USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน เมษายน พ.ศ.2561
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 3,042.856 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,785.335 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,902.805 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,942.106 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 21.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 53.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 77.00 % 75.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 98.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.799   0.389  48.69  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 4.167   2.595  62.28  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 289.586   178.030  61.48  0.422  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.217   0.841  69.10  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.517   0.246  47.58  0.231  0.231  100.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.295   1.726  75.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.247   1.503  46.29  14.138  0.735  5.20 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 51.459   36.779  71.47  46.463  15.402  33.15 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.986   1.356  45.41  6.255  0.255  4.08 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15.735   2.014  12.80  11.465  1.465  12.78 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 13.470   8.168  60.64  5.634  3.696  65.60 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 42.248   23.133  54.76  5.093  3.637  71.41 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 16.120   11.490  71.28  7.302  0.856  11.72 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 14.538   7.236  49.77  0.587  0.587  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.377   2.869  65.55  1.094  1.015  92.78 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 9.738   5.354  54.98  1,340.460  566.856  42.29 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8.302   5.145  61.97  0.930  0.930  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.589   5.659  53.44  0.347  0.347  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 38.242   21.816  57.05  36.466  35.960  98.61 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 9.255   4.150  44.84  47.160  25.223  53.48 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.859   10.075  63.53  17.221  2.221  12.90 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 26.596   15.612  58.70  0.889  0.889  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14.154   9.109  64.36  0.889  0.889  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.967   3.089  51.77  0.823  0.823  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.112   2.198  43.00  1.304  1.207  92.56 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.410   4.303  58.07  0.434  0.434  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 28.570   15.727  55.05  960.214  518.133  53.96 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.320   0.566  42.88  141.409  122.459  86.60 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 7.249   4.306  59.40  4.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10.809   5.683  52.58  1.000  0.730  73.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 39.553   19.993  50.55  332.946  100.240  30.11 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 12.644   2.676  21.16  176.382  48.721  27.62 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 52.056   28.770  55.27  361.084  92.340  25.57 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 3.654   1.772  48.49  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 89.922   52.042  57.87  118.947  22.637  19.03 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.164   0.728  62.54  1.732  0.372  21.48 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.868   1.536  53.56  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.218   0.655  53.78  0.070  0.070  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 11.228   5.425  48.32  4.254  0.410  9.64 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 298.994   179.960  60.19  9.952  3.298  33.14 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 58.996   33.216  56.30  0.592  0.592  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 11.194   6.637  59.29  1.105  1.105  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10.047   7.172  71.38  11.535  7.617  66.03 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.798   1.465  52.36  2.559  2.211  86.40 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 47.358   2.371  5.01  310.492  71.561  23.05 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.609   4.800  55.76  0.054  0.054  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.215   3.753  60.39  0.468  0.314  67.09 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 57.836   44.204  76.43  4.356  3.369  77.34 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.888   0.749  84.35  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.389   2.154  63.56  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.031   2.847  56.59  0.056  0.055  98.21 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.603   8.224  56.32  1.670  1.670  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.793   1.876  67.17  0.239  0.239  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.159   0.568  49.01  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.239   2.228  68.79  0.091  0.091  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 104.955   53.978  51.43  2.226  0.097  4.36 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 338.865   260.522  76.88  138.664  71.003  51.21 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 118.889   78.415  65.96  52.209  14.541  27.85 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 102.594   101.390  98.83  87.118  59.096  67.83 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 13.234   7.393  55.86  63.900  22.242  34.81 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.698   0.437  62.61  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 3.580   4.067  113.60  1.004  1.004  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.610   1.802  49.92  0.388  0.353  90.98 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 22.653   9.643  42.57  0.200  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.292   0.161  55.14  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 4.527   2.620  57.87  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 387.167   197.463  51.00  210.087  45.514  21.66 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 72.890   37.891  51.98  5.182  0.340  6.56 
 งบจังหวัด   ลำปาง 182.875   14.949  8.17  214.843  29.563  13.76 
 งบกลาง   งบกลาง 112.787   112.787  100.00  52.064  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 60.147   41.916  69.69  9.205  9.186  99.79 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 103.704   52.913  51.02  74.901  27.221  36.34 
รวม 3,042.856  1,785.335  58.67  4,902.805  1,942.106  39.61 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>