USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 1,727.776 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 861.078 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,131.948 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 104.187 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 41.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 63.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.503   0.051  10.14  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.320   0.043  3.26  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 144.295   49.386  34.23  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.496   0.110  22.18  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.186   0.084  45.16  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 0.905   0.391  43.20  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 2.473   0.379  15.33  16.316  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 38.107   17.270  45.32  101.107  16.737  16.55 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1.430   0.171  11.96  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.651   0.253  9.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 6.583   2.598  39.47  3.200  0.445  13.91 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 19.523   2.203  11.28  1.455  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 7.507   1.980  26.38  0.470  0.452  96.17 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 9.655   0.899  9.31  2.460  0.110  4.47 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.886   0.858  29.73  0.256  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 5.721   0.888  15.52  1,013.250  35.521  3.51 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.732   1.112  23.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 5.621   0.859  15.28  0.085  0.085  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 20.064   4.058  20.23  17.580  2.628  14.95 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 2.421   0.567  23.42  25.830  1.081  4.19 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 5.419   2.204  40.67  9.639  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 9.943   0.745  7.49  0.435  0.435  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6.911   1.314  19.01  2.625  0.192  7.31 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.406   0.445  13.07  5.408  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 3.138   0.276  8.80  0.208  0.119  57.21 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 3.621   1.141  31.51  2.496  0.082  3.29 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 11.735   3.453  29.42  1,316.830  21.768  1.65 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.316   0.135  42.72  129.879  0.931  0.72 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 2.844   0.460  16.17  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.696   0.991  14.80  3.785  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 20.233   3.180  15.72  396.416  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.606   0.045  1.25  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 7.504   0.070  0.93  17.684  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 2.278   0.477  20.94  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.228   0.126  10.26  0.230  0.230  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.628   0.217  13.33  0.203  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 0.995   0.127  12.76  0.030  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 8.272   0.917  11.09  46.840  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 138.672   42.936  30.96  2.315  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 26.985   2.325  8.62  0.614  0.042  6.84 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 7.911   1.198  15.14  0.438  0.181  41.32 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.026   0.768  19.08  4.858  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.624   0.295  18.17  13.246  7.632  57.62 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2.269   0.277  12.21  110.510  0.185  0.17 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 5.068   1.210  23.88  0.057  0.047  82.46 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3.584   0.812  22.66  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 28.251   12.205  43.20  3.092  0.202  6.53 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.680   0.163  23.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.936   0.173  5.89  0.458  0.021  4.59 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 3.385   0.572  16.90  1.216  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 10.549   1.034  9.80  0.006  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.765   0.340  19.26  1.644  0.163  9.91 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 0.574   0.191  33.28  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.206   0.310  14.05  0.390  0.382  97.95 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 44.547   8.340  18.72  1.037  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 541.369   482.244  89.08  178.109  0.276  0.15 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 65.755   29.058  44.19  45.222  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 45.874   6.313  13.76  134.528  1.839  1.37 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 5.864   1.899  32.38  108.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.496   0.055  11.09  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 2.273   1.326  58.34  5.314  0.346  6.51 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.557   0.517  20.22  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 12.598   0.562  4.46  3.860  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.118   0.000  0.00  0.787  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   สนง.สถิติแห่งชาติ 2.613   1.034  39.57  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 223.644   87.497  39.12  195.291  11.577  5.93 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 32.284   6.312  19.55  14.914  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 38.475   1.741  4.53  179.859  0.478  0.27 
 งบกลาง   งบกลาง 0.480   51.134  10,652.92  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20.870   7.515  36.01  0.834  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 49.854   3.519  7.06  10.050  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 20.768   6.720  32.36  0.582  0.000  0.00 
รวม 1,727.776  861.078  49.84  4,131.948  104.187  2.52 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>