลิก
69 [#1052] โครงการบวชป่าต้นน้ำแม่ยาว โครงบวชป่าต้นน้ำแม่ยาว บ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร ปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-07 คลิก
70 [#1051] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์และปกป้องประชาธิปไตยในหมู่บ้านตำบล หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-07 คลิก
71 [#1050] โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่นอำเภอเมืองปาน อบรมให้ความรู้ พรบ.คุ้มครองเด็ก ยาเสพติด การจัดตั้งชมรมศูนย์เพื่อนใจ ทักษะการแก้ไขปัญหาและการสร้างเครือข่าย ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
72 [#1049] โครงการล้อมรั้วครอบครัวเข้มแข็ง ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายบ้านทุ่งโป่ง อมรมโครงการล้อมรั้วครอบครัวเข้มแข็ง ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายบ้านทุ่งโป่ง วัดบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
73 [#1048] การประชุมประจำเดือน สภ.เมืองปาน ร่วมให้ความรู้เรื่องจัดการความเครียดและวิธีการคลายเครียด ห้องประชุม สภ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
74 [#1047] โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น/เยาวชนบ้านดอนแก้ว ชวนเยาวชนเข้าวัดร่วมกับผู้สูงอายุทำกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิ วัด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
75 [#1046] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อบรมเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ต.แจ้ซ้อน หอประชุมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-03 คลิก
76 [#1045] การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดลำปาง วิทยากร เรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น : การให้คำปรึกษา สังเกตและจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-02 คลิก
77 [#1044] โครงการอบรมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนลำปางกัลยาณี นักจิตวิทยาคลินิก เป็นวิทยากร เรื่อง ทักษะปฏิเสธ ห้องประชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-02 คลิก
78 [#1043] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 5 ตำบลในอำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-01 คลิก
79 [#1042] โครงการผู้สูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม โครงการผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อม ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
80 [#1041] ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด ฝิ่นและเฮโรอีนในพื้นที่จ.ลำปาง และจ.พะเยา ห้องประชุม สสอ.งาว อ.งาว จ.ลำปาง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
81 [#1040] โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
82 [#1039] ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านแม่วะแล้ง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
83 [#1038] โครงการป้องกันโรคพืช โครงการป้องกันโรคพืช ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
84 [#1037] ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เถิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เถิน บ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
85 [#1036] โครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
86 [#1035] การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
87 [#1034] ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2557 พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (58-60)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
88 [#1033] โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาให้แก่ผู้มีปัญหาทางด้านสายตาตำบลบ้านโป่ง พิธีมอบแว่นตาให้กับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-08-29 คลิก
89 [#1032] ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2557 พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-08-29 คลิก
90 [#1031] โครงการใช้กระบวนการ Health litery ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โครงการคืนความสุขให้ชาวแจ้ห่ม ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-28 คลิก
91 [#1030] โครงการธรรมะสัญจร โครงการธรรมะสัญจร วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-08-28 คลิก
92 [#1029] โครงการนำหลักธรรมปรองดองสู่สถานศึกษา นำหลักธรรมปรองดองสู่สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-08-28 คลิก
93 [#1028] โครงการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ความปรองดองสมานฉันท์ โครงการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ความปรองดองสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-08-28 คลิก
94 [#1027] สร้างเครือข่ายการศึกษา พัฒนาชาติไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร งานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง 2014-08-28 คลิก
95 [#1026] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา เข้าร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-28 คลิก
96 [#1025] จัดนิทรรศการงานเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรกรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ตลาดเทศบาล 4 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-28 คลิก
97 [#1023] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 2014-08-28 คลิก
98 [#1022] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 2014-08-28 คลิก
99 [#1021] สร้างเครือข่ายการศึกษา พัฒนาชาติไทย การใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อปรับใช้ในการเรียนและการทำงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ถ,ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร งานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง 2014-08-28 คลิก
100 [#1020] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดเมืองมูล หมู่ที่ 4 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-08-27 คลิก
101 [#1019] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กินอยู่อย่างไรห่างไกลโรค อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย อบต.แจ้ห่ม หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-28 คลิก
102 [#1018] โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-26 คลิก
103 [#1016] โครงการทูบีนัมเบอร์วัน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-08-25 คลิก
104 [#1015] โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน กิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนา ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-25 คลิก
105 [#1014] โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน กิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนา ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-25 คลิก
106 [#1013] โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน กิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองของประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงมอก สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงมอก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-25 คลิก
107 [#1012] โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลเวียงมอกจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนตำบลเวียงมอกเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงมอก และ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงมอก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-22 คลิก
108 [#1011] กิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมใจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสามัคคี ของประชาชนชาวไทย กิจกรรมว้นต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเวียงมอก 2014-08-22 คลิก
109 [#1010] โครงการรพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัวเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ร่วมอบรมให้ความรู้ พรบ.คุ้มครองเด็ก ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทักษะการใช้ชีวิตแบบวิถีพุทธแก่เยาวชน ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-08-20 คลิก
110 [#1008] ทีโอที ฉับไว้ใส่ใจใกล้บ้าน ทีโอที ฉับไว้ใส่ใจใกล้บ้าน บ้านหนองห้าตะวันออก และ อำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ทีโอทีปงแสนทอง 2014-08-20 คลิก
111 [#1007] ทีโอที ฉับไว้ใส่ใจใกล้บ้าน ทีโอที ฉับไว้ใส่ใจใกล้บ้าน บ้านปางป๋วย และ บ้านห้อยมะเกลือ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ทีโอทีปงแสนทอง 2014-08-20 คลิก
112 [#1006] ทีโอที ฉับไว้ใส่ใจใกล้บ้าน ทีโอที ฉับไว้ใส่ใจใกล้บ้าน บ้านห้วยรากไม้ กับ บ้านสาแพะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ทีโอทีปงแสนทอง 2014-08-20 คลิก
113 [#1003] กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม ปลูกจิตสำนึก กิจกรรมสร้างคสวามปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนา วัดบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-20 คลิก
114 [#1001] โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ประจำปี 2557 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ประจำปี 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-20 คลิก
115 [#1000] เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี คืนความสุขให้ประชาชลแจกทอนพันธุ์ญ้าเมล็ดพันธุ์ญ้าไวตามิลและยาสัตว์ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการทำปศุสัตว์ บริเวณสนามตลาดเทศบาล 4(ด้านหน้าห้างบิ๊กซีลำปาง) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ด่านกักสัตว์ลำปาง 2014-08-20 คลิก
116 [#999] เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี คืนความสุขให้ประชาชลแจกทอนพันธุ์ญ้าเมล็ดพันธุ์ญ้าไวตามิลและยาสัตว์ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการทำปศุสัตว์ บริเวณสนามตลาดเทศบาล 4(ด้านหน้าห้างบิ๊กซีลำปาง) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ด่านกักสัตว์ลำปาง 2014-08-20 คลิก
117 [#998] เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี คืนความสุขให้ประชาชลแจกทอนพันธุ์ญ้าเมล็ดพันธุ์ญ้าไวตามิลและยาสัตว์ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการทำปศุสัตว์ บริเวณสนามตลาดเทศบาล 4(ด้านหน้าห้างบิ๊กซีลำปาง) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ด่านกักสัตว์ลำปาง 2014-08-20 คลิก
118 [#997] ผู้เข้ารับการบำบัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดอำเภอแม่ทะ เข้าศึกษาดูงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ต้อนรับผู้เข้าการศึกษาดูงานฯ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
119 [#996] พิธีปิดโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง การปล่อยตัวผู้ต้องขังจำนวน ๑๘๗ ราย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
120 [#995] การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การแข่งขันกีฬา และแสดงดนตรีของผู้ต้องขัง To Be Number One ศาลจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
121 [#994] รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา เข้าร่วมงาน ข่วงนครลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
122 [#993] การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย การประชุมปรึกษาข้อราชการ และการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
123 [#992] การให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาทางด้านสายตา ให้บริการตรวจวัดและตัดแว่นฟรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-08-19 คลิก
124 [#991] การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ(สภากาแฟ) ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย กาประชุมและปรึกษาข้อราชการในการบูรณาการร่วมกัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2014-08-19 คลิก
125 [#990] กีฬาสานสันพันธ์เยาวชนและประชาชนตำบลลำปางหลวง - ลานหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-08-19 คลิก
126 [#989] ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันปลูกป่า หมู่ที่ 1 บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 2014-08-18 คลิก
127 [#988] มอบธงชาติ,ธงสัญลักษณ์ 82 พรรษาและป้ายไวนิลโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว กฤษณา มาลา 2014-08-18 คลิก
128 [#987] การอบรมเรื่องการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชั้น 3 รพ.ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-08-15 คลิก
129 [#985] โครงการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ รพ.ลำปาง ประชุมวางแผนการดำเนินงานเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต อ.เมืองลำปาง ครั้งที่ 2 ห้องประชุมกลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-08-15 คลิก
130 [#982] งานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-08-15 คลิก
131 [#981] ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน แนวทางการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวและการช่วยเหลือ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน แนวทางการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวและการช่วยเหลือ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-15 คลิก
132 [#980] วันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2557 พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 2014-08-15 คลิก
133 [#979] ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อบต.บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-08-15 คลิก
134 [#978] ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติถสายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติถสายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน 2014-08-14 คลิก
135 [#977] ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติถสายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติถสายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
136 [#976] ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติถสายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติถสายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน 2014-08-14 คลิก
137 [#975] การประชุมระหว่างหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ การประชุมระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 2014-08-14 คลิก
138 [#974] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 2014-08-14 คลิก
139 [#973] วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวโรกาสมหามงคล 82 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-08-14 คลิก
140 [#972] ปรองดองสมานฉันท์สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปรองดองสมานฉันท์สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลแม่มอก 9 วัด ในตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
141 [#971] ปรองดองสมานฉันท์สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปรองดองสมานฉันท์สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลแม่มอก 9 วัด ในตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน 2014-08-14 คลิก
142 [#970] บริจาคโลหิตในเทศกาลวันแม่ มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนื่องในเทศกาลวันแม่ โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-08-14 คลิก
143 [#969] เทศบาลตำบลแม่มอกร่วมเคารพธงชาติปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่มอกร่วมเคารพธงชาติปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่มอก เทศบาลตำบลแม่มอก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
144 [#968] เทศบาลตำบลแม่มอกร่วมเคารพธงชาติปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่มอกร่วมเคารพธงชาติปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่มอก เทศบาลตำบลแม่มอก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน 2014-08-14 คลิก
145 [#967] แข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ตำบลแม่มอก กีฬาปรองดองสมานฉันท์ปรองประชาชนตำบลแม่มอก ลานกีฬาเทศบาลตำบลแม่มอก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
146 [#966] ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนเถินวิทยา ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน เทศบาลตำบลแม่มอก 2014-08-14 คลิก
147 [#965] โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว สามัคคี ร่วมทำความดี อนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชุมชนตำบลเกาะคา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 2014-08-14 คลิก
148 [#964] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ไหว้พระ/ฟังธรรม/ฝึกปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์ บ้านพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-08-14 คลิก
149 [#962] ภายใต้ยุทธศาสตร์ลำปางนครแห่งความสุข โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ คืนความสุขให้ชาวนาไทย บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2014-08-14 คลิก
150 [#961] โครงการปลูกป่าเนื่องในวันสำคัญ ประจำปี 2557 ปลูกป่า หญ้าเเฝก ถวายแม่ของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-08-14 คลิก
151 [#960] โครงการประชาอาสาปลูกป่า กิจกรรมบวชป่า กิจกรรมปลูกป่า ป่าชุมชนบ้านค่ายวัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว 2014-08-14 คลิก
152 [#957] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 พิธีลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-08-13 คลิก
153 [#956] โครงการดำนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อความสามัคคีพื้นที่ปรองดองสมานฉันท์ แข่งขันดำนาเฉลิมพระเกียรติ บ้านร่มเย็น หมู่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 2014-08-13 คลิก
154 [#955] งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-08-13 คลิก
155 [#954] การแข่งขันกีฬาผจญภัย LANNA ADVENTURES CHALLENGE 2014 การแข่งขันกีฬาผจญภัย LANNA ADVENTURES CHALLENGE 2014 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-13 คลิก
156 [#953] พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-13 คลิก
157 [#952] โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-13 คลิก
158 [#951] โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา - สระน้ำหนองแฝก หมู่ 10 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-08-13 คลิก
159 [#950] กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 วางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล ศาลาประชาคมอำเภองาว หลังเก่า ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-08-12 คลิก
160 [#949] กิจกรรมลานนันทนาการ “เมืองง้าวเงิน “ ลาน เล่น เป็นสุข ปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนอำเภองาว ครั้งที่ 5/2557 การจัดกิจกรรมลานนันทนาการ “เมืองง้าวเงิน “ ณ ลานโพธิ์วัดต้นต้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-08-12 คลิก
161 [#948] โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียร รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรฯ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-08-08 คลิก
162 [#947] ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง โรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ม.15 หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-08-08 คลิก
163 [#946] มหกรรมรวมพลัง พม.สร้างสุขสู่สังคมด้วยหัวใจเดียวกัน ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยพยาบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 2014-08-08 คลิก
164 [#945] กิจกรรมแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ การแข่งขันฟุตบอล เจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น และฝ่ายท้องที่ การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ร.ร.แม่ทะวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
165 [#944] โครงการปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา วัดแม่ทะหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
166 [#943] โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2557 กิจกรรมการแสดง ซุ้มกิจกรรมการศึกษา เนื่องในสัปดาห์อาเซียน เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
167 [#942] โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
168 [#941] โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ปลูกป่า ป่าแม่จาง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-08-08 คลิก
169 [#940] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-08 คลิก
170 [#939] การแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองเพื่อเชื่อมความสามัคคี แข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองเพื่อเชื่อมความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-08-08 คลิก
171 [#938] กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี พ.ศ.2557 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในแหล่งน้ำชุมชน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สะเปา ม.7 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-08-08 คลิก
172 [#937] กิจกรรมโครงการ แอโรบิก รวพลคนรักแม่ ประจำปี 2557 กิจกรรม แอโรบิก รวพลคนรักแม่ ประจำปี 2557 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 2014-08-08 คลิก
173 [#936] พิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ลำปางนครแห่งความสุข พิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ลำปางนครแห่งความสุข บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง อำเภอสบปราบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-08-08 คลิก
174 [#935] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม แม่น้ำวัง บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านศาลาเม็ง หมู่ 8 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-08-08 คลิก
175 [#934] พิธีเปิดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนและให้ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ร่วมจัดนิทรรศการและพิธีเปิดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนและให้ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-08-08 คลิก
176 [#932] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง วันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-08 คลิก
177 [#931] โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ระดับอำเภอ - ณ ที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-08-08 คลิก
178 [#930] โครงการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-28 คลิก
179 [#929] โครงการพัฒนาคุณภาพ Quality day กิจกรรมแลกเปลี่ยน​เรียนรู้กา​รพัฒนาคุณภ​าพชีวิต สุขภาพและก​ารทำงาน ห้องปางสวรรค์ โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-07 คลิก
180 [#928] โครงการพัฒนาเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ร่วมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-08-07 คลิก
181 [#927] โครงการรพ.สตสายใยรักแห่งครอบครัวเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ร่วมอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย หญิงตั้งครรภ์ ตำบลหวเมืองเรื่องโภชนาการ พัฒนาการและวัดซีน ห้องประชุมองค์บริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-08-07 คลิก
182 [#926] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุกฏราชกุมาร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุกฏราชกุมาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ด่านกักสัตว์ลำปาง 2014-08-07 คลิก
183 [#925] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลแม่ถอด ส่งเสริมบทบาทสตรีต่อการพัฒนาสังคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-08-06 คลิก
184 [#924] เวทีรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมปรองดอง บ้านต้นหมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-08-06 คลิก
185 [#923] เสวนายามเช้า (Morning brief) เรื่อง “การเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติ” เสวนายามเช้า (Morning brief) เรื่อง “การเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติ” ศาลากลาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-06 คลิก
186 [#922] มหกรรมสุขภาพโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตำบลแม่สุก การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำบลแม่สุก โรงเรียนบ้านทุ่งคาวิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม 2014-08-05 คลิก
187 [#921] มหกรรมสุขภาพคนแจ้ห่ม สุขภาพดี TO BE NUMBERONE สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเอง Good Health Starts Here มหกรรมสุขภาพคนแจ้ห่ม สุขภาพดี TO BE NUMBERONE สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเอง Good Health Starts Here ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม 2014-08-05 คลิก
188 [#920] ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพระดับอำเภอ - ณ ลานตลาดนัดคลองถม อำเภอแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-08-08 คลิก
189 [#919] กิจกรรมเพื่อความปรองดองในชุมชนตำบลนาสัก กิจกรรมเพื่อความปรองดองในชุมชนตำบลนาสัก หมู่ที่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ อบต.นาสัก 2014-08-05 คลิก
190 [#918] โครงการสร้างฝายแม้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โครงการสร้างฝายแม้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 2 บ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ อบต.นาสัก 2014-08-05 คลิก
191 [#917] โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-04 คลิก
192 [#916] พิธีเปิดโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” พิธีเปิดโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” บริเวณท้องนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-04 คลิก
193 [#915] การตรวจสุขภาพของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ประจำปี 2557 การตรวจสุขภาพของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ประจำปี 2557 ห้องประชุม 1 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-08-04 คลิก
194 [#914] กิจกรรมอบรม สารธรรมสัญจรสำหรับเยาวชน กิจกรรมอบรม สารธรรมสัญจรสำหรับเยาวชน หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2014-08-03 คลิก
195 [#913] การให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเหตุแผ่นดินไหว การให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเหตุแผ่นดินไหว หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2014-08-03 คลิก
196 [#912] การฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 และโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2014-08-03 คลิก
197 [#911] ประชุมสภากาแฟ ประชุมสภากาแฟ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2014-08-03 คลิก
198 [#910] มหกรรมสุขภาพ คนแจ้ห่มสุขภาพดี TO BE NUMBER ONE ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCE EXCERCISE ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-31 คลิก
199 [#909] ติดป้ายประชาสัมพันธ์ลดการทุจริต และกิจกรรมการปรองดอง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-07-31 คลิก
200 [#908] โครงการส่งเสริมการทดลองปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า การปลูกกาแฟ อบต.บ้านป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-07-31 คลิก
201 [#907] การจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ประเภทกีฬาเปตอง สนามเปตอง สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2014-07-31 คลิก
202 [#905] เคารพธงชาติ สร้างความสุข ความสามัคคีร่วมกับประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-30 คลิก
203 [#904] พัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านหาดปู่ด้าย คืนความสุขให้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-30 คลิก
204 [#903] ปลูกป่าสวนป่าแม่อิม คืนความสุขให้ชุมชนโดยการปลูกป่า สวนป่าแม่อิม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-30 คลิก
205 [#902] โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว - สนามกีฬาตำบลลำปางหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-30 คลิก
206 [#901] คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-30 คลิก
207 [#900] โครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง" สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) โครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง" โรงแรมรีเจนท์ ลอร์ด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-30 คลิก
208 [#899] การเสริมสร้างความสมานฉันท์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง การประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2014-07-30 คลิก
209 [#898] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-30 คลิก
210 [#897] โครงการพัฒนาระบบบริการตาม service plan รพ.เมืองปาน ศึกษาดูงาน NCD คุณภาพและคลินิกดูแลเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-29 คลิก
211 [#896] ประชุมประจำเดือนอสม.บ้านดอนแก้วสร้างสุขให้ประชาชน ประชุมอสมประจำเดือนอสม.บ้านดอนแก้ว แจ้งข่าวสาร รับข้อร้องทุกข์และออกกำลังกายคลายเครียด วัดบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-29 คลิก
212 [#895] ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ระดับอำเภอ - สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-07-29 คลิก
213 [#893] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดบ้านห้วยอูน หมู่ที่ 2 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-07-29 คลิก
214 [#892] โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ 2014-07-29 คลิก
215 [#891] โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ ของโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่และอบต.เคลื่อนที่ หอประุชมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-07-29 คลิก
216 [#890] โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีคุณค่า โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีคุณค่า ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-29 คลิก
217 [#889] โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคี มุ่งสู่ความปรองดอง ประจำปี ๒๕๕๗ แข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ 2014-07-29 คลิก
218 [#888] โครงการนำพุทธศาสนิกชนสร้างกุศลวันอาสาฬหบูชา โครงการนำพุทธศาสนิกชนสร้างกุศลวันอาสาฬหบูชา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-29 คลิก
219 [#887] ทำบุญระหว่างพรรษา ทำบุญในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา วัดกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-29 คลิก
220 [#886] โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สำนักงานเทศบลตำบลเสริมงาม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม 2014-07-28 คลิก
221 [#885] โครงการเจาะเลือดหาเชื้อเอดส์โดยความสมัครใจ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การป้องกันการตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิด วิทยาลัยอาชีวะเถินเทคโนโลยี หมู่ที่ 12 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-28 คลิก
222 [#884] โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองสมานฉันท์อำเภอแม่ทะ โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองสมานฉันท์อำเภอแม่ทะ โรงเรียนแม่ทะวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 2014-07-28 คลิก
223 [#883] โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ประจำปี ๒๕๕๗ การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ ลาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-07-27 คลิก
224 [#882] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-27 คลิก
225 [#881] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 7 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-27 คลิก
226 [#879] “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น คนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2557” “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น คนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2557” สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-27 คลิก
227 [#878] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
228 [#877] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
229 [#876] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
230 [#875] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
231 [#874] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง ลานออกกำลังกายหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
232 [#873] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
233 [#872] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
234 [#871] ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง AEC คืนความสุขให้ประชาชน ออกกำลังกายแกว่งแขนลดพุง ลานออกกำลังกายข้างวัดลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2014-07-26 คลิก
235 [#870] กายภาพสร้างสุขบรรเทาทุกข์ ให้บริการ บำบัด พื้นฟูผู้มีปัญหาทางระบบโครงร่าง กล้ามเนี้อและระบบประสาท แผนกกายภาพ รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-25 คลิก
236 [#868] โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน กิจกรรมวันปลูกข้าวปลูกใจเด็กลำปางรักษ์ข้าวสมานฉันท์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-25 คลิก
237 [#867] กิจกรรมดำนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมดำนาแบบโยนกล้าข้าวเพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-25 คลิก
238 [#866] โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2557 (ระยะส่งเสริม) วันรณรงค์การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ คืนความสุให้ชาวนา โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2014-07-25 คลิก
239 [#865] การแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ อำเภแม่ทะ การแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ อำเภแม่ทะ โรงเรียน แม่ทะวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ 2014-07-25 คลิก
240 [#864] โครงการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง สมานฉันท์ เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย 2014-07-25 คลิก
241 [#863] โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนตำบลห้างฉัตรสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 2014-07-25 คลิก
242 [#861] อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในสถานประกอบการ อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัทสหกล ห้องประชุมบริษัทสหกล หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รพ.แม่เมาะ 2014-07-25 คลิก
243 [#860] ออกกำลังกายบริหารปอด การออกกำลังกายในผู้ป่วยCOPD โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-25 คลิก
244 [#859] พัฒนาบุคลากร รพ.แม่เมาะ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทีมงานที่มีความสุขและบริการที่ประทับใจ ห้องประชุม รพ.แม่เมาะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รพ.แม่เมาะ 2014-07-25 คลิก
245 [#858] กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกันแต้หนา กองเชียร์กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกันแต้หนา สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-25 คลิก
246 [#857] โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย โดย นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ - บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-25 คลิก
247 [#856] กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา - สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง) ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-07-25 คลิก
248 [#855] อบรมศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอสม ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ร่่วมอบรมศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอสม ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-24 คลิก
249 [#854] โครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน เทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา 2014-07-24 คลิก
250 [#853] โครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน เทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา 2014-07-24 คลิก
251 [#852] กิจกรรมยืดเหยียดผ่อนคลายและ การให้ความรู้สร้างสุขภาพของคลินิกผู้ป่วยนอกรพ.เกาะคา กิจกรรมยืดเหยียดผ่อนคลายและ การให้ความรู้สร้างสุขภาพของคลินิกผู้ป่วยนอกรพ.เกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา 2014-07-24 คลิก
252 [#851] กิจกรรมเต้นลดพุง AEC กิจกรรมเต้นลดพุง AEC ตำบลนาแส่ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา 2014-07-24 คลิก
253 [#850] กิจกรรมสร้างเสริมเติมสุขในคลินิกเบาหวาน กิจกรรมสร้างเสริมเติมสุขในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเกาะคา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา 2014-07-24 คลิก
254 [#849] กิจกรรมสร้างเสริมเติมสุขในคลินิกความดันโลหิตสูง กิจกรรมสร้างเสริมเติมสุขในคลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเกาะคา หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา 2014-07-24 คลิก
255 [#848] แข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและเปตอง สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ชุมชนตำบลนาโป่ง โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง 2014-07-24 คลิก
256 [#847] "ลดพุง AEC คืนความสุขให้คนเกาะคา" "ลดพุง AEC คืนความสุขให้คนตำบลวังพร้าว" เทศบาลตำบลวังพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลวังพร้าว 2014-07-24 คลิก
257 [#846] อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-07-24 คลิก
258 [#845] อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอวังเหนือ อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-07-24 คลิก
259 [#844] อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง และอำเภอห้างฉัตร อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-07-24 คลิก
260 [#843] โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านวังหม้อเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-23 คลิก
261 [#842] กิจกรรมงานบริจาคโลหิต และโครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน บริจาคโลหิตและมอบจักรยานให้น้องนักเรียนในเขตอำเภอเมืองปาน ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-23 คลิก
262 [#840] กิจกรรมสร้างสุขให้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก0-5ปี คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี มุมพัฒนาการเด็ก กลุ่มงานเวชฯ รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-23 คลิก
263 [#839] ปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-23 คลิก
264 [#838] อบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตอ.เมืองปาน อบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตอ.เมืองปาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท บ้านถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-23 คลิก
265 [#837] กิจกรรมบันทึกความดี สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมบันทึกความดี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-23 คลิก
266 [#836] การแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สนามโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลปงยางคก 2014-07-23 คลิก
267 [#834] กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-23 คลิก
268 [#832] โครงการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน โครงการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-23 คลิก
269 [#831] กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สวนป่าแม่มาย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง นางสาวหนึ่ง เขียวมาวงศ์ 2014-07-23 คลิก
270 [#830] กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง นางสาวหนึ่ง เขียวมาวงศ์ 2014-07-23 คลิก
271 [#829] เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป วัดพระเจดีย์ซาวหลัง หมู่ที่ 12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง นางสาวหนึ่ง เขียวมาวงศ์ 2014-07-23 คลิก
272 [#828] โครงการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงในตำบลนาสัก กิจกรรมติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงในตำบลนาสัก ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-22 คลิก
273 [#827] โครงการอบรมเกษตรกรปลอดภัยตำบลจางเหนือ อบรมเกษตรกรปลอดภัยตำบลจางเหนือ รพ.สต.บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-22 คลิก
274 [#826] โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านปงป่าปิน พัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านปงป่าปิน รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-22 คลิก
275 [#825] โครงการอบรมนักจัดการสุขภาพตำบลนาสักและตำบลจางเหนือ กิจกรรมอบรมนักจัดการสุขภาพตำบลนาสักและตำบลจางเหนือ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-22 คลิก
276 [#824] โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบการรถม้า (สารถีรถม้า) "แอ่วลำปางกับรถม้าใจดี ม่วนแต้หนา" สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 2014-07-22 คลิก
277 [#823] กีฬาและนัทนาการผู้สูงอายุ กีฬาและนัทนาการผู้สูงอายุ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 2014-07-22 คลิก
278 [#822] กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว ครอบคัรวสุขสันต์ แอ่วโตยกันม่วนแต้หนา ลำปาง-สุโขทัย-กำแพงเพชร หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 2014-07-22 คลิก
279 [#821] กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โครงการอบรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-22 คลิก
280 [#820] โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณคลองส่งนำ้ชลประทาน บ้านวังสัก หมู่ที่๑๐ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 2014-07-22 คลิก
281 [#819] โครงการอบรมความรู้เรื่องสารตกค้างบ้านสวนป่า ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องสารตกค้างบ้านสวนป่า ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ บ้านสวนป่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-21 คลิก
282 [#818] โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณคลองส่งนำ้ชลประทาน บ้านวังสัก หมู่ที่๑๐ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 2014-07-21 คลิก
283 [#817] โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณคลองส่งนำ้ชลประทาน บ้านวังสัก หมู่ที่๑๐ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 2014-07-21 คลิก
284 [#816] ลดพุง AEC คืนความสุขให้คนแเกาะคา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มประชาชน ลานวัฒนธรรมพระธาตุลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-21 คลิก
285 [#815] กิจกรรมอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วันสร้างความสุขให้แกนนำนักเรียน กิจกรรมอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วันสร้างความสุขให้แกนนำนักเรียน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว 2014-07-21 คลิก
286 [#814] โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปางหลวง 385 หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-21 คลิก
287 [#813] โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ในพื้นที่อำเภองาว เปิดบริการงานด้านชลประทาน ศาลาประชาคมอำเภองาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-21 คลิก
288 [#811] กิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งฮั้ว สมาชิกสภา อบต.ทุ่งฮั้ว พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ทุ่งฮั้ว ร่วมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ ทุกวันราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว 2014-07-21 คลิก
289 [#810] การฝึกซ้อมแผนฯ(ภาคสนาม)“การฝึกซ้อมแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (LAMP CAMP-EX 14) กรณีเกิดอุทกภัยขนาดรุนแรง การฝึกซ้อมแผนฯ(ภาคสนาม)“การฝึกซ้อมแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (LAMP CAMP-EX 14) กรณีเกิดอุทกภัยขนาดรุนแรง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-21 คลิก
290 [#809] กิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชน.เนื่องในงานวันเทคนิคการแพทย์ไทย อบรมให้ความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ,สาธิตตัวอย่างปลาที่มีหนอนพยาธิ,การเตรียมตัวก่อนการตรวจเลือด การเก็บสิ่งส่งตรวจ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3และม.6 ต.แจ้ห่ม หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-18 คลิก
291 [#808] โครงการวัยรุ่น วัยใส ไร้ปัญหาสุขภาพ (พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โครงการวัยรุ่น วัยใส ไร้ปัญหาสุขภาพ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-18 คลิก
292 [#807] โครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายหน้าดิน กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ตลิ่งแม่น้ำวังบ้านทัพป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 2014-07-18 คลิก
293 [#806] โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกของอสม.ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกของอำเภอ อสม.ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ แม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-18 คลิก
294 [#805] ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิต ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น เพื่อให้ความรู้เรื่อง โทษ พิษ ภัย ยาเสพติด วัดนาเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-18 คลิก
295 [#804] โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจในพื้นที่รพ.สต.บ้านสบป้าด รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-21 คลิก
296 [#803] กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอเสริมงาม คืนความสุขให้ประชาชน ร้อง เต้น เล่นอิสระ ร่วมปรองดองสมานฉันท์ อ.เสริมงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-18 คลิก
297 [#802] โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้พิการ รพ.สต.บ้านนาแช่ การอบรมเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้พิการ รพ.สต.บ้านนาแช่ รพ.สต.บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-18 คลิก
298 [#801] โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกบ้านของอสม.บ้านสบเติ๋นร่วมกับครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสบเติ๋น กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกบ้านของอสม.บ้านสบเติ๋นร่วมกับครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสบเติ๋น โรงเรียนบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-18 คลิก
299 [#800] ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน โครงการคัดกรองพิการสัญจร อำเภอเสริมงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-18 คลิก
300 [#799] การปฏิบัติงานปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ถวายเทียนพรรษาวัดพระเกิด อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วัดพระเกิด หมู่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ 2014-07-18 คลิก
301 [#798] แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 57 ถวายเทียนพรรษา วัดในเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม 2014-07-18 คลิก
302 [#797] เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามัคคี ปรองดอง จัดเสวนาสถานการณ์ในเขตเทศบาล ค้นหาปัญหาด้านโครงสร้างพิ้นฐาน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความรู้การศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง ศาลาประชาคม อำเภอเมืองลำปาง(ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง) ตำบล หัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2014-07-18 คลิก
303 [#796] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว หน่วยลำบัดทุกข์ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๕๕๗" ณ ลานหน้าศาลาประชาคมอำเภองาว (หลังเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-18 คลิก
304 [#795] โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลนครลำปาง แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
305 [#794] โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน บวชป่า ป่าชุมชนหมู่ที่1 บ้านทัพป่าเส้า หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 2014-07-17 คลิก
306 [#793] โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ที่ว่าการอำเภองาว(หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว โรงพยาบาลงาว 2014-07-17 คลิก
307 [#792] โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง เปิดคอลัมน์ "รักกันไว้เถิด" ในจดหมายข่าวเทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
308 [#791] นโยบายโครงการปรองดองสมานฉันท์ เข้าร่วมรับฟังเตรียมการวางแผนการดำเนินงานโครงการปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลเถิน 2014-07-17 คลิก
309 [#790] กิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เทศบาลตำบลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-17 คลิก
310 [#789] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน 2557 เทศบาลนครลำปาง ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
311 [#788] โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-07-17 คลิก
312 [#787] โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง สปอตประชาสัมพันธ์ ชุดปรองดองสมานฉันท์ และเพลง ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
313 [#786] โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง เผยแพร่กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ และสปอตฯ ผ่านสื่อวิทยุ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
314 [#785] การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี 2557(Table TOP:TTX) โรงพยาบาลลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขลำปางร่วมซ้อมแผน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
315 [#784] กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีหลวง, วัดเชียงหมั้น, และวัดดงเย็น ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2014-07-17 คลิก
316 [#783] การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต(MCATT)จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
317 [#782] โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง รถประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-17 คลิก
318 [#781] ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมโครงการปลูกป่าและจัดหน่วยบริการปฐมพยาบาล ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านผาช่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-17 คลิก
319 [#780] ค่ายวิวัฒน์พลเมือง ทีมงานยาเสพติด กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปางร่วมทีมวิทยากรค่าย ค่ายประตูผา ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
320 [#779] โฮงยาเถินร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเถินร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัดดอยน้อย วัดดอยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-17 คลิก
321 [#778] ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตอำเภอเมืองลำปาง ทีมงานยาเสพติด กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปางร่วมทีมวิทยากรค่าย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
322 [#777] โครงการเสริมพลังให้ผู้ปกครองเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว วิทยากร เรื่อง สุขใจกับลูกวัยรุ่น:การสื่อสาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-17 คลิก
323 [#776] ประชุม “การดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ประชุม “การดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ศาลากลางจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 2014-07-16 คลิก
324 [#775] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน คืนความสุขสู่ประชาชน สวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 2014-07-16 คลิก
325 [#773] การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2557 ( TABLE TOP :TTX) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2557 ( TABLE TOP :TTX) ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-16 คลิก
326 [#772] ถวายเทียนเข้าพรรษา เป็นเจ้าภาพถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุพระเกิด ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดพระธาตุพระเกิด หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-16 คลิก
327 [#771] โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลปงดอน กิจกรรมประกวดคำขวัญสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลปงดอน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 2014-07-16 คลิก
328 [#770] ปรองดอง สมานฉันท์ อำเภอเสริมงาม TO BE NUMBER ONE ร้อง เต้น เล่นอิสระ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม โรงพยาบาลเสริมงาม 2014-07-16 คลิก
329 [#769] คืนความสุขให้คนไทย ถวายเทียนเข้าพรรษา วัดบ้านแม่กึ๊ด และวัดบ้านนาบอน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม โรงพยาบาลเสริมงาม 2014-07-16 คลิก
330 [#768] คืนความสุขให้คนไทย ทำบุญโรงพยาบาล ศาลาเอนกประสงค์ โรงพยาบาลเสริมงาม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม โรงพยาบาลเสริมงาม 2014-07-16 คลิก
331 [#767] โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเข้าค่ายคุณธรรม สวดมนต์ไหว้พระ ฟังบรรยายธรรมะ ถวายเทียนพรรษา ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-16 คลิก
332 [#766] ถวายเทียนพรรษาวันดในเขตเทศบาล ถวายเทียนพรรษา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-16 คลิก
333 [#763] ภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การดำเนินการตามภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ บริเวณด้านนห้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
334 [#762] จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น จัดเวทีเสวนาเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และค้นหาปัญหาของชุมชน/หมู่บ้านเพื่อการปฏิรูป อาคารรวมใจผู้สูงอายุบ้านใหม่ หมู่6 หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 2014-07-16 คลิก
335 [#761] ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 63 จังหวัดลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 63 จังหวัดลำปาง ณ โรงสีโชคพนะการ และ บจก. อิมพีเรียลพอทเทอรี่ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-16 คลิก
336 [#760] โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำห้วยแม่ฟาง ป่าห้วยแม่ฟางบ้านหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
337 [#759] โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้บริเวณป่าห้วยฟาง บ้านหนอง ป่าห้วยฟาง บ้านหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
338 [#758] โครงการวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
339 [#757] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สนง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ 2014-07-16 คลิก
340 [#756] เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามัคคี ปรองดอง การอบรมให้ความรู้ ผู้ร่วมอบรมลูกเสือชาวบ้าน โรงเรียนปงแสนทอง ต ปงแสนทอง จ.ลำปาง โรงเรียนปงแสนทอง ต ปงแสนทอง จ.ลำปาง หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2014-07-16 คลิก
341 [#755] กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่ตำบลดอนไฟ วัดในพื้นที่ตำบลดอนไฟ จำนวน 6 แห่ง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-07-16 คลิก
342 [#754] การแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองเพื่อเชื่อมความสามัคคี แข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองเพื่อเชื่อมความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-07-16 คลิก
343 [#753] คืนความสู่ให้ประชาชนชาวตำบลเสริมกลาง ร่วมรณรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัด ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ความรู้ประชาชนชาวต.เสริมกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-15 คลิก
344 [#752] กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่ความปรองดอง สมานฉันท์ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา วัดนางอย หมู่ที่ 10 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-15 คลิก
345 [#751] ถวายเทียนวันเข้าพรรษา ถวายเทียนเข้าพรรษา วัดดงนั่งคีรีชัย หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-15 คลิก
346 [#750] โครงการผู้สูงอายุแก่แล้วไม่ล้ม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โภชนการในผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพช่องปาก และการป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-15 คลิก
347 [#749] โครงการเยี่ยมบ้านใกล้ใจห่วงใยคนพิการ การตรวจสุขภาพช่องปากและการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูสมรรถภาพในคนพิการ ผุ้สูงอายุ ผู้ป่วโรคเรื้อรัง ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-15 คลิก
348 [#748] การดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน สู่การปรองดอง สมานฉันท์ การดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชนบ้านปงป่าป๋อ ตำบลเสริมขวา หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-15 คลิก
349 [#747] โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง 2014-07-15 คลิก
350 [#746] โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อาสาสมัครแรงงานและผู้ประกอบการหอพักร่วมใจ ส่งต่อความรัก..ความสามัคคี...สู่ชุมชน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อาสาสมัครแรงงานและผู้ประกอบการหอพักร่วมใจ ส่งต่อความรัก..ความสามัคคี...สู่ชุมชน ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง 2014-07-15 คลิก
351 [#745] ถวายเทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-07-15 คลิก
352 [#744] พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-15 คลิก
353 [#743] การควบคุมและป้องกันโรค และการป้องกันยาเสพติด การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก ต.แจ้ซ้อน โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน 2014-07-15 คลิก
354 [#742] การควบคุมและป้องกันโรค การควบคุมและป้องกันโรคไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออก บ้านแม่แจ๋ม ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านแม่แจ๋ม หมู่ ๑ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน 2014-07-15 คลิก
355 [#741] การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-15 คลิก
356 [#740] การถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ถวายเทียนพรรษา วัดม่อนกระทิง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-15 คลิก
357 [#739] การแข่งขันกีฬาสามััคคีปรองดอง ประชาชนตำบลเสริมขวา การแข่งขันกีฬาสามััคคีปรองดอง ประชาชนตำบลเสริมขวา ณ ศาลาเอนกประสงค์การบริหารส่่วนตำบลเสริมขวา หมู่ที่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา 2014-07-15 คลิก
358 [#738] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-15 คลิก
359 [#737] เทศบาลตำบลสบปราบถวายเทียนเข้าพรรณษา ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-15 คลิก
360 [#736] การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการจัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ สำนักงานเทศบาลตำบลปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-15 คลิก
361 [#734] ประชุมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง ประชุมเพื่อออกแบบการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-15 คลิก
362 [#733] โครงการปรองดองสมานฉันท์ ขับเคลื่อนสุขภาพดีวิถีชีวิตคนเมืองงาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-07-15 คลิก
363 [#732] โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และโดยเจ้าหน้าที่ ศสมช. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-13 คลิก
364 [#731] รณรงค์โรคไข้เลือดออก รณรงค์โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-18 คลิก
365 [#730] กิจกรรมสร้างสุขการป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานกับแพทย์แผนไทย กิจกรรม ทำความสะอาดเท้า ตรวจคัดกรองเท้า แช่เท้าด้วยสมุนไพรและนวดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน บ้านสีฟ้า รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
366 [#729] วันอาสาฬหบูชาสร้างสุขให้ประชาชนบ้านทุ่งส้าน ร่วมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ไหว้พระ เวียนเทียนและนั่งสมาธิ วัดทุ่งส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
367 [#728] OPDรพ.เมืองปานสร้างสุขให้แก่ผู้รับบริการ ให้บริการ ซักประวัติ คัดกรอง การวินิจฉัย แก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาลเมืองปาน หอผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
368 [#727] โครงการฉีดวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างสุข ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่กลุ่มเสียงในอำเภอเมืองปาน ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูิม รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
369 [#726] โครงการประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีเด่น ร่วมรับการประเมินในการประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีเด่น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
370 [#725] โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ถวายเทียนเข้าพรรษาและแข่งขันกีฬาสันดอนแก้วร่วมใจสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา,วัดบ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลสิริราช 2014-07-10 คลิก
371 [#724] โครงการสร้างสุขให้ประชาชนด้วยสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม ศาลาพระพุทธ โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-10 คลิก
372 [#723] โครงการสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ ประจำปี 2557 สถานีสวัสดิการสมานฉันท์ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดล 2014-07-10 คลิก
373 [#721] ตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ ๓๒) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ณ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ ๓๒) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
374 [#720] ปลูปป่าพะยูง เนื่องในวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครบรอบ 67 ปี สวนป่าแม่มาย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือนบน 2014-07-10 คลิก
375 [#719] ถวายเทียนเข้าพรรษา ถวายเทียนเข้าพรรษา วัดสันป่าลาน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 2014-07-10 คลิก
376 [#718] โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗ ป่าต้นน้ำแม่แก่ง จังหวัดลำปาง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
377 [#717] โรงพยาบาลลำปางรักและห่วงใยดูแลสุขภาพของประชาชน ห้องตรวจอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-07-10 คลิก
378 [#716] ชมรมจริยธรรม รพ.แม่เมาะ ถวายเทียนพรรษา วัดนาแขม วัดนาแขม หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รพ.แม่เมาะ 2014-07-10 คลิก
379 [#715] กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2557 ถวายเทียนพรรษา วัดผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม 2014-07-15 คลิก
380 [#714] ชมรมจริยธรรม รพ.แม่เมาะ ทำบุญ รพ.แม่เมาะ รพ.แม่เมาะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รพ.แม่เมาะ 2014-07-10 คลิก
381 [#713] งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2557 ถวายเทียนจำนำพรรษา วัดนิคมสามัคคี เขต 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดล 2014-07-10 คลิก
382 [#712] โครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์อำเภอแม่พริกแก่ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ห้องประชุม รพ.สต.ทุกแห่งในเขตอำเภอแม่พริก อำเภอแม่พริก โรงพยาบาลแม่พริก 2014-07-10 คลิก
383 [#711] แห่เทียนเข้าวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ตำบลบุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-07-10 คลิก
384 [#710] วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนแม่พริกวิทยา หมู่ที่ 5 อำเภอแม่พริก โรงพยาบาลแม่พริก 2014-07-10 คลิก
385 [#709] โครงการ คนเกาะคา ฮักกั๋นแต้หนา ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ ปลูกต้นไม้ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว และพื้นที่สาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา 2014-07-10 คลิก
386 [#708] โครงการ คนเกาะคา ฮักกั๋นแต้หนา ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ ปลูกต้นไม้ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว และพื้นที่สาธารณะในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 2014-07-10 คลิก
387 [#707] กิจกรรมปรองดองเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การถวายเทียนพรรษา วัดสบพลึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-07-10 คลิก
388 [#706] ตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมปล่อยแถวขบวน เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ ๓๒) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
389 [#705] โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน กิจกรรมสร้างความปรองดองและสร้างจิตสำนึกความรักชาติ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-10 คลิก
390 [#704] ถวายเทียนพรรษา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา วัดพระธาตุคว่ำหม้อ บ้านห้วยยาง จ.ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง 2014-07-10 คลิก
391 [#703] โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน ิกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางสร้างความปรองดองและจิตสำนึกความรักชาติ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-10 คลิก
392 [#702] กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเชื่อมความปรองดองสมานฉันท์ ถวายเทียนพรรษา โรงเรียนบ้านแพะ วัดบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-07-10 คลิก
393 [#701] โครงการปรองดองสมานฉันท์ ถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-07-10 คลิก
394 [#700] เภสัชกรสร้างสุขให้ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งฟองรับยาก่อนกลับบ้าน เภสัชกร จ่ายยาพร้อมทั้งให้คำแนะนำอธิบายการใช้ยาและการใช้ยาเทคนิคพิเศษ(การสอนใช้ยาพ่นสำหรับผู้ป่วยโรคถุงลมดป่งพอง) ให้แก่ผู้ป่วยกลับบ้าน(D/C) หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-12 คลิก
395 [#699] ออกให้บริการแจกเบี้ยยังชีพ การสมานฉันท์ประชาชนในท้องถิ่นแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-07-09 คลิก
396 [#698] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ โครงการปลูกป่า บวชป่า สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านดอนชัย บ้านดอนชัย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ที่ีทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-09 คลิก
397 [#697] กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาเพื่อความสมานฉันท์ วัดห้างฉัตร และวัดเตาปูน หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-07-09 คลิก
398 [#696] กิจกรรมการตรวจสุขภาพของประชาชน การสร้างเสริมสุขภาวะสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกันของคนในชุมชน วัดห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-07-09 คลิก
399 [#695] โครงการประเพณีถวานเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ประเพณีถวานเทียนพรรษา ประจำปี 2557 วัดภายในเขตเทศบาลตำบลเถินบุรี 11 วัด ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเถินบุรี 2014-07-09 คลิก
400 [#693] โครงการสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ร่วมใจกันปลูกป่า โครงการสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ร่วมใจกันปลูกป่า สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย 2014-07-09 คลิก
401 [#692] การพักปอด พักตับ พักไต สร้างหัวใจให้เข็มแข็ง เทศบาลตำบลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-09 คลิก
402 [#691] การพัฒนาช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินในชุมชน เทศบาลตำบลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-09 คลิก
403 [#690] โครงการอบรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2557 สนับสนุนวิทยากรและสถานที่โครงการอบรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-09 คลิก
404 [#689] โครงการการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปรองดอง สมานฉันท์ ารจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศนอำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-07-09 คลิก
405 [#688] กิจกรรมพิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ กิจกรรมพิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างความปรองดอง กศน.อำเภอ วัดนางเหลียว ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว กศนอำเภอเมืองปานและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองปา 2014-07-09 คลิก
406 [#687] โครงการ TO BE NUMBER ONE "คืนความสุขให้ประชาชน ร้อง เต้น เล่นอิสระ ปรองดอง สมานฉันท์" "คืนความสุขให้ประชาชน ร้อง เต้น เล่นอิสระ ปรองดอง สมานฉันท์" โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-07-09 คลิก
407 [#686] การออกบริการแจกเบี้ยยังชีพ แจกเบี้ยยังผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ พื้นที่ตำบลบ้านโป่ง จำนวน 12 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อ.บต.บ้านโป่ง 2014-07-09 คลิก
408 [#685] ออกให้บริการประชาชน ออกให้บริการแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง จำนวน 12 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-07-09 คลิก
409 [#684] การฝึกอบรมตามแผนปฎิบัติการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2557 ฝึกอบรมบุคลากร ข้าราชการครู และนักเรียน ตามแผนปฎิบัติการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-09 คลิก
410 [#683] โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ หลักสูตร การทำเบเกอรี่ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ กศนอำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-07-09 คลิก
411 [#682] โครงการ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน การจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน กศน.ตำบลเสริมขวา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-07-09 คลิก
412 [#681] สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหมอสม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-09 คลิก
413 [#680] โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน กิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-09 คลิก
414 [#679] การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ร่วมประชุมและฝึกซ้อมแผนฯ บริเวณโรงเรียนบ้านขอวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-09 คลิก
415 [#678] โครงการติดตามเยี่ยมผู้พิการในเขต รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน กิจกรรมติดตามเยี่ยมผู้พิการในเขต รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-09 คลิก
416 [#677] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk) บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-09 คลิก
417 [#676] โครงการรับบริจาคโลหิตอำเภอแม่เมาะเพื่อสร้างกุศลในช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตอำเภอแม่เมาะเพื่อสร้างกุศลในช่วงเข้าพรรษา หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-09 คลิก
418 [#675] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา เข้าร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-09 คลิก
419 [#673] โครงการประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีเด่น ร่วมกับอสม.ผู้นำชุมชนในการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อรับการประกวด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-08 คลิก
420 [#672] โครงการป้องกันมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กองค์บริหารส่วนตำบลบ้านขอประจำปี งบประมาณ 2557 ร่วมอบรมให้ความรู้การป้องกันมือ เท้า ปาก การดูแลฟัน พัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-08 คลิก
421 [#671] การอบรมให้ความรู้ยาเสพติดและการปรองดองสมานฉันท์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง 2014-07-08 คลิก
422 [#670] ย้อนยุคสร้างสุข อสม.บ้านเวียง กิจกรรมรำวงย้อนยุคสร้างสุข สัมพันธภาพระหว่าง อสม.บ้านเวียง ศาลาสาธารณะประโยชน์ บ้านเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
423 [#669] โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และโดยเจ้าหน้าที่ หมู่ 13 หล่ายเหนือพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
424 [#667] รำวงย้อนยุคสร้างสุขภาพและความสุขให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถิน ชมรมรำวงย้อนยุคโรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
425 [#666] โครงการทำความดีถวายในหลวงและการปรองดองสมานฉันท์ ทำความดีถวายในหลวงและการปรองดองสมานฉันท์ วัดพระพุทธบาทนาเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเถินบุรี 2014-07-08 คลิก
426 [#665] คืนความสุขให้ผู้ป่วยเบาหวาน คืนความสุขให้ผู้ป่วยเบาหวานโดยการตัดรองเท้าให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาชาเท้าร่วมกับเท้าผิดรูป คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
427 [#664] โครงการการป้องกันการทุจริต และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร โครงการการป้องกันการทุจริต และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2014-07-08 คลิก
428 [#663] โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดและทำความดีถวายพ่อหลวง เป็นวิทยากรอบรม เรื่องยาเสพติดและสุขภาพจิต โทษพิษภัยยาเสพติด โรคสมองติดยา ทักษะปฏิเสธ การจัดการอารมณ์ ถนนชีวิต ทักษะสังคม เป้าหมายชีวิต ธรรมะบรรยาย ชุ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุญญานุภาพอำเภอเถิน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
429 [#662] โครงการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (โรงเรียนสบปราบพิทยาคม) สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
430 [#661] โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และโดยเจ้าหน้าที่ หมู่ 2 ชุมชนสบปราบเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
431 [#660] โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และโดยเจ้าหน้าที่ หมู่ 14 ชุมชนสบปราบใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
432 [#659] ปลูกป่าพะยูง วันสถาปนา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบ 67 ปี สวนป่าแม่ทรายคำ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 2014-07-08 คลิก
433 [#658] โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น อุ่นใจวัยใส เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เทศบาลตำบลล้อมแรด หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
434 [#657] ประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2557 จัดการประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2557 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-08 คลิก
435 [#656] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ ศูนย์ปรองดองเพื่อความสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตำบลวังทรายคำ วัดทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ,ห้องประชุมที่ทำการ อบต.วังทรายคำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังห 2014-07-08 คลิก
436 [#655] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ ศูนย์ปรองดองเพื่อความสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตำบลวังทรายคำ วัดทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ,ห้องประชุมที่ทำการ อบต.วังทรายคำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ 2014-07-08 คลิก
437 [#654] จัดกิจกรรมรวมพลคนสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมรวมพลคนสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
438 [#653] โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี เทศบาลตำบลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-07-08 คลิก
439 [#652] โครงการแพร่ระบาดและสกัดกั้นยาเสพติดในเยาวชนตำบลล้อมแรด เป็นวิทยากรอบรม เรื่องยาเสพติดและสุขภาพจิต เทศบาลตำบลล้อมแรด หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
440 [#651] คืนความสุขให้ประชาชนและสร้างอำเภอเถินให้เป็นนครแห่งความสุข ตรวจสุขภาพประชาชน ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย รักษาโรค จ่ายยาสมุนไพร ตรวจวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน และให้ความรู้ด้านสุขภาพ สวนสาธารณะอำเภอเถิน หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
441 [#650] ลำปางนครแห่งความสุข ตรวจสุขภาพประชาชน ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย รักษาโรค จ่ายยาสมุนไพร ตรวจวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน โรงพยาบาลเถิน หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-08 คลิก
442 [#649] โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว โรงพยาบาลงาว 2014-07-08 คลิก
443 [#648] กิจกรรมประเพณีต๋านก๋วยสลากขอฝน(ห้วยแม่แหง) การจัดต๋านก๋วยสลากขอฝน(ห้วยแม่แหง) บ้านสบแหง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-07-08 คลิก
444 [#647] กิจกรรมการตั้งด่านตรวจตราป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ตั้งด่านตรวจตราป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ในเขตเทศบาลตำบลหลวงเหนือ บริเวณสะพานห้วยแม่แหง หมู่ที่ ๑ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-07-08 คลิก
445 [#646] รวมพลคนลำปางฮั๋กกันแต้หนา สมานฉันท์ สร้างสรรค์ นครแห่งความสุข โครงการดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง อบต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2014-07-08 คลิก
446 [#645] การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดลำปาง ร่วมซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านขอวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
447 [#644] กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมรณรงค์ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมมือ ร่วมใจ 5ป.+1ข ปราบยุงลายยับยั้งไข้เลือดออก ปรองดอง สมานฉันท์ หมู่ 4 บ้านแพะ ตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
448 [#643] ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายารจัดการสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)ในการสร้างสุขให้ประชาชน ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
449 [#642] โครงการสายใยรักตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ร่วมคณะกรรมการMCHอ.เมืองปานเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการตำบลนมแม่แจ้ซ้อนเพื่อรอรับการประเมินตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักครอบครัว ห้องประชุมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
450 [#641] กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความผาสุกให้ประชาชนตำบลปงเตา วัดเมืองมูล หมู่ที่ 4 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-07-07 คลิก
451 [#640] ประชุมคณะกรรมการงานสุขศึกษาสร้างสุข ประชุมติดตามงานสุขศึกษาและปรึกษาหารือการรายงานกิจกรรมสร้างสุขให้ประชาชน ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ รพ.เมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-07 คลิก
452 [#639] ปลูกป่าชุมชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความผาสุกให้ประชาชนตำบลปงเตา ป่าชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-07-07 คลิก
453 [#638] ซ้อมแผนอุทกภัยปี 57 ซ้อมแผนอุทกภัย และดินโคลนถล่ม โรงเรียนบ้านขอวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 2014-07-07 คลิก
454 [#637] ซ้อมแผนอุทกภัยปี 57 ซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ (Table-top Exercises : TTX) อบต.บ้านขอ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 2014-07-07 คลิก
455 [#636] ประชุมรับนโยบายโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประชุมรับนโยบายในการวางแผนเพื่อดำเนินงาน ห้้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลแม่เมาะ 2014-07-07 คลิก
456 [#635] เวทีเสวนาความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมเวทีเสวนาความปรองดองสมานฉันท์ มูลนิธิรักษืแม่เมาะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ 2014-07-07 คลิก
457 [#634] โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น อบรมฟื้นฟูทักษะแกนนำในสถานศึกษา ห้องประชุมโรงเรียนสบจางวิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ 2014-07-07 คลิก
458 [#633] โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น มหกรรมรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วันอำเภอแม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ 2014-07-07 คลิก
459 [#632] ทำบุญ สืบชะตา จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตา โรงพยาบาลวังเหนือ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-07 คลิก
460 [#631] โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลงาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว โรงพยาบาลงาว 2014-07-07 คลิก
461 [#630] ถวายผ้าป่าสมััคี และถวายเทียนเข้าพรรษา เป็นเจ้าภาพถวายผ้าปา และถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์ดอยแก้วชัยมงคล สำนักสงฆ์ดอยแก้วชัยมคล หมู่ที่ 2 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-07 คลิก
462 [#629] ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และติดตามผลการดำเนินงาน ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และติดตามผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-07 คลิก
463 [#628] โครงการกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษอำเภอวังเหนือ ปี ๒๕๕๗ อบรมผู้ปรุงและจำหน่ายอาหารในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-07 คลิก
464 [#627] โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขจากโครงการกิ่วคอหมา การรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม รพ.สต.ปงดอน 2014-07-07 คลิก
465 [#626] โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิตอำเภอแจ้ห่ม ค่ายบำบัดยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต วัดม่อนเจริญธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม 2014-07-07 คลิก
466 [#625] กิจกรรม Big Cleaning Day ฺBig Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2014-07-07 คลิก
467 [#624] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว เลี้ยงผีต้นน้ำแม่อ้อน ประจำปี 2557 บ้านอ้อนหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-07 คลิก
468 [#623] การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บริเวณโรงเรียนบ้านขอวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-07 คลิก
469 [#622] โครงการกีฬาสี กศน.อ.แม่ทะ เกมส์ เพื่อความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ปี ๒๕๕๗ การเดินรณรงค์ของอสม.ผู้พิการและประชาชนในการตระหนักความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสามานฉันท์ ของทุกตำบลในอำเภอิแม่ทะและ โรงเรียนนาครัวประชาสามััคี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 2014-07-06 คลิก
470 [#621] โครงการอบรมให้ความรู้โรคสุขภาพจิต ร่วมอมรมให้ความรู้โรคสุขภาพจิต วิธีการคลายเครียดเพื่อสร้างสุข ณ วัดบ้านหลวง หมู่ 13 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-06 คลิก
471 [#619] โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อบรมปรองดองน้องพี่ปรับทัศนคติอสม.ใหม่ อ.เมืองปาน ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-06 คลิก
472 [#618] ประชุมครูอนามัยโรงเรียนอำเภอเมืองปานเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสร้างสุข ประชุมครูอนามัยโรงเรียนอำเภอเมืองปานเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสร้างสุข ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-06 คลิก
473 [#617] ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองปาน หอประชุมอำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-07-06 คลิก
474 [#616] พิธีเปิดป้ายกำนันตำบลวังเงิน บ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง - ที่ทำการกำนันตำบลวังเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-06 คลิก
475 [#615] พิธีเปิดป้ายผู้ใหญ่บ้าน บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง - บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-06 คลิก
476 [#614] โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมสายสัมพันธ์ในครอบครัว เล่น เขียน เรียน อ่าน อบต.แจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-06 คลิก
477 [#613] กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและการปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน การปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน วัดห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-07-05 คลิก
478 [#612] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านขอวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-05 คลิก
479 [#611] การรณรงค์ค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลุก การให้ความรู้ในเรื่องมะเร็งเต้านมและมระเร็งปากมดลูก กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-04 คลิก
480 [#610] พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนไอโอดีนให้ยั่งยืน ประชุมแกนนำเพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนไอโอดีนให้ยั่งยืน ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-07-04 คลิก
481 [#609] ประชุมสัมนาทันตกรรมผู้สูงอายุระหว่างประเทศไทยและสาธารณประชาชนจีน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานในทันตกรรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
482 [#608] จิตอาสาตักบาตรทำดีเพื่อพ่อ ทำบุตรตักบาตรประจำเดือนกรกรฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมปางชมภู รพ.แจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
483 [#607] ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนเวียงมอกวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-04 คลิก
484 [#606] เปิ้งปี้ เปิ้งน้อง ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล การแสดงดนตรี จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด บริการตัดผม จำหน่ายพืชผักพื้นบ้าน บริการนวดแผนโบราณ ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. และธ.ออมสิน เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 2014-07-04 คลิก
485 [#605] อบรมคุณแม่วัยใส ใส่ใจสุขภาพ โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ อำเภอสบปราบ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-04 คลิก
486 [#604] กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกคืนความสุขในประชาชน กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
487 [#603] รวมพลคนเกาะคา หัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
488 [#601] กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพใจในผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพใจในผู้สูงอายุ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง วัดบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ 2014-07-04 คลิก
489 [#600] ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอห้างฉัตร ประชุมชี้แจงเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร 2014-07-04 คลิก
490 [#599] รวมพลคนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย ร่วมเดินรณรงค์การปรองดองสมานฉันท์ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา 2014-07-04 คลิก
491 [#598] กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านสบป้าด อำเภอแม่เมาะ วัดสบป้าด ตำบ,สบปราบ อำเภอแม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
492 [#597] กิจกรรมวันยาเสพติดโลก เดินรณรงค์, ประกวด Mr.&Mrs.TO BE NO.1, มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนเถินวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-07-04 คลิก
493 [#596] สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ถวายความรู้พระภิกษุและสามเณร เรื่องภัยของยาเสพติด โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-04 คลิก
494 [#595] ประชุมเรื่องมาตรการปรองดองผู้มีผลกระทบด้านจิตใจจากเหตุการทางการเมืองและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-07-04 คลิก
495 [#594] การส่งเสริมสุขภาพเด็ก (0-5ปี) และสตรี คปสอ.วังเหนือ การร่วมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก (0-5ปี) และสตรี คปสอ.วังเหนือ โรงพยาบาลวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-04 คลิก
496 [#593] โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชดำริ หนองหล่มร่วมใจปลูกป่าสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม 2014-07-04 คลิก
497 [#592] กิจกรรมสัปดาห์ชาวลำปางรักกัน ร่วมสร้างสรรค์นครแห่งความสุข การจัดบริการรักาพยาบาล ตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการฟรี ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลวังเหนือ และ รพสต ทุกแห่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ รพ.วังเหนือ 2014-07-04 คลิก
498 [#591] การออกแบบพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมอย่างมีส่วนร่วม “การออกแบบพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง” สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-04 คลิก
499 [#590] กิจกรรมทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กิจกรรมทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่รัตนโกสิทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก 2014-07-04 คลิก
500 [#589] กิจกรรมมหกรรมTO BE NUMBER ONE อำเภอแม่เมาะ สมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE อำเภอแม่เมาะร่วมกิจกรรมกิจกรรมมหกรรมTO BE NUMBER ONE อำเภอแม่เมาะ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
501 [#588] โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่เมาะ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่เมาะ...โดยเทศบาลตำบลแม่เมาะร่วมกับคปสอ.แม่เมาะ ณ ตำบลแม่เมาะทุกหมู่บ้าน ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
502 [#587] ประชุมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ออกแบบการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง" ประชุมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ออกแบบการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง" สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-04 คลิก
503 [#586] เวทีเสวนาเพื่อความปรองดอง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เวทีเสวนาเพื่อความปรองดอง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก 2014-07-04 คลิก
504 [#585] รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านดงเพื่อคืนความสุขในประชาชน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านดง ณ ตำบลบ้านดงทุกหมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
505 [#584] รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลจางเหนือหนือเพื่อคืนความสุขในประชาชน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลจางเหนือ จางเหนือทุกหมู่บ้าน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ 2014-07-04 คลิก
506 [#583] โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 86 พรรษา ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 86 พรรษา ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก 2014-07-04 คลิก
507 [#582] กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบลนิคมพัฒนา - ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-07-04 คลิก
508 [#581] คนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย คนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-07-04 คลิก
509 [#580] โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน อำเภอเถิน สวนสาธารณ หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-07-04 คลิก
510 [#578] โครงการปรองดอง สมานฉันท์ ระดับอำเภอ นครแห่งความสุข คืนความสุขสู่ประชาชน คนเมืองเถิน สามัคคี สมานฉันท์ รวมพลัง เป็นหนึ่งเดียว อำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
511 [#577] รวมพลคนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย รวมพลคนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-04 คลิก
512 [#576] สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่ 63 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 1 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 2014-07-03 คลิก
513 [#575] โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย โดยนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ - วัดบ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-03 คลิก
514 [#574] การประชุมและซักซ้อมแผนบนโต๊ะกับคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมและซักซ้อมแผนบนโต๊ะกับคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดลำปาง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-03 คลิก
515 [#573] โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษาที่พึ่งประสงค์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 2014-07-03 คลิก
516 [#572] ร่มเย็นเป็นสุขด้วยต้นไม้ร่วมปรองดองสมานฉันท์ ร่มเย็นเป็นสุขด้วยต้นไม้ร่วมปรองดองสมานฉันท์ ที่ทำกราสายตรวจตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมซ้าย 2014-07-03 คลิก
517 [#571] โครงการพุทธศาสนากับธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่า วัดศรีสัจจะอธิษฐาน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-07-03 คลิก
518 [#570] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ติดตาม/ประเมิลผล ผู้ผ่านการบำบัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "อำเภองาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่น 1" ศาลาประชาคมอำเภองาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-03 คลิก
519 [#569] นครแห่งความสุข คืนความสุขสู่ประชาชน คนเมืองเถิน จัดแสดงสินค้าของศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ที่ 14 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง 2014-07-03 คลิก
520 [#568] รวมพล เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ คนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา 2014-07-03 คลิก
521 [#567] กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เชื่อมสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านแพะ วัดบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-07-03 คลิก
522 [#566] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-03 คลิก
523 [#565] กิจกรรม รณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เดินขบวนหน้าที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน โรงเรียนบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-07-03 คลิก
524 [#564] ภารกิจการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน และปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดเวทีเสวนาเพื่อสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาตำบลนาแก ครั้งที่ 2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 2014-07-03 คลิก
525 [#563] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-03 คลิก
526 [#562] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว ประชาคมระดมความคิดเห็น ศาลาประชาคมอำเภองาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-07-03 คลิก
527 [#560] รวมพล "คนเกาะคาหัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย" พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลวังพร้าว 2014-07-03 คลิก
528 [#559] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ เสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-07-02 คลิก
529 [#558] โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เทศบาล ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชาวลำปาง รักกันร่วมสร้างสรรค์นครแห่งความสุข หน้าสุสานร่องสามดวง,กาดกองต้า, ถ.วัฒนธรรม, สะพานดำ, แยก อปพร.,เวที ข่วงนคร, และรถประชาสัมพันธ์, ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-02 คลิก
530 [#557] โครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา กิจกรรมหล่อเทียนปรองดองสมานฉันท์เทศกาลเข้าพรรษา วัดห้างฉัตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-07-02 คลิก
531 [#556] ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 บันทึกตกลงร่วมมือปรองดองสมานฉันท์ หอประชุมอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
532 [#555] จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลแม่ทะ จัดประชุมคณะกรรมการ เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
533 [#554] โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน ฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
534 [#553] การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ทะ จัดประชุมกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
535 [#552] โครงการปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับอำเภอ ร่วมงานเสวนาโครงการปรองดองเพื่อการปฏิรูป อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
536 [#551] งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองลำปาง รวมพลังลูกเสือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
537 [#550] โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่การปรองดอง การฝึกวิชาชีพจักสานผู้สูงอายุ วัดสบปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
538 [#548] โครงการส่งเสริมการอ่าน รักการอ่านกับบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
539 [#547] โครงการอ่านสร้างสุข สู่ชุมชน กิจกรรมอ่านสร้างสุข สู่ชุมชน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่6 บ้านขามแดง บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
540 [#546] โครงการประชุมอาสาสมัคร "บัานหนังสืออัจฉริยะ" ประชุมอาสาสมัคร "บัานหนังสืออัจฉริยะ" กศน.อำเภอเกาะคา กศน.อำเภอเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-07-01 คลิก
541 [#545] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
542 [#544] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน การแสดงร้องเพลงของตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน ตัวแทนนักเรียนและหน่วยงานในพื้นที่ องค์การบริหารตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
543 [#543] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน แจกพันธุ์ปลาสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านในตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
544 [#541] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน ลานสินค้าชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
545 [#539] จัดเวทีเสวนาระดับอำเภอเพืื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป การจัดเวทีเสวนาระดับอำเภอจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
546 [#538] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด คืนความสุขให้แก่ประชาชน ฉายภาพยนต์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1-4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
547 [#537] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด เวทีเสวนาการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อค้นหาปัญหาของชุมชน ตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดและโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
548 [#536] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด ประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
549 [#535] การประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี 2557 ประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี 2557 ห้องประชุมศูนย์นิรภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-01 คลิก
550 [#534] พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-07-01 คลิก
551 [#533] เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรค เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรค เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โรงเรียนเถินวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน องค์กำารบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
552 [#532] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด ตามรอย "พ่อแห่งแผ่นดิน" องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
553 [#531] โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลแม่ถอด การประชุมคณะทำงานศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด 2014-07-01 คลิก
554 [#530] ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน แปลงนาเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-07-01 คลิก
555 [#529] กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลเมืองยาว 2014-07-01 คลิก
556 [#528] คืนความสุขให้ประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงสู่เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-07-01 คลิก
557 [#527] โครงการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมร้อยใจให้เป็นหนึ่ง เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
558 [#526] โครงการมัคคุเทศน้อย ประจำปี 2557 ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินตามคำสั่ง/ประกาศของ คสช.และการปลูกฝันให้สำนึกรักสามัคคี เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
559 [#525] โครงการเสวนาธรรมสู่การปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เถินปาร์ค หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-07-01 คลิก
560 [#524] โครงการฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ การฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตร 1 วัน) เขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-07-01 คลิก
561 [#523] โครงการคืนความสุขให้กับประชาชน กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน ร่วมสร้างสรรค์ลำปางให้เป็นนครแห่งความสุข เถินปาร์ค หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-07-01 คลิก
562 [#522] โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรม คืนความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระวัดต่าง ๆ เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
563 [#520] ประชุมพิจารณาแผนพัฒนา 3 ปี ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินตามคำสั่ง/ประกาศของ คสช. ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
564 [#518] จัดกิจกรรมรวมพลคนสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดโลก วันยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.2557 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
565 [#517] อำเภอสบปราบจัดกิจกรรมรวมพลคนสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก รวมพลคนสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
566 [#516] โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-07-01 คลิก
567 [#515] จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ร่วมเสวนา หัวข้อ "อำเภอเมืองลำปาง สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน" หอประชุมอำเภอเมืองลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง 2014-07-01 คลิก
568 [#514] โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เทศบาล แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ทางจอ LED สวนสาธารณะหัาแยกหอนาฬิกา, สวนธารณะเขลางค์นครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-01 คลิก
569 [#513] โครงการดนตรีในสวน เพื่อสุขภาพ ดนตรี ลีลาศ ปรองดองสมานฉันท์ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-07-01 คลิก
570 [#512] อำเภอสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก ศูนย์พลังแผ่นดินร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ีที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
571 [#511] ชาวอำเภอสบปราบร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.2557 วันยาเสพติดโลก โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
572 [#510] อำเภอสบปราบจัดกิจกรรมรวมพลคนสบปราบ ฮักกันแต้หนา สมานฉันท์ สร้างสรรค์ นครแห่งความสุข รวมพลคนสบปราบ ฮักกันแต้หนา สมานฉันท์ สร้างสรรค์ นครแห่งความสุข โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
573 [#509] คนสบปราบร่วมลงนามถวายสัตยาบันร่วมปรองดองสมานฉันท์รู้รักสามัคคีปกป้องเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ร่วมลงนามถวายสัตยาบันร่วมปรองดองสมานฉันท์รู้รักสามัคคี โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
574 [#508] รวมพลคนสบปราบ ฮักกันแต้หนา เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉัน ฮักกันแต้หนา เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-07-01 คลิก
575 [#507] ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมใจกันพัฒนาในบริเวณหมู่บ้านทุกหมู่ ตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 2014-06-30 คลิก
576 [#506] โครงการเวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป วทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป อบต.วังเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ อบต.วังเงิน 2014-06-30 คลิก
577 [#505] การรณรงค์ส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ ตลอดเส้นทางทุกชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
578 [#504] โครงการให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการปะระชาชนเคลื่อนที่ประชาชนที่มาติดต่อได้รับความ สะดวก รวดเร็ว เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขี้น ณ ศาลาประชาคม บ้านป่าเหว หมู่ที่ 3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดล 2014-07-01 คลิก
579 [#503] โครงการพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ป้องกันปัญหาอุทกภัย ช่วยกันพัฒนาแม่น้ำ ห้วยแม่พวก บ้านหนามปู่ย่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
580 [#502] เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ร่วมระดมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
581 [#501] อำเภอแม่ทะต้านยาเสพติด การแข่งขันฟุตบอลของเยาวชน โรงเรียนบ้านปง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
582 [#500] ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม โครงการปั่นรถ ปั่นรัก พื้นที่ในตำบลนิคมพัีฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
583 [#499] เวทีเสวนาเพื่อค้นหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป เวทีเสวนาเพื่อค้นหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมอบต.วังซ้าย หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ อบต.วังซ้าย 2014-06-30 คลิก
584 [#497] โครงการคืนความสุขให้ประชาชน ร่วมปรองดอง สมานฉันท์ ร้อง เต้น เล่นอิสระ ชาว TO BE NUMBER ONE คืนความสุขให้ประชาชน ร่วมปรองดอง สมานฉันท์ ร้อง เต้น เล่นอิสระ ชาว TO BE NUMBERONE โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม อบต.เสริมกลาง 2014-06-30 คลิก
585 [#496] โครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฎิรูป จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฎิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม อบต.เสริมกลาง 2014-06-30 คลิก
586 [#495] การประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ประกวดเต้น และร้องเพลง เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2014-06-30 คลิก
587 [#494] คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาง-แม่อาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
588 [#493] คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อางบ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 2014-06-30 คลิก
589 [#492] คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา คนลำปางมีความสุข สมานฉันท์ด้วยหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 2014-06-30 คลิก
590 [#491] กิจกรรมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจัวหวัดลำปาง "ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสูขให้แผ่นดิน" แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
591 [#490] เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป - ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหวด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด 2014-06-30 คลิก
592 [#489] ภารกิจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน และปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก การจัดเวทีเสวนาเพื่อการค้นหาปัญหาของชุมชน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 2014-06-30 คลิก
593 [#488] โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน จัดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 2014-06-30 คลิก
594 [#487] เสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป จัดการเสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป อบต.บ่อแฮ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง อบต.บ่อแฮ้ว 2014-06-30 คลิก
595 [#486] กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอแม่ทะ กิจกรรมเดินรณรงค์ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-07-02 คลิก
596 [#485] เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏรูประดับตำบลแม่ทะ เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
597 [#484] จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูประดับตำบล - อบต.วังหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ 2014-06-30 คลิก
598 [#483] กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน กำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่สัน ลำน้ำแม่สัน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน 2014-06-30 คลิก
599 [#482] โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ (กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์) สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
600 [#481] ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันทร์ ประจำตำบลแม่ทะ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดองฯ เพื่อหารือแนวทางในการกำหนดกิจกรรมสร้างความปรองดองในตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
601 [#480] โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ (กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์) ปลูกป่า บ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
602 [#478] โครงการเสวนาธรรมสู่การปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 โครงการเสวนาธรรมสู่การปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสำนักเทศบาลเถินบุรี หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน เทศบาลตำบลเถินบุรี 2014-06-30 คลิก
603 [#477] แข่งขันกีฬาฟุตซอล อำเภอแม่ทะ ต้านยาเสพติด แข่งกีฬาฟุตซอล อำเภอแม่ทะ ต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านปง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
604 [#476] องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน - ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
605 [#475] โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างฝายชะลอน้ำ 3 แห่ง บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
606 [#474] โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ตำบลแม่ทะ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ป้องกันการระบาดของยาเสพติด เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
607 [#473] โครงการคนลำปางฮักกั๋นแต๊หนา ปั่นรถถีบขึ้นม่อน ฮอมกันทำบุญ วัดพระธาตุม่อนพระยาแช่ - อนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง - วัดม่อนพระยาแช่ หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
608 [#472] จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
609 [#471] ตำบลพิชัยร่วมปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้แผ่นดิน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และจัดนิทรรศการโครงการเด่น เทศบาลเมืองพิชัย หมู่ที่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
610 [#470] โครงการอบรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น อบรมการทำขนม และน้ำสมุนไพร เพื่อส่วเสริมการมีอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
611 [#469] “ลำปาง นครแห่งความสุข" จัดนิทรรศการโครงการเด่น มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 2014-06-30 คลิก
612 [#468] โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย “Bike For All” สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา เทศบาลตำบลแม่ทะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ 2014-06-30 คลิก
613 [#467] โครงการสร้างความปรองดองของคนในชุมชนตำบลแม่สุก ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องความปรองดอง,กิจกรรมนันทนาการ,การตรวจสุขภาพฟรี สนามกีฬาการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 2014-06-30 คลิก
614 [#466] วันยาเสพติด จัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2014-06-30 คลิก
615 [#465] สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนตำบลปงเตา ประชุมคัดกรองข้อมูลระดับตำบล ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-28 คลิก
616 [#464] ส่งเสริมการอ่านเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ทอดผ้าป่าหนังสือ "อ่านยกกำลังสุขจาวแม่สุก" อบต.แม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
617 [#463] โครงการเครือข่ายชุมชน เยาวชนต้นน้ำ ลดเผา ลดหมอกควัน กิจกรรมต่อยอดภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
618 [#462] รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
619 [#461] ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ กศน.อำเภองาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
620 [#460] กิจกรรมคืนความสุข ให้ประชาชน อำเภอเสริมงาม ร่วมกิจกรรมคืนความสุข ให้ประชาชน อำเภอเสริมงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
621 [#459] รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก เดินรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ อำเภอเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
622 [#458] งานวันยาเสพติดโลกและกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ของอำเภอแจ้ห่ม ร่วมจัดงานวันยาเสพติดโลกและกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ของอำเภอแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
623 [#457] โครงการต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ อำเภอแม่ทะ กิจกรรมคนแม่ทะร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อการปรองดองสมานฉันท์อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
624 [#456] โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบปราบ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
625 [#455] ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก อ.เกาะคา อำเภอเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
626 [#454] รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลงนามสัตยาบรรณเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ อำเภอสบปราบ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลงนามสัตยาบรรณเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ อำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
627 [#453] ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
628 [#452] ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557 ร่วมจัดนิทรรศการและรับโล่ห์รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
629 [#451] พิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ พิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์ กศน.อำเภองาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
630 [#450] รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
631 [#449] โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
632 [#448] รณรงค์ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันต่อต้านยาเสพติดสากล เดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดสากล ถนนหน้าอำเภอเกาะคา-ตลาดเกาะคา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
633 [#447] รณรงค์ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันต่อต้านยาเสพติดสากล อบรมความรู้ภัยยาเสพติด หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
634 [#445] โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ตำบลบ้า้นอ้อน คน กศน.อำเภองาว ร่วมใจสมานฉันท์ ปรองดอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 2014-06-27 คลิก
635 [#444] โครงการเพื่อค้นหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูปศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น แนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูปศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น กศน.อ.แจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
636 [#443] โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำนักงาน กศน.อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
637 [#442] โครงการสร้างสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ สู่ความพอเพียง การสร้างสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ สู่ความพอเพียง กศน.อำเภอแม่พริก จังฟวัดลำปาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
638 [#441] สัปดาห์คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
639 [#440] คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สวนป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาง-แม่อาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ลำปาง 2014-06-27 คลิก
640 [#439] โครงการยุติความรุนแรงและแแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว/ชุมชน เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ โครงการยุติความรุนแรงและแแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว/ชุมชน เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล 2014-06-27 คลิก
641 [#438] โครงการเสวนาธรรมสู่การปรองดองสมานฉันท์ เวทีการเสวนาธรรมสู่ความปรองดอง ห้องประชุมสำนักงาน อบต.แม่ปะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
642 [#437] โครงการเสวนาธรรมสู่การปรองดองสมานฉันท์ เวทีการเสวนาธรรมสู่ความปรองดอง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียติสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
643 [#436] โครงการชาวเถินบุรีสมานฉันท์ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ณ ที่สาธารณะประโยชน์(คือเวียง) บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
644 [#435] โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรทราชินีนาถ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ 2014-06-27 คลิก
645 [#434] เทศบาลนครลำปาง จัดเวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ 4 เขต 4 มุมเมือง เวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ เขต 4 วัดสุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-27 คลิก
646 [#433] โครงการสร้างความปรองดองของคนในชุมชนตำบลแม่สุก ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องความปรองดอง,กิจกรรมนันทนาการ,การตรวจสุขภาพฟรี โรงเรียนผาช่อวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 2014-06-27 คลิก
647 [#432] โครงการค่ายหรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ร่วมทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวง ณ สำนักวิปัสสนาบุญยานภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
648 [#430] โครงการสมานฉันท์สานรักสานใจ ประจำปี 2557 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมสานสายใยรัก ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-06-27 คลิก
649 [#429] คนลำปางมีความสุขสมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา คนลำปางมีความสุขสมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ 2014-06-27 คลิก
650 [#428] โครงการเลี้ยงผีขุนน้ำ(ห้วยแม่ป๊ะ) เลี้ยงผีขุนน้ำ(ห้วยแม่ป๊ะ) วัดป่าบุญนาค หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 2014-06-27 คลิก
651 [#427] โครงการ อบต.ร่วมใจรัก สามัคคี ที่ทำการน่ามอง ที่ทำการ อบต.บุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-06-27 คลิก
652 [#426] โครงการ "บวชป่า สืบชะตา ปลูกต้นกล้า รักษาป่าต้นน้ำ" บวชป่า สืบชะตา ปลูกต้นกล้า รักษาป่าต้นน้ำ พระพุทธบาทสี่รอยห้วยลูด บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
653 [#425] โครงการเวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป เวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป วัดบ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารสาวนตำบลวังทอง 2014-06-27 คลิก
654 [#423] กิจกรรมสร้างบรรยากาศส้รางความปรองดองสมานฉันท์ในองค์กร กิจกรรมสร้างบรรยากาศสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในองค์กร สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-06-27 คลิก
655 [#422] โครงการปกป้องสถาบัน เสวนาสมานฉันท์ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านร้องพัฒนา และ โรงเรียนผาแดงวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 2014-06-27 คลิก
656 [#421] สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดความสามัคคี เดินรณรงค์ต้านยาเสพติดฯ โรงเรียนเถินวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน 2014-06-27 คลิก
657 [#420] เวทีประชาคม เสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อำเภอแจ้ห่ม เวทีประชาคม เสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อำเภอแจ้ห่ม หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-27 คลิก
658 [#419] โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรพื้นที่สูง อบรมเกษตรกรหมู่บ้านชาวเขาในการส่งเสริมปลูกกาแฟ หมู่บ้านชาวเขาห้วยน็อต หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-06-27 คลิก
659 [#418] สัปดาห์ชาวลำปางรักกัน ร่วมสร้างสรรค์นครแห่งความสุข ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการฟรี โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-27 คลิก
660 [#417] เวทีเสวนา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล กิจกรรมค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป หอประชุมโรงเรียนบบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-27 คลิก
661 [#416] เวทีเสวนา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล กิจกรรมค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุม อบต.ปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-27 คลิก
662 [#415] โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และฟื้นฟูตำรวจบ้าน อปพร.ต.เวียงต้า และต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ จังหวัดแพร่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-06-27 คลิก
663 [#414] เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป 222 หมู่ที่ 3 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ 2014-06-27 คลิก
664 [#413] กิจกรรม“ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน” สนับสนุนเครื่องปั่นไฟ แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-06-27 คลิก
665 [#412] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
666 [#411] โครงการประชาร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนิคม เขต 16 หมู่ 7 ต.บุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-06-27 คลิก
667 [#410] ภารกิจปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ประชาคมเสวนาเพื่อค้าหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฎิรูปตำบลวิเชตนคร โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 2014-06-27 คลิก
668 [#409] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว จัดพิธีไหว้ครู ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอธยาศัย อำเภองาว หมู่ที่ 3 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-06-27 คลิก
669 [#408] โครงการปั่นรถปันรัก - หมู่ 7 , หมู่ 8 , หมู่ 9 , หมู่ 10 , หมู่ 6 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-06-27 คลิก
670 [#407] โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสมัครสมานสามัคคี มุ่งสู่ความปรองดอง สวนป่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ 2014-06-27 คลิก
671 [#404] วันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอแจ้ห่ม กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-27 คลิก
672 [#402] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองฉมานฉันท์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-06-27 คลิก
673 [#401] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว เดินรณรงค์สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองและต้านยาเสพติด ลานโพธิ์ วัดต้นต้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-06-27 คลิก
674 [#400] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน อำเภอเมืองลำปาง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสวนป่าแม่มาย บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 2014-06-27 คลิก
675 [#399] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดินตำบลพิชัย เวทีเสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปสู่สภาปฏิรูป เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย 2014-06-27 คลิก
676 [#398] การดำนาปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้แก่แผ่นดิน การดำนาปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้แก่แผ่นดิน แปลงนาเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ 2014-06-27 คลิก
677 [#397] รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา คนลำปางมีความสุข สมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-06-27 คลิก
678 [#396] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว จัดเวทีเสวนา หัวข้อ แนวทางสร้างความปรองดองในพื้นที่ สำนักงานเกษตรอำเภองาว หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ที่ทำการปกครองอำเภองาว 2014-06-27 คลิก
679 [#393] คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา โครงการคนลำปางมีความสุข สมานฉันท์ด้วยหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดพระแก้วดอนเต้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-27 คลิก
680 [#392] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน อำเภอเมืองลำปาง เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของตำบลบ้านแลงเพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 2014-06-27 คลิก
681 [#391] วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเดินรณรงค์การลด ละเลิก สูบุหรี่ โรงเรียนบ้านแม่กัวะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ 2014-06-26 คลิก
682 [#389] ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูประดับท้องถิ่น โครงการประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฎิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ 2014-06-26 คลิก
683 [#388] เวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และค้นหาปัญหาของชุมชน/หมู่บ้านเพื่อการปฏิรูป ค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน วัดบ้านฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว 2014-06-26 คลิก
684 [#387] ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับท้องถิ่น อบต.แจ้ห่ม โครงการประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 2014-06-26 คลิก
685 [#386] สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนตำบลปงเตา เวทีค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-26 คลิก
686 [#385] กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้บำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วัดสันตินิคม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
687 [#383] โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง 2014-06-26 คลิก
688 [#382] โครงการปั่นรถปันรัก กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-06-26 คลิก
689 [#381] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ร่วมขบวนปล่อยแถว ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง 2014-06-26 คลิก
690 [#380] โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ครอบครัวสัมพันธ์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 385 หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-06-26 คลิก
691 [#379] we are student คืนความสุขให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เยาวชนคนนครลำปาง จัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ข่วงนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
692 [#378] โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลแม่ปุ ศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์ตำบลแม่ปุ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
693 [#377] งานเกษตร ฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายด้านพืชอาหารสัตว์ สวนสาธารณเขลางค์นคร หมู่ที่ 1 ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง 2014-06-26 คลิก
694 [#376] งานรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตลาด SML หมู่ 7 และเทศบาลตำบลแม่เมาะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 2014-06-26 คลิก
695 [#375] ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 2014-06-26 คลิก
696 [#374] โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์เพื่อเสน่ห์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือกู้ภัย การใช้เขือกในงานภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง 2014-06-26 คลิก
697 [#373] เวทีเสวนาปรองดองระดับตำบล ประจำปี 2557 เวทีเสวนาปรองดองระดับตำบล ประจำปี 2557 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 2014-06-26 คลิก
698 [#372] โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมประกวดคำขวัญฯ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ทต.บ้านใหม่ 2014-06-26 คลิก
699 [#371] การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้างฉัตร การอบรม ประชุม เครือข่ายกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำในการปรองดองสมานฉันท์ สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-06-26 คลิก
700 [#370] โครงการเทิดทูลและปกป้องสถาบันพระมหากษัตย์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ 2014-06-26 คลิก
701 [#369] โครงการเวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป เวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองและค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป ณ วัดบ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 2014-06-26 คลิก
702 [#368] โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติด ลานจอดรถ อบต.บ้านกิ่ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านกิ่ว 2014-06-26 คลิก
703 [#367] กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ไปถึงโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-06-26 คลิก
704 [#366] วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ทีมงานยาเสพติด กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปางร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
705 [#365] กิจกรรมป้องกันยาเสพติด โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
706 [#364] ประชุมชี้แจงข้อขัดแย้งในอาชีพ - ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทาก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด 2014-06-26 คลิก
707 [#363] วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๗ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนอนุบาลสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ อบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 2014-06-26 คลิก
708 [#362] โครงการ เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูปสร้างสุขให้แผ่นดิน โครงการ เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูปสร้างสุขให้แผ่นดิน ห้องประชุมอุดมพร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 2014-06-26 คลิก
709 [#361] โครงการรวมใจต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สู่การปรองดองและสมานฉันท์ อำเภอแม่ทะ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2557 หอประชุมอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-06-26 คลิก
710 [#360] อบต.สัญจรและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อบต.สัญจร โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ อบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 2014-06-26 คลิก
711 [#359] อบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะภัยพิบัติ จัดทำข้อเสนอการปฏิบัติรูปสังคม การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และคืนความสุขให้คนในชาติ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำป 2014-06-26 คลิก
712 [#358] วันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมเดินรณรงค์ ถวายสัตย์ปฏิญาณและร่วมงานนิทรรศกาลวันยาเสพติดโลก ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-06-26 คลิก
713 [#357] โครงการร่วมใจ ต้านภัย ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สู่การปรองดองและสมานฉันท์ กล่าวคำปฏิญาณ,การแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันตำบล,การบรรยายเรื่องยาเสพติด-การบำบัดรักษาโรคภัยจากยาเสพติด หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-26 คลิก
714 [#356] โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาองค์กร สโมสรโครงการชลประทานลำปาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-26 คลิก
715 [#355] กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมเดินรณรงค์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจัดนิทรรศกาลให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนแม่พริกวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-06-26 คลิก
716 [#354] กิจกรรม "ดอนไฟร่วมใจ เสริมสร้างปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ 2014-06-26 คลิก
717 [#353] เวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับตำบลหลวงใต้ การจัดเวทีวิทยากรกระบวนการเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชพื่อการปฏิรูปนเ สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
718 [#351] บอร์ดนิทรรศการ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.57 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
719 [#350] โครงการปรองดองสมานฉันท์ เวทีัปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับตำบลหลวงใต้ สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
720 [#347] คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-26 คลิก
721 [#346] กิจกรรมเสวนาสภานักเรียน เรื่อง “ ลำปางนครแห่งความสุข” กิจกรรมเสวนาสภานักเรียน เรื่อง “ ลำปางนครแห่งความสุข” ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ 2014-06-27 คลิก
722 [#345] การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนเพื่อลดปัญหาแม่วัยใส วิทยากรอบรมเรื่อง การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และทักษะการปฏิเสธ โรงเรียนอรุโณทัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
723 [#344] การอบรมแกนนำเยาวชน To Be Number One จ.ลำปาง วิทยากรอบรม แนวทางการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา และให้คำปรึกษาเพื่อนวัยรุ่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-26 คลิก
724 [#343] คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ตรวจสุขภาพประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2014-06-26 คลิก
725 [#341] โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โครงการ Book Start ศศช.ห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
726 [#339] กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
727 [#338] การจัดตั้งศูนย์เสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว ประชุมคณะศูนย์เสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว กศน.ตำบลวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
728 [#337] เวทีเสวนาเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ และการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิรูปอำเภอเกาะคา ร่วมเวทีเสวนา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ และการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิรูปอำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
729 [#336] การแข่งขันกีฬ่าอาชีวเกมส์ To Be Number One ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ การคัดเลือกตัวนักกีฬา เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง 2014-06-25 คลิก
730 [#335] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ เสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป หอประชุมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-25 คลิก
731 [#334] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ เสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-25 คลิก
732 [#333] งานประเพณีถวายสักการะเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ประจำปี 2557 และพิธียกช้างยกม้าสัญลักษณ์ประตูสู่ตำบลเมืองมาย ศูนย์รวมจิตใจเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ งานประเพณีถวายสักการะเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ประจำปี 2557 และพิธียกช้างยกม้าสัญลักษณ์ประตูสู่ตำบลเมืองมาย ศูนย์รวมจิตใจเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ดอยกิ่วดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย 2014-06-25 คลิก
733 [#332] ส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557 พัฒนาทักษะด้านอาชีพตามความสนใจ (กลุ่มน้ำพริก) ศาลาประชาคมหมู่บ้านห้วยอูน หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-25 คลิก
734 [#330] เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน สร้างความผาสุกให้ประชาชนตำบลปงเตา ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-25 คลิก
735 [#329] สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนตำบลปงเตา เวทีค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-25 คลิก
736 [#328] การดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน ให้ความรู้เรื่องบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (นางเทียมใจ ทรายคำ) 2014-06-26 คลิก
737 [#327] รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา “การดำนาสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน” แปลงนาบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2014-06-25 คลิก
738 [#326] โครงการเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป อบรม/ประชุม/ชี้แจง และค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข ของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ อบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 2014-06-25 คลิก
739 [#325] จัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-06-25 คลิก
740 [#324] รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา สมานฉันท์ สร้างสรรค์ นครแห่งความสุข การดำนาปองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน บ้านเทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
741 [#323] เวทีเสวนาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านขอ ประชุมเสวนาเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดล 2014-06-25 คลิก
742 [#322] จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป สำนักงานเทศบาลตำบลสิรราช หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลสิริราช 2014-06-25 คลิก
743 [#321] ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้นำชุมชนและกลุ่มเสี่ยง ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-06-25 คลิก
744 [#320] เวทีเสวนา จัดกิจกรรม และสนับสนุน ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน 2014-06-25 คลิก
745 [#319] เวทีเสวนา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์อำเภอแม่พริก ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก ปกครองอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
746 [#318] โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลปงยางคก 2014-06-25 คลิก
747 [#317] โครงการปลูกป่าเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตผู้เข้าร่วมกิจกรรม, แจกจ่ายปุ๋ยยาเร่งผลผลิตพืชผลทางการเกษตร สวนป่าสมุนไพรและสวนป่าชุมชนบ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลปงยางคก 2014-06-25 คลิก
748 [#316] โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย โดย นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ - บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-25 คลิก
749 [#313] โครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉัน มีดี) ประจำปี 2557 คณะกรรมการออกตรวจผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ระดับจังหวัด ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-25 คลิก
750 [#312] เวทีเสวนาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ สุขภาวดีตามวิถีชีวิตชาวแม่ตีบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ 2014-06-25 คลิก
751 [#311] การจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป - ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-25 คลิก
752 [#310] การจัดเวทีประชาคม เสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลเสริมขวา ณ ศาลาเอนกประสงค์การบริหารส่่วนตำบลเสริมขวา หมู่ที่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา 2014-06-25 คลิก
753 [#309] เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวการแก้ไขปัญหาเพื่อการปฏิรูป โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยแก่ประชาชน โรงยิมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว 2014-06-25 คลิก
754 [#308] โครงการติดอาวุธทีมบำบัดยาเสพติด อ.เมืองลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง ดูแลผู้ติดยาเสพติดอย่างไรให้ห่างไกลอย่างยั่งยืน สำนักงานสาธารณสุข อ.เมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-06-25 คลิก
755 [#307] เข้าค่ายอบรม การอบรมส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-06-25 คลิก
756 [#306] คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา "ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน" แปลงนาเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 2014-06-25 คลิก
757 [#305] โครงการสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองตำบลบ้านโป่ง ปลูกป่าสร้างสภาพแวดล้อมเพิ่มความเขียวสู่ความร่มเย็น โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว อบต.บ้านโป่ง 2014-06-25 คลิก
758 [#304] สัปดาห์คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำป 2014-06-25 คลิก
759 [#303] คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา "คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา" 271 ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 2014-06-25 คลิก
760 [#302] กิิจกรรมประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป กิิจกรรมประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-06-25 คลิก
761 [#301] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ อบต.บ้านอ้อน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว ปกครองอำเภองาว 2014-06-25 คลิก
762 [#299] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว โครงการสร้างความรักสามัคคีปรองดอง ที่สาธารณหลังโรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว ปกครองอำเภองาว 2014-06-25 คลิก
763 [#297] คนลำปางฮักกันแต้หนา การดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน แปลงนาเกษตร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
764 [#296] โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รู้รักสามัคคีในชุมชน การปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดี, การจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในการสร้างความปรองดอง, การค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปา 2014-06-25 คลิก
765 [#295] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว จัดทำประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องปรองดอง ศาลาประชาคมอำเภอ หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ปกครองอำเภองาว 2014-06-25 คลิก
766 [#294] คนลำปาง ฮักกันแต้หนา รวมพลคนลำปาง ฮักกันแต้หนา ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
767 [#293] โครงการอบรมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก เยาวชน และความรุนแรงในครอบครัว การจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปสังคม การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีความปรองดอง และคืนความสุขให้คนในชาติ ระดับจังหวัด ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำป 2014-06-25 คลิก
768 [#292] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ อำเภองาว โครงการรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่ ณ สวนป่าชุมชนทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ปกครองอำเภองาว 2014-06-25 คลิก
769 [#291] ประชุมสภากาแฟ ประชุมสภากาแฟระหว่างหน่วยงานราชการ (บริเวณโดยรอบ ทีโอที ลำปาง) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ทีโอที ลำปาง 2014-06-25 คลิก
770 [#288] จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา 2014-06-25 คลิก
771 [#287] จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา 2014-06-25 คลิก
772 [#286] โครงการก่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านกิ่ว ประจำปี 2557(จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขของชุมชน จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขของชุมชน อบต.บ้่านกิ่ว ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านกิ่ว 2014-06-25 คลิก
773 [#285] โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service ) สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุข ให้ประชาชน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก ปกครองอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2014-06-25 คลิก
774 [#284] จัดกิจกรรมชี้แจงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ชี้แจงสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความผาสุขให้แก่ประชาชนตำบลหนองหล่ม ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม 2014-06-25 คลิก
775 [#283] งานทำบุญครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-24 คลิก
776 [#282] ชรมรมจริยธรรม รพ.ลำปาง จัดการบรรยายหัวข้อ "ครอบครัว...หัวใจแห่งการเยียวยา" โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลำปาง 2014-06-24 คลิก
777 [#278] โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วัดทุ่งงามหลวง และวัดนาจะลา หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง 2014-06-24 คลิก
778 [#277] โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย โดยนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ และคณะ - บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-24 คลิก
779 [#276] การจัดเวทีเสวนาเสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา อบต.ใหม่พัฒนา 2014-06-24 คลิก
780 [#275] จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในเขตตำบลสมัย (อบต.สมัย) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและแก้ไขการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกที่ดินของรัฐ วัดบ้านจัว หมู่ที่ 3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
781 [#274] จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในเขตตำบลสบปราบ (อบต.สบปราบ) แนวทางการแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในเขตตำบลสบปราบ (อบต.สบปราบ) ห้องประชุม (อบต.สบปราบ) ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
782 [#273] เทศบาลนครลำปาง จัดเวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ 4 เขต 4 มุมเมือง เวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ เขต 3 วัดท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-24 คลิก
783 [#272] งานบุญห่มผ้าพระธาตุและสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ กิจกรรมอาสาร่วมกับชุมชน วัดม่อนพระยาแช่ หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2014-06-24 คลิก
784 [#271] เทศบาลนครลำปาง จัดเวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ 4 เขต 4 มุมเมือง เวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ เขต2 วัดป่ารวก ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-24 คลิก
785 [#270] จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-06-24 คลิก
786 [#269] เทศบาลนครลำปาง จัดเวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ 4 เขต 4 มุมเมือง เวทีเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปกลุ่มพื้นที่ เขต 1 อาคารมูลนิธิไชพัฒนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง 2014-06-24 คลิก
787 [#268] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปเทศบาลตำบลห้างฉัตร การอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร 2014-06-24 คลิก
788 [#267] การจัดเวทีเสนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดเทวีเสวนาเสร้างความปรองดองสมานฉันท์พื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 385 หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง 2014-06-24 คลิก
789 [#266] จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในเขตตำบลสบปราบ (อบต.นายาง) จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลนายาง (อบต.นายาง) ห้องประชุม (อบต.นายาง) ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
790 [#265] การจัดเวทีประชาคม เสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ การจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2014-06-24 คลิก
791 [#264] เวทีเสวนาระดับตำบลเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป เวทีเสวนาระดับตำบลเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย 2014-06-24 คลิก
792 [#263] คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ปั่นรถถีบขึ้นม่อน บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-24 คลิก
793 [#262] คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-24 คลิก
794 [#260] รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา สมานฉันท์ สร้างสรรค์ นครแห่งความสุข รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 2014-06-24 คลิก
795 [#259] โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-06-24 คลิก
796 [#258] โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 2014-06-24 คลิก
797 [#257] เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระดมความคิดเห็น การค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข้ปัญหาของคนในชุมชน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 2014-06-24 คลิก
798 [#256] โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิต สุขภาพดีชีวิมีสุข ด้วยการตรวจวัดความดันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เขตเทศบาลตำบลนาครัว (บ้านฮ่อม) หมู่ที่ 9 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-06-24 คลิก
799 [#255] ร่วมเสวนาเวทีค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูปตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2014-06-24 คลิก
800 [#254] โครงการปลูกต้นไม้สร้างความปรองดองสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้สร้างความปรองดองสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ศูนย์การเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง 2014-06-24 คลิก
801 [#253] การเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับตำบล เสวนาเพื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว 2014-06-24 คลิก
802 [#252] จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในเขตตำบลแม่กัวะ (อบต.แม่กัวะ) จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลแม่กัวะ (อบต.แม่กัวะ) ห้องประชุม (อบต.แม่กัวะ) ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
803 [#251] เวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนตำบลนาโป่ง เสวนาค้นหาปัญหาในชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง 2014-06-24 คลิก
804 [#249] โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จัดทำฝายชลอน้ำและปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ป่าชุมชน บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 2014-06-24 คลิก
805 [#247] ประชุมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเทศบาลตำบลหลวงใต้ เสริมสร้างความรักและความสามัคคี สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ ๑ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว เทศบา่ลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-24 คลิก
806 [#246] ท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน่ำ ป่าชุมชนทุ่งโป้ หมู่ที่ ๕ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2014-06-24 คลิก
807 [#245] การจัดเวทีเสวนาค้นหาปัญหาระดับตำบลบ้านบอม จัดเวทีเสวนาค้นหาปัญหาของตำบลบ้านบอม ห้องประชุม อบต.บ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-06-24 คลิก
808 [#244] ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและมอบหมายภารกิจให้วิทยากรกระบวนการ (ครู ข) จัดกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.อ.สบปราบ) จัดประชุมอบรมวิทยากรกระบวนการ (ครู ข) ห้องประชุมอำเภอสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
809 [#242] โครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ปรองดองสามนฉันท์ จังหวัดลำปาง โครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ปรองดองสามนฉันท์ จังหวัดลำปาง สนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 2014-06-24 คลิก
810 [#239] เวที่เสวนาระดับตำบลเพื่อระดมความคิดเห็น ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน อบต.แม่ปะ 2014-06-24 คลิก
811 [#238] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมเสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปอำเภอเมืองปาน หอประชุมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-24 คลิก
812 [#237] โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น - หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ 2014-06-24 คลิก
813 [#236] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมเสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปอำเภอเมืองปาน ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-24 คลิก
814 [#235] ตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2557 ร่วมขบวนตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ศููนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ข้างสนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ 32) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โครงการชลประทานลำปาง 2014-06-24 คลิก
815 [#234] การจัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิรูปอำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา 2014-06-24 คลิก
816 [#233] อำเภอสบปราบประชุมคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.อ.สบปราบ) ประชุมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด และ การรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก ห้องประชุมอำเภอสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ 2014-06-24 คลิก
817 [#232] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ การแข่งขันฟุตบอลมวลชนสร้างความปรองดอง สนามกีฬาอำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-06-24 คลิก
818 [#231] เวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลศาลา เวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลศาลา ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา 2014-06-24 คลิก
819 [#228] ประชุมชี้แจงสร้างความปรองดองกลุ่มเยาวชน กิจกรรมชี้แจงสร้างความเข้าใจการปรองดองสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชน ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ศปป.อ.แจ้ห่ม 2014-06-24 คลิก
820 [#227] เวทีเสวนาเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ เสวนาค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปอำเภอเกาะคา (เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว) สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคามแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 2014-06-24 คลิก
821 [#226] กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน กิจกรรมให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์ปรองดององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 2014-06-24 คลิก
822 [#224] โครงการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ รพ.ลำปาง ประชุมวางแผนการดำเนินการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองและการแก้ไขปัญหายาเสพติด รพ.ลำปาง ห้องประชุมกลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-06-24 คลิก
823 [#223] เปิดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เปิดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา 2014-06-24 คลิก
824 [#222] เปิดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เปิดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สำนักงานเทศบาลตำบลศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา 2014-06-24 คลิก
825 [#221] โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง 2014-06-24 คลิก
826 [#220] บูรณาการร่วมกำหนดแผนปฎิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดทำแผนปฏิบํติการร่วมกับชุดมวลชนสัมพันธ์ของ มทบ.32 พื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉ